آرام زندگی كن… | خانواده مطهر

آرام زندگی كن…

هيچ چيز در اين جهان چون آب، نرم و انعطاف پذير نيست.

با اين حال براي حل كردن آنچه سخت است، چيز ديگری ‌يارای مقابله با آب را ندارد.

نرمی بر سختی غلبه مي كند و لطافت بر خشونت.

همه اين را مي دانند ولي كمتر كسي به آن عمل مي كند.

انسان، نرم و لطيف زاده می شود و به هنگام مرگ خشك و سخت می شود.

گياهان هنگامی كه سر از خاك بيرون می آورند نرم و انعطاف پذيرند

و به هنگام مرگ خشك و شكننده.

پس هر كه سخت و خشك است، مرگش نزديك شده

و هر كه نرم و انعطاف پذير، سرشار از زندگی است.

آرام زندگي كن!

هرگز با طبيعت‌ يا همنوعان خود ستيزه مكن و گزند را با مهرباني تلافي کن


كتاب: «تائو ت ِ چنگ»
نوشته: لائوتسه

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی