چند قلویی-قسمت اول:دکتر پروین رهبر | خانواده مطهر

چند قلویی-قسمت اول:دکتر پروین رهبر


با درمان نازایی میزان دو قلوزایی و چند قلو زایی در سالهای اخیر افزایش یافته است. این افزایش همراه با ایجاد مشکلات وعوارضی برای مادر و نوزاد بوده است. از جمله: میزان زایمان زودرس در مادر بالا رفته و زنده ماندن نوزاد نارس بدنبال آن ، ایجاد مشکلات اجتماعی و اقتصادی زیادی را فراهم کرده است. در صدی از دو قلوها در سه ماهـۀ اول، در اثر از بین رفتن یک قل مبدل به حاملگی تک جنینی می شوند. دو قلو های یک تخمکی ، امکان سقط خودبخودی بیشتر از دو قلوهای دو تخمکی دارند. در کشورهای پیشرفته بیشتر از یک چهارم جنینهای با وزن کم (کمتر از 1500) در نتیجۀ چند قلوزایی است.
چند قلوزایی ریسک ابتلا؛ به نقص های جنینی را نیز بالا برده است. عوارضی همچون مسمومیت باردای و خونریزی بعد از زایمان در مادر و مرگ و میر بیشتر آنها در چند قلویی ، زیادتر از یک قلویی می باشد.
هر چه تعداد قل ها بیشتر می شود،عوارض برای جنین و مادر بیشتر میگردد. گزارش شده در عرض 9 (نه) ماه بعد از زایمان مادران با آبستنی چند قلو 50 درصد بیشتر نسبت به یک قلو ، افسردگی متوسط تا شدید پیدا میکنند.
دو قلویی
معمولآ دو قلوها دو تخمکی هستند. یعنی دو تخمک بارور می شود. بطور کمتر دو قلو ها از یک تخمک هستند . در اینها تخمک لقاح یافته تقسیم می شود و مبدل به دو جنین می گردد. اینها همان دو قلوهای شبیه و هم جنس هستند.
شیوع دو قلوهای تک تخمکی یکی در 250 تولد است.میزان دو قلوهای یک تخمکی ،غیر وابسته به سن مادر- ارث – و تعداد زایمان اومی باشد. در حالیکه دوقلویی دو تخمکی وابسته به نژاد- ارث-سن وتعداد زایمان های قبلی و همچنین درمان نازایی است.
وجود دو قلویی در اقوام مادر بیشتر از اقوام پدر در بالا بردن میزان دو قلویی موثر است. مشخص شده است که خانمهایی که خودشان نتیجه دو قلویی یک تخمکی هستند میزان داشتن حاملگی دو قلو در
انها 58/1 تولد است.
خانمهایی که خودشان حاصل حاملگی یک قلو بوده اند ولی همسرشان دوقلو بوده است این در صد به 116/1 حاملگی میرسد.
فاکتور تغذیه از عوامل مستقر کننده ایجاد دوقلویی است. خانمهای قد بلند و سنگین 25-30 در صد بیشتر امکان دوقلویی نسبت به خانمهای با جثه کوچکتر دارند.
دیده شده است حاملگی های ایجاد شده در ماه اول بعد از قطع قرص های جلوگیری با میزان بیشتری از دوقلویی زایی همراه بوده است.
در انسان همانطوریکه تعداد جنین ها در حاملگی افزایش می یابد در صد جنس مذکر در بین آنها کاهش می یابد. دیده شده است که میزان جنس مذکر در 31 میلیون تولد یک قل 51.6% و برای دو قلو 50.9% و برای سه قلو 49.5% میباشد. حالت یک تخمکی و جند تخمکی می تواند در چند قلویی نیز اتفاق بیفتد . مثلا 4 قلویی می تواند ا ز یک تخمک باشد یا از 4 تخمک.
دو قلوهای دو تخمکی دو قلوهای حقیقی نیستند زیرا از تخمک مجزا در یک سیکل تخمک گذاری به طور همزمان بوجود می آیند . در دو قلویی یک تخمکی بسته به اینکه بعد از لقاح ، تقسیم تخم(جنین کوچک)در چه زمانی انجام شود فرق می کند.
اگر قبل از چهار روز تقسیم صورت گیرد جنین ها با پرده ها و کیسه آب جنینی کاملا مجزا از هم تشکیل می شوند جفت ممکن است جدا یا مشترک باشد . وقتی بین چهار تا هشت روز باشد جنین ها با پرده های جنینی و کیسه آب مشترک هستند. دو قلوهای به هم چسبیده وقتی است که تقسیم دیرتر از این زمان انجام شود.
عجایب های باروری
آبستنی مجدد در دوره حاملگی (superfetation) : در آن لقاح دیگری در دوران حاملگی ثابت شده صورت می گیرد . یعنی لقاح در دو سیکل تخمک گذاری صورت میگیرد.
اگرچه در مادیان( اسب) این حالت شناخته شده است ولی در انسان ثابت نشده است.
عقیده بر این است تا زمانی که حفره رحم توسط پرده های جنینی حاملگی اول بسته نشده است تخمک گذاری در سیکل بعدی می تواند حاملگی مجددی ایجاد نماید.
بعضی مولفین اعتقاد دارند که سوپرفیتیشن در حقیقت نتیجه رشد نامساوی دوقلوهای با یک سن بارداری است.
دو باروری در یک سیکل تخمک گذاری:(superfecundation )-
در آن لقاح تخمک ها در یک سیکل تخمک گذاری، اما نه در یک زناشویی و نه لزوما از اسپرم همان فرد میباشد .
در انسان به طور نادر دیده می شود.
یک مورد از آن در دنیا گزارش شده است.زنی 10 روز بعد از سیکل ماهانه مورد تعدی قرار می گیردو به فاصله یک هفته بعد با همسرش زنا شویی داشته است.دو قلویی به دنیا آورده است که یکی سیاه و هم شکل و هم گروه خونی فرد متجاوز و یک قل سفید و هم شکل و هم گروه خونی پدرش.

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی