قانون مربوط به حق حضانت-(دكتر صابر نياوراني) | خانواده مطهر

قانون مربوط به حق حضانت-(دكتر صابر نياوراني)

قانون حق حضانت فرزندان صغير يا محجور به  مادران آنها
مصوب 22/4/1365
ماده واحده ـ حضانت فرزندان صغير يا محجوري كه پدرانشان بهمقام والاي شهادت رسيده و يا فوت شده باشند با مادران آنهاخواهد بود و هزينة متعارف زندگي اين فرزندان چنانچه از اموالخودشان باشد در اختيار ولي شرعي است و اگر از طريق بودجةدولت يا بنياد شهيد پرداخت ميشود در اختيار مادرانشان قرارميگيرد مگر آنكه دادگاه صالح در موارد ادعاي عدم صلاحيت مادرحكم به عدم صلاحيت بكند.
تبصره 1 ـ مقصود از محجور در اين قانون مجنون يا سفيهاي استكه حجرش متصل به صغر باشد.
تبصره 2 ـ ازدواج مادراني كه در ماده واحده ذكر شده است مانع ازحق حضانت آنها نميگردد.

تبصره 3 ـ حدود هزينة متعارف توسط دادگاه معين و به مادر يانمايندة قانوني او پرداخت خواهد شد.

تبصره 4 ـ در مواردي كه تعيين حدود هزينة متعارف يا عدمصلاحيت مادر به فرزندان شهدا، در دادگاه مطرح باشد بنياد موظفاست كارشناس خود را به دادگاه معرفي كند.
قانون فوق  مشتمل بر مادة واحده و چهار تبصره در جلسة روزيكشنبه ششم مرداد ماه يكهزار و سيصد و شصت و چهار مجلسشوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 13/5/1364 به تأييد شوراينگهبان رسيده است.

مصوب 22/4/1365
ماده واحده ـ چنانچه به حكم دادگاه مدني خاص يا قائممقام آندادگاه حضانت طفل بهعهدة كسي قرار گيرد و پدر يا مادر و ياشخص ديگري مانع اجراي حكم شود و يا از استرداد طفل امتناعورزد دادگاه صادركنندة حكم وي را الزام به عدم ممانعت يا استردادطفل مينمايد و در صورت مخالفت به حبس تا اجراء حكم محكومخواهد شد.
قانون فوق  مشتمل بر مادة واحده در جلسة روز يكشنبه بيست ودوم تيرماه يكهزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسلاميتصويب و در تاريخ 26/4/1365 به تأييد شوراي نگهبان رسيدهاست.

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی