کمی روی این جملات فکر کنیم | خانواده مطهر

کمی روی این جملات فکر کنیم


اگر فرصت داشتم که کودکم را دوباره بزرگ کنم به جای آنکه انگشت اشاره ام را به سمت او بگیرم در کنارش انگشتهایم را در رنگ فرو میبردم و نقاشی میکردم.
اگر فرصت داشتم که کودکم را دوباره بزرگ کنم؛ به جای غلط گیری به فکر ایجاد ارتباط بیشتر میبودم.
بیشتر از آنکه به ساعتم نگاه کنم به او نگاه میکردم.
سعی میکردم درباره اش کمتر بدانم، اما بیشتر به او توجه کنم.
به جای اصول راه رفتن اصول پرواز کردن و دویدن را با او تمرین میکردم.
از جدی بازی کردن دست بر میداشتم و بازی را جدی میگرفتم.
در مزارع بیشتری میدویدیم و به ستارگان بیشتر خیره میشدیم.
بیشتر در آغوشش میگرفتم و کمتر او را به زور میکشیدم.
کمتر سخت میگرفتم . وبیشتر تاییدش میکردم.
اول احترام به خود را در او میساختم و بعد خانه و کاشانه اش را
و بیشتر از آنچه که عشق به قدرت را یادش بدهم
قدرت عشق را یادش میدادم.

دایان لومان

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی