کودک آزاری-(دکتر صابر نیاورانی) | خانواده مطهر

کودک آزاری-(دکتر صابر نیاورانی)

کودک آزاری و یا در اصطلاحعامیانه بچه بازی به نوعی از انحرافات  جنسی اطلاق میگردد که در آن فرد بالای16 سال  ، از برقراری رابطه جنسی با کودکان و یا نوجوانان زیر سنقانونی  لذت برده  ، تفکرات و خیالپردازی ها و وسوسه  رفتار جنسی و یا انجام تجاوز جنسی  را مکررا و  برای حد اقل 6 ماه داشته باشد .

از آنجایی که لطمات و آسیب های بدنی ،  روانی واجتماعی  فراوانی پیامد این نوع از انحرافات جنسی میباشد  لذا کلیهمحقیقین امور روانشناسی  ، دست اندر کاران سیاست های حقوقی وقانونی و نیزپزشکان و متخصصین امور درمانی در صدد آن هستند که از علل و عوامل ایجاد کننده اینانحراف اطلاعات جامع فراهم آورده تا با شناخت این زمینه ها در راه پیشگیری و درماناقدامات لازم را مبذول دارند.

در این راستا تحقیقات منتشر شده توسط مرکز اعتیاد وبهداشت روانی نشان داده اند که افراد کودک آزار از نوعی درگیری های مغزی دررنجند  . در این تحقیق ضمن آزمایشات ام . آر. آی  نشان داده شده است کهمغز این دسته از افراد به نسبت سایرین  حاوی مقدار کمتری ” ماده سفید” است ( نقش ماده سفید در برقرار ساختن ارتباط بین نواحی مختلف مغز است ).

محققین بر این باورند که نوعی اختلال در روند رشد وتکامل مغز زمینه ساز مشکلات کودک آزاری میتواند باشد و این اعتقاد نیز با سایریافته ها که پیش از این دانشمندان موفق به اخذ آن شده بودند هماهنگی دارد. دادههای پیشین نشان داده بودند که بهره هوشی افراد کودک آزار کمتر از افرادمعمولی  بوده و همینطور از نظر قد و جثه نیز چیزی در حدود 2 سانتیمتر کوتاهتر از متوسط مردم میباشند. در تحقیق دیگری نیز نشان داده شده بود که اغلب کودکآزاران چپ دست بوده اند.

ااگر چه نتایج این تحقیقات موید وجود زمینهفیزیولوژیک در ایجاد این اختلال میباشد لیکن این دلیلی بر سلب مسؤلیت کردن اینبیماران از انجام انحرافاتشان نمیباشد و صرف اینکه فرد ناتوان از انتخاب علاقهجنسی میباشد به معنی اینکه فرد نمیتواند  از رفتاری که درحال انجامشاست  پرهیز کند نیست .

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی