تفاوتهای زنان و مردان-(دکتر فرهنگ) | خانواده مطهر

تفاوتهای زنان و مردان-(دکتر فرهنگ)

تحقيقات علمي نشان ميدهد كه 3/4 عمر هر انسان يا 75% عمر هر كدام از ما صرف ارتباط با ديگران ميشود. ولي فقط 10% انسانهاي كره زمين ميدانند چگونه ارتباط برقرار كنند و 90% ما بلد نيستيم و چون ارتباطهايمان بد ميباشد در خانواده، در دانشگاه، در محل كار و… دائم دچار مشكل هستيم و دائم از هم گله داريم.

مقدمه
• تحقيقات علمي نشان ميدهد كه 3/4 عمر هر انسان يا 75% عمر هر كدام از ما صرف ارتباط با ديگران ميشود. ولي فقط 10% انسانهاي كرهزمين ميدانند چگونه ارتباط برقرار كنند و 90% ما بلد نيستيم و چون ارتباطهايمان بد ميباشد در خانواده، در دانشگاه، در محل كار و… دائم دچار مشكل هستيم و دائم از هم گله داريم.
• امروزه رسم شده كه خانمها روي جهيزيه دخترشان كتاب آشپزي ميگذارند يعني براشون مهم است كه دختر بداند رابطه نخود و لپه و گوشت چيست؟ ولي هيچ پدر و مادري سعي نميكند كه روابط بين انسانها را به فرزندش ياد بدهد. چرا هيچكس كتاب شوهرپزي يا زنپزي را ياد نميگيرد. وارد زندگي مشترك ميشويم وبه هم لطمه ميزنيم و بعد هم ميگوييم ما به درد هم نميخوريم. چرا ما براي شناخت يكديگر سرمايهگذاري نميكنيم؟
• خودمان را ملزم كنيم به شناخت يكديگر هر چه اطلاعاتمان از يكديگر بيشتر باشد به يكديگر بهره ميرسانيم در غير اينصورت به هم لطمه ميزنيم يكي از كارهاي مهم زندگي اين است كه انسانهاي اطرافمان و يا شريك زندگيمان را بشناسيم.
• طبق يك تحقيق در فرانسه در مورد مذكر يا مؤنث بودن كامپيوتر نتايج زير به دست آمد: خانمها گفتند: كامپيوتر مذكر است چون 1-وقتي بهش عادت ميكنيم خيال ميكنيم ديگر بدون آن از پس هيچ كاري برنميآييم. 2-دادههاش خيلي زياد است ولي هوشمند نيست. 3-قرار است مشكلات را حل كند ولي در اكثر مواقع مشكل اساسي خودش است. 4-وقتي پايبندش ميشي تازه ميفهمي اگه صبر كرده بودي بهترش گيرت ميامد. آقايان گفتند: كامپيوتر مؤنث است چون 1-همينكه پايبندش شدي هرچي پول در مياري بايد خرجش كني و لوازم جانبي براش بخري. 2-مؤنث است چون به غير از كسي كه خلقش كرده است هيچكس از درونش سر در نميآورد. 3- كوچكترين اشتباهات را در حافظه دراز مدت خودش نگه ميداره يه روز بهت برميگردونه.
تفاوت زنان و مردان
• زن و مرد با هم تفاوتهايي دارند اگر اين تفاوتها را بشناسيم، اگر به تفاوتهامون احترام بگذاريم و آنها را مد نظر قرار بدهيم اتفاقات خوبي ميافتد. ديوارهاي رنجش و سوءظني كه نسبت به هم داريم فرو مرريزد. سوءتفاهمها و توقعات بيجا از بين ميرود. به جايي كه تلاش كنيم همديگر را عوض كنيم، تلاش كنيم با هم همكاري كنيم و همسو شويم و زندگي قشنگي را درست كنيم.
• دوست داشتن مرد و زن متفاوت است. مرد ديگران را مردانه دوست دارد و ابزار اين دوست داشتن هم مردانه است و زن زنانه.
• حضرت علي(ع) ميفرمايد: الناس اهداءٌ لما جهلوا. مردم با هم ميجنگند سر چيزهايي كه نميدانند.
• آقايان و خانمها در ساختار با هم متفاوتند يعني در ادراك، احساس، انديشه، واكنش و عشقورزي با هم متفاوتند تفاوتهاي جدي و عميق.
• مغز آقايان در آن واحد روي يك كار متمركز ميشه. ولي مغز خانمها ميتونه روي چند كار متمركز بشه يعني ميتونن چند كار را با هم انجام دهند. آقايان در آن واحد ميتونن از يك نيمكره مغزشان استفاده كنند ولي خانمها از هر دو نيمكره استفاده ميكنند. يعني خانمها مادرزاد نابغه هستند، مغز آقايان تخصصيتر از خانمهاست ولي مغز خانمها عموميتر است لازم باشه همه جاش كار ميكنه.
• نيمكره راست با ادراك و احساس كار دارد و نيمكره چپ با منطق و تحليل و… . وقتي آقا در آن واحد در يكطرف مغزش است نميتواند هم خيلي منطقي باشد هم رمانتيك يعني طول ميكشه تا از نيمكره راست بره به چپ.
• خانمها هم خيلي حرف ميزنند هم اهل گريه هستند آقايان به عكس. همين باعث ميشود كه آقايان بيشتر سكته كنند.
• رنگها: در تشخيص رنگها آقايان چشمشان محدودتر از خانمها عمل ميكند. آقايان رنگهاي اصلي را خوب تشخيص ميدهند قرمز- آبي- زرد. خانمها غير از اينها شيري- نيلي- ارغواني- سدري و بنفش را خيلي خوب تشخيص ميدهند. داروها اگر رنگهاي خاص داشته باشند تأثيرشان در خانمها خيلي بيشتر است.
• پوشش: لباسي كه آقايان مي پوشند بر اساس اين است كه چه شغلي دارند ميخواهند قدرتشان را با آن نشان دهند. شايستگيهايشان را به رخ بكشند ولي خانمها با توجه به حالات و احساسات درونيشان لباس ميپوشند.
• زبان بدن: ماوقتي صحبت ميكنيم علاوه بر كلامي كه بر زبان گفته ميشود يك حركاتي عضلات صورت، ابرو، دست و… انجام ميدهند. يعني حركاتي كه بدن ميكند منهاي كلامي كه از دهان خارج ميشود. خانمها مادرزاد زبان بدن را بلد هستند آقايان بلد نيستند. در آمريكا دو گروه نوزاد را كه گريه ميكردند 2 دقيقه ازشون فيلم گرفتند صداي گريه را قطع كردند هر كدام به دليلي گريه ميكردند فيلم را يكبار جداگانه به مادر بچهها و يكبار به پدر بچهها نشان دادند 2 دقيقه فرم بدن بدون صدا. از مادرها علت گريه را خواستند بيش از 80% آنان درست جواب دادند از روي حركات بدني نوزاد گفتند مثلاً گشنه بوده يا جايش را كثيف كرده و… . فيلم را به آقايان نشان دادند همهشان يك جواب دادند و گفتند مادرش را ميخواهد.
• آقايان اگر ميخواستند به خانمشان دروغ بگويند رودررو دروغ نگويند چون فرم بدن مشخص ميكند طوري بگوييد كه ظاهرتان را خانم نبيند.
• اگر در سالني 50 نفر آدم باشند، خانم 10 دقيقهاي روابط 50 نفر را ميفهمد ولي آقايان دو روز هم باشند نميفهمند. آقايان همانجا به محضي كه وارد ميشوند اول ميگردند دنبال در ورودي و خروجي بعد هم ميگردند دنبال دوست و دشمن.
• اگر آقا بيمار بشه خانم سريع ميفهمه ولي آقايان بسيار دير متوجه بيمارشدن خانمشان ميشوند.
• شنوايي: از نظر شنوايي آقايان صداي زير را نميفهمند يا كمشنوي دارند مثلاً گربه جيرجيرك گريه نوزاد و… مثلاً اگر شب هنگام نوزادتان گريه كند آقا واقعاً متوجه نميشود و خواب است ميتونيد آقا را صدا كنيد و بگوييد بچه گريه ميكند و مراقب به بچه باشد شما بخوابيد.
• آقايان توجه ديداري دارند و خانمها شنيداري. مثلاً هنگامي كه با يك آقا صحبت ميكنيد اگر نگاهتان كرد حرف شما را ميشنود در غير اينصورت نه. اگر با خانمي صحبت ميكنيد و داره ظرف ميشوره شما صحبتتان را كنيد اگر نگاهتان هم نكند ميشنود. ولي بهتر است هر دو طرف رعايت حال همديگر را بكنيم. مثلاً خانمها به آقايان نگاه كنند و آقايان به خانمها توجه كنند.
• آقايان جزئيات را نميتوانند ببينند چون جزئيات با ديد نزديك درك ميشود. مثلاً مهمان ميخواد بياد خانم از آقا ميخواد كه كمكش كنه آقا ميگه كاري نداري غذا را كه درست كردي خانم ميگه اين همه كار جارو گردگيري چيدن بشقاب و… . بهتر است خانمها ليست كار آقايان را تهيه كنند و ازشون كمك بخوان. جزئيات را به آقايان گوشزد كنيد.
• خانمها حساسيت لمسيشان 10 برابر بيشتر از آقايان است و 10 برابر براي نوازش شدن بيشتر حس ميكنند و 10 برابر فشار را بيشتر حس ميكنند. مثلاً اگر برادر با دوستش شوخي ميكند و شانه او را فشار ميدهد اگر با خواهرش اين كار را كند خواهرش جيغ ميكشد. خانمها وقتي در فشار قرار ميگيرند از لحاظ روحي، جسمي، رواني و عصبي نيازشان به نوازش شدن چندين برابر ميشود. آقايان وقتي در فشار قرار ميگيرند مخالف خانمها هستند.
• ذائغه آقايان بيشتر روي شوري و تلخي حساس است ولي خانمها نسبت به شيريني حساس هستند و بيشترين مشتري قناديهاي دنيا خانمها هستند.
• آقايان وقتي جايي كار ميكنند ميخواهند با هم رقابت كنند ولي خانمها ميخواهند همكاري كنند.
• وقتي با دوستان قرار داريم آقايان هدفمدار يا هدفگرا هستند خانمها رابطهمدار يا رابطهگرا. مثلاً خانمها در رستوران همديگر را با اسم كوچك صدا ميكنند ولي آقايان به هم لقب ميدهند مثلاًميگويند كچل اون نمكدونو بده. خانمها هر كي پول خودش را حساب ميكند ولي آقايان چون ميخوان خودشونو قدرتمند نشان بدهند ميگن هيچكس حساب نكنه من حساب ميكنم.
• خريد: خانمها از خريد كردن لذت ميبرند. آقايان تا 20 دقيقه ميتونن براتون صبر كنند بعد از آن كفري ميشوند بهتر است كه آزادشون بذاريد كه بره توي ماشين. بهتر است قبل از رفتن به خريد براي آقا مشخص كنيد كه كجا ميخواهيد برويد؟ چه چيزي ميخواهيد بخريد؟ وبراي چه كسي؟ در اين صورت بهتر است و راغبتر همراه شما ميآيند.
• آقايان براي اثبات علاقهشان به خانمها حاضرند سه كار داشته باشند، از بلندترين كوه بالا بروند و چيزي براي خانمشان بخرند. ولي خانمها اينها را نميخواهند و دوست دارند بهشون ابراز احساسات كنيد توجه كنيد و او را ببينيد. اگر يك كلام به خانم بگوئيد عزيزم هزار برابر آن هديه خوشحال ميشوند.
• آقايان اصلاً در خيابان آدرس نميپرسند. خانم به خاطر حمايت از همسرش و به خاطر اينكه زودتر برسند پرسش ميكند. آقايان ميخواهند قدرتشان را اثبات كنند.
• خانمها به سؤالها جواب بلند ميدهند ولي آقايان جواب كوتاه ميدهند.
• وقتي خانمي حرف ميزنه آقا بهش راهكار نگه اون فقط صحبت ميكنه كه شما گوش بدين هر وقت ازتون راهكار خواست بهش بگين. خانمها دوست ندارند جملههاشون قطع بشه. خانمها معمولاً بيان غير صريح دارند.
• خانمها در ميهماني در مورد مسائل خانوادگي، تربيت بچهها، مد لباس، آشپزي، رژيم و يه كوچولو غيبت صحبت ميكنند. آقايان خبرها را رد و بدل ميكنند سياسي، اجتماعي و… . از توانمنديشان صحبت ميكنند روي مسائل تكنيكي و فني و در مورد دستگاههاي جديد و مهارتهاي فردي صحبت ميكنند. سعي كنيد در ميهمانيها خانمها يك قسمت و آقايان قسمت ديگري بنشينند تا هر كدام در مورد مسائل مربوطه صحبت كنند و هركس حرفهاي مورد علاقهاش را بزند.
• تفاوتهاي جسمي: پوست آقايان كلفتتر از خانمهاست. پوست خانمها زودتر چين و چروك ميخورد و زودتر در زمستان يخ ميكند. پوست خانم چون نازكتر است يك لايه چربي قطور زير آن است كه آقايان ندارند همين در خانمها باعث ميشه كه انرژي بيشتري ذخيره كنند و طاقتشان در مسائل بيشتر باشد. تارهاي صوتي خانمها كوتاهتر از آقايان است پس صداي مردها بمتر است. حجم خون آقايان حدود 20% بيشتر از خانمهاست پس اكسيژن بيشتري ميگيرند بنابراين انرژي در لحظه بيشتري دارند.
نياز خانمها و آقايان
• نياز خانمها چيست؟ و با آنها چگونه برخورد كنيم. نياز آقايان چيست؟ و با آنها چگونه برخورد كنيم.
• اولين نياز آقايان: لطفاً همسر شوهرت باش نه مامانش چون آقايان دوست ندارند مثل بچهها باهاشون برخورد كنيد. مثلاً 1-به نيت كمك كارهاي شخصي مرد را انجام ميدن. 2-با جملهها بازي ميكنند تا از دهن شوهرشون حرف بكشن. 3-خانمها فكر ميكنند آقايان فراموشكار، كم حافظه و بيحوصلهاند. 4-خانمها آقايان را نكوهش ميكنند مثلاًبا شوهرش رفته رستوران به شوهرش ميگه خيلي پرخوري كردي اگه دل درد بگيري حقته. 5-خانمها يك كارهايي را خودشون به عهده ميگيرند و فكر ميكنند آقا نميتونه. دائم اشتباهات آقايان را بهشون گوشزد ميكنند.
• 1- خانم ها بهتر است از توانمندي شوهرشان با آنها صحبت كنند به آنها سركوفت نزنند. 2- كارهاي كه خود آقايان مي توانند انجام بدهند برايشان انجام ندهيد بگذاريد خودشان انجام بدهند .3- به آنها امر و نهي نكنيد به آنها دستور ندهيد .4- به آنها اعتماد كنيد از همان كودكي . 5- هر كاري كه مامان بازي بوده را نسبت به شوهرتان انجام ندهيد.
• آقايان نياز به استدلال و تفكر دارند. وقتي آقايان ذهن درگيري دارند دوست دارند در تنهايي فكر كنند مزاحم آنها نشويد رهايشان كنيد فقط تنها كاري كه مي توانيد انجام دهيد خوراكي مورد علاقه اش را بگذار كنارش و برو مثلاٌ هندوانه .
• مردها تشنه ، و محتاج تشكرند نياز دارند كه از آنها تشكر شود خانم ها دو جا اين كار را نمي كنند 1- وقتي كار كوچكي است 2- وقتي وظيفه شان را انجام بدهند مثلاٌ آقا چاي خورده برده گذاشته آشپزخانه يا مثلاٌ آقا مي رود نان مي خرد.
• آقايان نيازمند تعريف وتمجيد هستند يعني وقتي كاري انجام مي دهند بگوييد آفرين.
• خانمها : اگر بن نيت پاكت از آقا تشكر و تقدير نكني او را تمجيد وتحسين نكني بسياري هستند كه اين كار را با نيت نا پاك انجام مي دهند. مردها هم دوست دارند از شما تعريف و تمجيد كنند اما بلد نيستند .
• خانمها : محدوده حرف زدنتان را مشخص كنيد آقايان زماني به شما دل مي دهند كه بتوانند روي حرفشان تمركز كنند اگر نگوييد هدفتان از ، محدوده حرف زدنتان چيست آقايان صحبت نمي كنند . اگر هدف و زمان و حدود را مشخص كنيد آقايان با شما حرف مي زنند .
• آقايان از صحبتهاي احساسي در دير وقت منزجر مثلاٌ آخر شب . اگر هميشه به آنها زمان بدهيد حاضر اند حرفتان را گوش كنند مثلاٌ همان آخر شب به او بگوييد 5 دقيقه مي خواهم يك جرياني را تعريف كنم .
• مردها بايد مورد تأييد قرار بگيرند اگر خواستند كاري انجام بدهند به آنها نگوييد نه ، به آنها بگوييد تو مي تواني تو توانايي آن راداري.
• وقتي مرد مي خواهد كار خلافي را مي خواهد انجام بدهد او را تأييد نكنيد تكذيب هم نكنيد مخالفت هم نكنيد چون مخالفت دردسر سازمي شود و شر ايجاد مي كند مردها در بيشتر موارددر اينگونه كار خالي مي بندند. مثلاٌ وقتي مي آيند خانه مي گويند مي خواهم بروم چهار نفر را بكشم .
• مردها بايد از جانب خانمها مورد قدر داني قرار بگيرند حداقل روزي يكبار به آنها بگوييد از اينكه تو همسر مني خوشحالم يا اينكه تو فوق العاده اي .
• آقايان دوست دارند در هر جا روبه در يا رو به فضاي باز باشند نه روبه ديوار.
• وقتي بچه به دنيا مي آيد در معرض توجه مرد هم قرار مي گيرد فكر نكنيد فرزند شما رقيب شماست چيزي به شوهرتان نگوييد به او بگوييد من خيلي خوشحالم كه تو اينقدر بچه مان را دوست داري .
• آقايان نياز دارند كه برايشان تحريك كننده باشيد امام جعفرصادق(ع) مي فرمايند: بهترين زنان زني است كه چون با شوهرش خلوت كند لباس حيا و عفت را از تنش بكند و چون از خانه بيرون برود لباسي از عفت و حيا به تن كند كه مانند سپر و زرهي براي او باشد. مدل لباس، مدل مو ، و حرف زدن همه مهم است .
• امام جعفرصادق (ع) از قول پيامبر مي فرمايند : بهترين زنان شما زنان عفيف بسيار تحريك كننده هستند .
• آموزشي كه ما در خانواده هايمان ديده ايم با آنچه كه رسانه ها گفتند آنچه كه در مدرسه ها ديديم و در اجتماع به مردها ياد داده شده كه احساساتشان را پنهان كنند . ولي آقايان دوست دارند خانمها احساساتشان را بروز دهند . آموزش هاي غلط به مردها ياد داده كه مظنون باشند ولي خانمها دوست دارند به آنها خوش بين باشيد. آموزش ها ياد داده كه مردها خودشان را آسيب پذير نشان ندهند . آموزش ها ياد داده كه با هم رقابت كنيم ولي خانمها دوست دارند كه ما با هم همكاري كنيم . ياد داده كه دائم بر دنياي بيرون مديريت كنند خانمها دوست دارند ما بر دنياي درون خودمان مديريت كنيم خودمان را عوض كنيم. آموزش ها ياد داده كه آقايان مستقل باشند ولي خانمها دوست دارند بعضي وقتها به آنها احساس نياز كنيم .
نكاتي در مورد خانمها :
• خانمها در 18سالگي مانند توپ فوتبال هستند 22 نفر دنبالشان تو 28 سالگي مثل توپ هندبال هستند 18 نفر دنبالشان هستند تو 38 سالگي مثل توپ گلفند يك نفر باآنها كار دارد تو 48 سالگي مثل توپ پين پونگ هستنددو نفر دو طرف ايستادن هر كسي مي خواهد دفع كند يك بچه و دو شوهر. تو 58 سالگي مثل توپ جنگي هستند همه مي خواهند فرار كنند .
• پيامبر (ص) مي فرمايند: من از دنياي شما 3 چيز را بيشر دوست دارم 1- عطر و بوي خوش 2- زن 3- نماز كه نو چشم من است .
• خدا به پيغمبر مي گويد : مي داني من هستي را خلق نكردم مگر به خاطر تو مي داني تو و هستي را خلق نكردم مگر براي علي و مي داني تو و هستي و علي را خلق نكردم مگر به خاطر فاطمه . اگر فاطمه نبود هيچكدامتان را خلق نمي كردم هستي طفيلي يك زن است .
• خدا به زنها 6 سال توفيق عبادتش را زودتر داده خانمها 9 سالگي آقايان 16 سالگي يعني اين لياقت را خانمها شش سال زودتر پيدا مي كنند .
• در حديث كساء مي خوانيم خدا به ملائكه مي گويد من كل هستي را خلق نكردم مگر به خاطر اين 5 نفر كه زير اين عبا هستند جبرئيل مي گويد خدايا مگر زير عبا كيست ؟ خدا مي فرمايد : فاطمه و ابوها و بعليها وبنيها . يعني فاطمه است با پدرش شوهرش و بچه هايش . يعني نشان مي دهد هستي طفيلي فاطمه است يعني يك زن در مقابل فاطمه در مقدار و ارزش قابل بخش نيست .
• هر دستگاهي كه پيچيده تر باشد حساسيتش بيشتر است پيچيدگي خانمها در مقايسه با آقايان مثل كامپيوتر در مقايسه با ماشين حساب است لطمه پذيري و صدمه پذيري خانمها بيشتر است چون خانمها پيچيده تر هستند برخورد با آنها حساس تر نكات و ظرافتهاي بيشتري بايد در مورد آنها رعايت شود متأ سفانه در طول تاريخ آقايان بيشتر به خانمها لطمه مي زنند تا خانمها به آقايان ، چون سيستم خانمها پيچيده تر است و آقايان از اين پيچيدگي سر در نمي آورند.
جلسه دوم
نياز خانمها:
• نياز دارند به درك و توجه اگر يه پسر سه ساله و دختر 10 ساله در خانه داريدبراي هر دو هديه بخريد يا خوراكي بخريد چون آن دختر 10 ساله بيشتر به توجه نياز دارد تا پسر 3 ساله اگر سوغاتي آورده ايد اول براي همسر و دختر تان را بدهيدبعد پسرتان را چون خانمها انتظار دارند در درك و توجه اول باشند .
• جنس زن نياز دارد كه او را در آغوش بگيري با او رفيق و صميمي باشي او را ببيني، راي و نظرش براي تو مهم باشد خواسته هايش مهم باشد. به حرفهايش بها بدهي او را نوازش كني در اين صورت خانم متوجه مي شود دركش كردي .
• آقايان هر دفعه بايد فكر كنند كه با آدم جديدي روبرو مي شوند. از در خانه كه مي روي مطمئن باش كه امروز با روز قبل تفاوت داردو اين را مطمئن باش كه هر وقت با او روبرو مي شوي يك موجود جديدي است با ويژگيهاي جديدي كه فبلاٌ نديده بودي پس چشمهايت را باز كن و نگو من خسته و خوابم مي آيد . خانمها خلاق هستند يعني از هيچ همه چيز مي سازند . كيميا گرند شكل چيز ها را عوض مي كنند هر وقت وارد خانه مي شوند بدانيد كه آنها يك چيزي آفريده اند.
• براي همه چيز از دختر و همسرتان تشكر كنيد و از آنها تعريف كنيد . دا ئم از خانم اجابت كنيد و به او بگوييد: مثلاٌ اگر تو نبودي من اينقدر رشد نمي كردم همه چيز از فداكاريها و ايثارها و از خود گذشتگيهاي تو است . خانمها نياز به درك و توجه جنسي دارند امام صادق فرمودند: پيامبر وارد خانه امه سلمه شد بوي عطرهاي مختلفي به مشامم رسيد در آن زمان خانمهاي بودند كه در خانه هاي مردم به زنان عطر مي فروختند و مغازه هاي براي اين كار نبود پيامبر از ام سلمه سوال كرد اين خانم هاي كه عطر مي فروختند اينجا بودند ام سلمه گفت: بله اينحا در اتاق بغلي هستند اتفاقاٌ چه خوب شد شما آمديد با شوهرش مشكل دارد و از شما چند سوال دارد آن خانم آمد پيش پيامبر و گفت: حبيب خدا من خيلي از شوهرم شاكي هستم پيامبر فرمود: چرا ؟گفت: شوهرم به من توجه جنسي نمي كند پيامبر فرمود: كمي بيشتر به خودت برس شايد عدم توجه او به تو شلختگي است ولي آن زن گفت: همه اين كارها را كردم ولي باز هم به من توجه نمي كند پيامبر سرشان را تكان دادند و گفتند : كاش شوهر تو به تو مهرباني مي كرد و به تو اهميت مي داد چون هنگامي كه او به سمت تو گام بر مي دارد دو فرشته خدا او را بدرقه مي كنند خدا رو به فرشته هايش مي كند و مي گويد: بنده من براي انجام كاري مي رود كه مرا راضي و خرسند مي كند و ثواب او مثل كسي است كه براي جهاد در دين خدا گام بر مي دارددرود بفرستيد. وقتي عمل زناشوئي انجام دهد گناهانش مثل برگ درختان پاييزي مي ريزد و وقتي كه غسل مي كند ته مانده گناهش هم پاك مي شود.
• خانمها مثل موج هستند گاهي در اوج انرژي گاهي فروكش كرده و آرام. در هر ماه يك هفته دچار اختلالات هورموني هستند و در اين هفته همه زنهاي عالم پرخا شگر مي شوند عصبي، گير بيخودي، غصه مي خورن، افسرده و دل مرده مي شوند و حتي در مواردي تمايل به خودكشي مي كنند در آن يك هفته آمارهاي جهاني نشان داده ميزان تصادفات در هفته بين 5-4 برابر زماني است كه دچار اين اختلال نيستند. بسياري از دادگاهها در دنيا قانوني دارند كه اگر خانومي در زمان اختلال هورموني دچار جرم و جنايتي شود دادگاه به او در حكمش تخفيف مي دهد.
• خانمها در ماه يك هفته ديوانه مي شوند لطفاٌ آنها را درك كنيد و سر به سرشان نگذاريد .
• گفتگو با خانمها : از جمله هاي خوب براي خانمها استفاده كنيد مثل خدا تو رو از آسمون فرستاده . تو خوبي مثل فرشته ها .
• يك سري جملات هست كه خانمها ميل به شنيدن ندارند( جند بار در مورد اين موضوع صحبت كنيم ما كه مثلاٌ در موردش به توافق رسيده بوديم نمي خواي دست از سر اين موضوع برداري بازم شروع كردي، آرام باش، سخت نگيرو….
• دو جا خانمها خيلي ناراحت مي شوند كه بگوييد، من هم همينطور 1- وقتي خيلي رمانتيك و احساساتي ميگه عزيزم خيلي دوستت دارم 2- عكس موضوع اول بگين من ازت متنفرم.
• آقايان، از جزئيات ذهنتان با خانمها صحبت كنيد در مورد همه مسائل با خانمها صحبت كنيد طرح كلي را بگوييد جزئيات را بعداٌ مثلاٌ اگر مشكلي در كارتان هست بگوييد . نگذاريد خانمها مثل كارآگاه از زير زبانتان بكشند خودتان بگوييد نظر آنها را در مسائل مختلف جويا شويد.
• نگذاريد هميشه خانمها ازتون سوال كنند شام چي درست كنم ، يا مهماني چي بپوشم شما هم از آنها سوال كنيد مثلاٌ دو روز تعطيلي كجا بريم. اگر مأ موريت كاري رفتيد هر روز به همسرتان زنگ بزنيد و با او صحبت كنيد.
• خانمها مي خواهند شنيده بشوند نه اينكه آقايان دائم براي آنها صحبت كنند بايد بيشتر به آنها گوش كنيد.
• خانمها عاشق برنامه ريزي هستند.
• آقايان معمولاٌ معتقدند كه خانمها هيچ وقت راضي نمي شوند اتفاقاٌ به راحتي راضي مي شوند كمي به آنها محبت كنيد آنها راضي مي شوند.
• عشق: براي همه زنان عالم عشق اولين اولويت است . اينگونه آفريده شده اند كه عشق ورزي كنند آنها ذاتاٌ عاشقند دائم در اتاق عشقند . اگر زني از عشق محروم باشد همه آن زندگي زير سوال است هر لحظه منتظر از هم پاشيدن زندگيتان باشيد خانم نياز به توجه جسماني دارد .
• كلمه تو : به همسرتان نگويد تو ، كلمه تو براي صميمي بودن زياد نيست بلكه ابتداي ورود به جاده بي احترامي به همديگر است . فضاي احترام را به خانه هايتان وارد كنيد . آقايان طوري خانمتان را صدا كنيد كه انگار مال توست مثل ساعتم . بگوييد همسرم ، دسته گلم ، عزيز دلم ، با ادب با هم صحبت كنيم.
• خانمها از آقايان قوت قلب مي خواهند بهشون بگين هميشه پشت آنها هستيم دل آنها را خالي نكنيد. حتي به شوخي . آقا از در مياد تو خانم ميگه : تا الان كجا بودي آقا ميگه : پيش اون يكي بعد هم ميگه شوخي خوب بود ضمير نا خود آگاه شوخي وجدي حاليش نيست .
• خانم ها به مرد مقتدر نياز دارند يعني مسئوليت پذير باشيد و تعهد بيشتري به زن و بچه داشته باشيد .
• خانم ها هميشه سعي مي كنند جاي خالي را پر كنند اگر در خانه سكوت باشد او سكوت را مي شكند . و خلاً را پر مي كند با ديدن جاهاي خالي خلاقيت آنها تحريك مي شود دوست دارند خلاقانه فضا را پر كنند چه بهتر كه آقايان هم اين فضاها را پر كنند.
• خانم ها به شدت بر زمان مسلط اند اگر سه شنبه مي گي جمعه فلان كار را مي كنم خانم جمعه بهتون گوشزد مي كنه.چون بر زمان مسلط اند بسيار به مناسبت ها اهميت مي دهند.آقايان، مناسبت هاي خاص را در تقويمتان بنويسيد.
• نياز به امنيت دارند از آنها انتقاد نكنيد احساس نا امني مي كنند . نياز دارند كه قربون صدقشون برين .
• آقايان مراقب جزئيات رفتارشان باشند.
• وقتي با خانم ها حرف نزنيد و مبهم باشيد و به خانم ها توجه نكنيد وقتي دائم از آنها انتقاد كنيد وقتي نسبت به مناسبت ها فراموش كاريد.وقتي رفتارمان با خانمها سرد است . وقتي نمي گوييد چرا عصبي هستيد و مشكل داريد. وقتي به خانمها گوش نمي كنيد . وقتي از نيازهايشان غافليد. وقتي دائم تو خودتان هستيد. و وقتي كه خانمها حس كنند پاي زن دومي هم در ميان است در تمام اين موارد آقايان اعصاب خانمها را خرد مي كنند.
• همه چيزها و احتياجاتي كه خانم ها دارند آقايان هم دارند و همه احتياجات و نيازهاي كه آقايان دارند خانمها هم دارند گر چه بعضيهايشان مخصوص همان گروه است. تفكيك نيازها فقط براي اين بود كه مشخص شود نياز آقايان به چه بيشتر است و نياز خانم ها به چه چيز.
• اگر به دنبال اين هستيد كه روابط خانوادگي تان ارتقاء پيدا كند سه عنصر مهم را در نظر داشته باشيد 1-صبر 2- استمرار 3- تغافل
• صبر: انسانهاي صبور ثمره خانواده هاي صبور هستند كشاورزي كه بذر مي كارد صبر مي كند تا به نتيجه برسد .
• استمرار: مادر دائم به بچه اش غذا مي دهد و در هر قاشق بچه را سانت مي كند نه در طولاني مدت بايد به او غذا بدهيد. مثلاٌ بعد شش ماه نتيجه آن را مي بينيد.
• تغافل: يعني خود را به غفلت زدن (شتر ديدي، نديدي) حضرت علي (ع) مي فرمايد: اگر در بسياري از موارد زندگي خود را به غفلت بزنيد زندگي براي شما ناگوار مي شود. اگر ديدي در خيابان پسرت با دوستانش سيگار مي كشد رد شو و كاري به او نداشته باش خودتو به غفلت بزن ولي در مورد كارش عميقاٌ و جدي فكر كن كه بايد چه كار كرد اگر خودتان را بزنيد به آن راه باعث مي شويد كه : 1- قبح عمل نمي ريزد 2- فرصتي براي تحول به فرد مقابل مي دهيد 3- حرمت و شخصيت طرف مقابل از بين نمي رود . اگر شخصيت كسي له گرديد به اين سادگيها نمي توانيد درستش كنيد. حضرت عيسي با اصحابش از جايي مي گذشت بز مرده اي دركناري افتاده و گنديده بود. هر كدام از اصحاب چيزي گفتند يكي گفت : چقدر زشت است ديگري گفت: بو مي دهد حضرت عيسي گفت: ولي دندان هاي سفيدي دارد . اگر دائم بخواهيد بديها را ببينيد و بديها را به رخ بكشيد از دين خوبيها غافل مي شويدما خودمان را به نديدن مي زنيم براي كوتايها و غفلتها و خودمان را براي ديدن مي زنيم براي كارهاي خوب كارهاي خوب را تو شيپور كنيد.
• هيچ چيز در زندگي مشترك و در خانواده به اندازه اعتبار مهم نيست . كارهايي كه اعتبارمان را بر مي گرداند البته اعتباري كه از دست رفته مثل وقتي كه بچه حرف معلم را گوش مي دهد ولي حرف والدين را گوش نمي دهد.
• 1- تكريم شخصيت : به همديگر در زندگي احترام بگذاريم 2- همديگر را تحقير نكنيم 3- رفتارهاي كه با ديگران مي كنيم با خوديهام( نزديكان) همانگونه باشيم.4- اسرار بر عقيده در زندگيتان نكنيد مثلاٌ مي گفتيم عمراً من نظرم را عوض نمي كنم 5- در عصبانيت نخواهيد كه همديگر را تربيت كنيد.همديگر را با ديگران مقايسه نكنيد. به هم سركوفت نزنيد. نقاط ضعف ها را به رخ همديگر نكشيم . همديگر را سرزنش نكنيد. جمله هايي كه مثل تو حاليت نيست و …. حتي به شوخي به هم نگوييد . يا به هم قول ندهيم يا به قولهايمان عمل كنيم . وقتي وارد خانه مي شويد عاشقانه به هم سلام كنيد . وقتي كسي زنگ مي زند همه اعضاء خانواده براي باز كردن در هجوم بياورند هر كاري داريد بگذاريد و همه برويد جلوي در استقبال هر كسي جمله زيبايي را بگويد . همانطور كه ميهمان مي آيد استقبال مي كنيد يا بدرقه مي كنيد با اعضاي خانواده هم همينطور باشيد .
• جلوي بچه هايتان ابراز احساسات كنيد . به هم احترام بگذاريم و همديگر را عاشقانه صدا كنيم .
• پيامبر (ص) مي فرمايد: هر كسي كه از دوستان ما باشد بيشتر به همسرش ابراز محبت مي كند .
• پيامبر (ص) مي فرمايد: هر چه ايمان انسان كاملتر باشد بيشتر به همسرش ابراز محبت مي كند .
• به هم اهميت دهيد كارهاي مخصوص و ويژه را براي هم بكنيد مثلاً بگوييد اين شكلات را گذاشتم مخصوص تو .
• روايت از زندگي علي (ع): روز ي حضرت زهرا مريض بود حضرت علي گفتند: زهرا جان من مي خواهم كاري بكنم مخصوص شما حضرت زهرا گفتند : من هيچ انتظاري از شما ندارم . حضرت علي(ع) گفتند: نه شما امروز بايد يك كاري از من بخواهيد والاً من ول كن نيستم. بالاخره فاطمه گفت: من حوس انار كردم حضرت علي(ع) صبح از خانه خارج شدعصر انار گير آورد يعني يك روزشان را صرف پيدا كردن انار كردند در راه كه حضرت علي به خانه مي آمد ديد كه يك بيماري در يك خرابه آه و ناله مي كند حضرت علي رفت جلو و گفت : چه كاري من الان مي توانم برايت بكنم بيمار گفت : آن اناري كه در دستتان است ميشه بدهيد من بخورم حضرت علي (ع) انار را دانه كرد و در دهان بيمار گذاشت گفت : كار ديگري هم مي توانم برايت بكنم بيمار گفت : بله ميشه اون يكي هم بده بخورم حضرت علي آن يكي انار را هم داد حضرت علي در راه برگشت به خانه در فكر اين بود كه مي خواست كاري مخصوص فاطمه بكند و نشد رسيد خانه و ديد تشتي از انار جلوي حضرت فاطمه است و مي خورد گفت : فاطمه جان انار حضرت فاطمه گفت: دستت درد نكند من يكي خواسته بودم نه يك تشت علي گفت: از كجا فاطمه گفت : من نمي دانم كسي زنگ زد فضه رفت جلوي در گفتند اين تشت انار را علي فرستاده بدهيد به فاطمه.
• به هم هديه بدهيد امام رضا(ع) مي فرماييد: هديه كينه ها را از بين مي برد . هديه باعث نزديك شدن آدمها به همديگر است.
• حضرت علي (ع) مي فرماييد: به كسي هديه بده كه به تو هديه نمي دهد . به عيادت كسي برو كه به عيادت تو نمي آيد.
• از هم تعريف و تمجيد كنيد به هم گير ندهيد از هم ديگر انتظار نداشته باشيم.
• در خانه آراسته باشيد لباس مرتب و خوب بپوشيد موهايتان را مرتب كنيد .
• پيامبر مي فرمايد : بهترين شما كسي است كه براي خانواده خودش بهترين باشد و من براي خانواده خود بهترينم .
• خيلي از خانمها مي گويند كه عجب اين شوهر من همه تو جامعه ازش تعريف مي كنند من كه تو خونه چيزي ازش نديدم.پيامبر (ص) مي فرمايد: شوهر شما بزرگترين دروغگوي عالم است بيرون براي مردم فيلم بازي مي كند شخصيت واقعيش همانيكه در خانه است .پيغمبر مي گويد: بهترين شما كسي است كه در خانه بهترين باشد نه بيرون براي مردم.
• خانمها در خانه به خودشان برسند يك چيزي به خودتان آويزان كنيد امام صادق(ع) مي فرمايد: سزاوار نيست كه هيچگاه زن خود را بدون زينت بگذاريد حتي اگر با آويزان كردن گردنبندي كوچك و ساده باشد .
• در خانه لبخند به لب داشته باشيد پيامبر هميشه لبخند به لب داشت فقط زمان جنگ خيلي جدي بودند .
• زن ومرد از خوبي و مهرباني كس ديگري در خانه حرف نزنند مثلاً مرد از منشي دفتر پيامبر اكرم (ص) مي فرمايد: خدا رحمت كند كسي كه محبت ديگران را به خود جلب مي كند از طريق صحبت كردن درباره آنچه مورد قبول اوست و دوستش دارد و اجتناب كند از گفتن آنچه كه او را دوست ندارد و مورد قبول او نيست . خانمها از مردهاي ديگر تعريف نكنند.
• زندگي بازي است خدا در قران مي گويد : دنيا بازيچه است ما به چهار صورت مي توانيم بازي كنيم ياد بگيريد در زندگي درست بازي كنيم 1-يك نفر برنده دارد يك نفر بازنده مثل اينكه يكي بخواهد فوتبال ببيند و يكي سريال، و يكي ميگه من مي خواهم اينو ببينم و تو حق نداري چونه بزني2- بازي دوم بازنده با برنده : ميگه حالا كه من نمي تونم سريال ببينم عمراً نمي ذارم تو هم فوتبال ببيني 3- بازي سوم بازنده با برنده . كاري كه بيشتر خانمهاي دنيا ميكنند مي گويند عيب نداره من ببينم يا تو 4- بازي چهارم برنده ، برنده : كاري كنيد هر دو طرف ببريدهر كس مي خواهد نفع به ديگري برساند زن به شوهر مي گويد : نه شما فوتبال ببين شوهر به زن مي گويد : نه شما سريال ببين . زندگي همه ما بايد بازي چهارم باشد .
• توقع از هم را بگذاريم كنار. از پيامبر مي پرسند: چه كار كنيم هم خدا دوستمان داشته باشد هم مردم مي گويد: هر چه از خدا بيشتر بخواهي و توقع داشته باشي خدا بيشتر دوستت دارد هر چي از مردم كمتر بخواهي مردم بيشتر دوستت دارند .
• از هم انتظار نداشته باشيد . توقع، آرام آرام تكبر مي آورد .
• اي كاش همه ما زندگي به شيوه علي و زهرا را ياد مي گرفتيم خيلي ها مي گويند علي و زهرا الگو براي عصر تكنولوژي نيستند . الان زمان اينترنت است و آن موقع زمان شمشير وزره . اين را بدانيد ارزش ها كه فرقي نمي كندمصاديق عوض مي شود. مثلاً حضرت زهرا انتظار خريد يك كاسه مسي را هم نداشت شما امروز انتظار خريد ماكروفر را نداشته باشيد .
• مراقب روابط بيرون از خانه با جنس مخالف داشته باشيد . هر چه روابطتان با جنس مخالف در بيرون از خانه بيشتر باشد روابط در درون خانه با همسرتان كمتر مي شود.
• پيامبر (ص) مي فرمايد: در صف شاكيان قيامت اولين كساني كه ايستاده اند خانواده هاي شما هستندپس مراقب باشيد.
• نامه ها: نامه اي كه چهار حرف راست و يك حرف دروغ توش باشد كه اين پنج ويژگي بارز شماست (خودمون چه مثبت چه منفي )خصوصيات هم را بيشتر مي شناسيم 2- يك نامه عاشقانه از طرف همسرتان به خودتان بنويسيد . با اين روش مي فهميم چه چيز هاي براي او جالب است همسرم مي فهمد كه من اين جملات را دوست دارم بشنوم.
• 3- نامه اي كه مي شود با آن فكر هاي هم را بخوانيم . رو ي كاغذ بنويسيد چه چيز هاي همسرتان را خوشحال مي كند چه چيز هاي همسرتان را ناراحت مي كند .
• مهم ترين نامه : اعتراف نامه نام دارد . نامه اي براي همسر اول: اينكه اعتراف مي كنيد به خطا هايي كه تا به امروز داشتيد و به روي خودتان نياورديد . دوم: نقاط قوت همسرتان را مي نويسيد خوبيهاي او راكه تا به حال به او نگفتيد .سوم: عزيزم من مي خواهم جبران كنم من مي خواهم براي جبران اين كار اين كار را انجام دهم.مي تواند اين نامه براي همه باشد مثلاً خواهر و برادر ، زن و شوهر ، دختر و مادر.
• آخر نامه هم توضيح بدهيد كه دوست داريد همه چيز درست شود و خودت مي خواهي چكار كني .

جلسه سوم
• عشق واقعي به همسر : همانطور كه همه چيز را براي خود دوست داري براي او هم دوست داشته باش .و شما او هستي و او شما هر دو يكي هستيد اگر هر كدام از دو طرف خودشان را فراموش كنند و ذوب كنند در آن يكي رد عشق وجود دارد.
• سه جاي لغزنده وجود دارد كه مي تواند زمينه خطا براي ما انسانها باشد 1- در خلوت2- شدت 3- كثرت ، خلوت: همه مشكلات در خلوتها به وجود مي آيد پسري دانشگاه شهرستان مي رود چون هيچ فاميلي نيست سيگاري مي شود. شدت: صاحبخانه به شما فشار مي آورد مجبور مي شويد دنبال پول نزول و حرام برويد. كثرت: وقتي كاري را همه مي كنند و عادي مي شود و خلاف بودنش از بين نمي رود چون همه مي كنند من هم بكنم.
• اي كاش هر كسي خودش را امانت كس ديگر بداند . خانم فكر كند امانت شوهر ، بچه فكر كند امانت پدر و مادر ، در اينصورت امانتداري هم مي خواهيم . مثلاٌ اگر بخواهيم در محل كار چشم چراني كنيم بگويم، اين چشم امانت همسرم است در كاسه سر دو جور امانت داريم : 1- امانت براي نگهداري مثل اينكه جلوي امامزاده كفشمان را مي دهيم 2- براي نگهداري و رشد دادن مثلاٌ بچتون در مدرسه ، همديگر را از نوع دوم بدانيم .
• گاهي خودمان را جاي انسانهاي ديگر روبرويمان بگذاريم .
• حضرت علي (ع) مي فرمايد: اگر چهار صفت را نداشته باشيد هيچ ناگواري رادر زندگي تجربه نمي كنيد .1- عجله 2- لجاجت 3- عجب 4- تنبلي
• 1- عجله : در كارهاي خوب ، خوب است مثل نماز ولي عجله در قضاوت بد است مثل اشغال بودن تلفن و شك كردن شوهر .2- لجاجت : لجاجت با جهالت وناداني شروع مي شود با پشيماني تمام . با لجاجت نتيجه خوب نمي گيريد در خانه با هم لجبازي نكنيد . 3- عجب : از خود راضي بودن هم زندگي را متلاشي مي كند انساني عجب دارد در زندگي هيچ وقت حاضر نيست از خود گذشتگي داشته باشد حاضر است ديگران را له كند ولي روي خودش پا نگذارد. 4- تنبلي : تنبلي را بگذاريد كنار .
• سوء ظن : گمان بد در ارتباط با ديگران كه صحت و درست آن معلوم نباشد زندگيها را متلاشي مي كند پيامبر مي فرمايد : اگر كسي خطا كرد براي او عذري بجوي ، اگر نشد برايش عذري بتراش و اگر نشد خود را براي نيافتن عذر ملامت كن . روانشناسي معتقد است كه سوء ظن يك بيماري است كه قابل درمان هم نيست ولي دين براي سوء ظن راهكار ارائه داده .
• توصيه براي از بين بردن سوء ظن : كسي كه به تو سوءظن دارد 1- دائم از خودت به او گزارش بده 2- نزديك كردن خودت به كسي كه به تو سوء ظن دارد 3- در معا شرتهايت تجديد نظر كن به اطرافيان و دوستانت نگاه كن شايد آنها باعث شدند تو مورد سوء ظن قرار بگيري پس آنها را تغيير بده . 4- كارهاي را بايد عمداٌ انجام بدهي تا به تو اعتماد بيشتري بكنند هر جايي كه مي روي زنگ بزنيد و اطلاع دهيد .در مورد مردي كه سوء ظن دارد حضرت ( ع) مي فرمايد : از غيرت ورزي بيجا بپرهيز كه اين كار زن سالم را به نادرستي مي كشاند و پاكدامني را به سوي ترديد و ناپاكي سوق مي دهد .
• كار خطا نكنيم : كار خطاي ديگران را لو ندهيم . خدا مي فرمايد: اگر من پرده ها را كنار بزنم و آدمها عيوب همديگر را ببينند هيچ انساني حاضر نمي شود جنازه كس ديگر را دفع كند . ولش كن بذار بمونه سگها بخورنش . همه كار بد كرديم. يكي لو مي ره يكي نمي ره .
• مرد و زن وقتي در حريم خودش محبت نبيند به جاي ديگر روي مي آورد مرد اگر سالم باشد دنبال كسي يا محبت ديگري نمي رود اگر مردي زن دارد و به طرف زن ديگر مي رود مقصد اصلي زن ايشان است و بالعكس چون جاذبه نداشته و باعث شده به طرف ديگري برود.
• ما انسانها مخصوصاٌ خانمها اگر چيزي را دوست داشته باشيم و از طريق آن چيز ارضاء نشويم متنفر مي شويم مثلاٌ خانمي مهندس كامپيوتر مي آيد خانه مي بيند شوهرش دائم با كامپيوتر است خانم از كامپيوتر متنفر مي شود .
• وقتي ما چيزي داريم بايد سعي كنيم آن را حفظ و نگهداري كنيم نه اينكه آن را خراب كنيم و دنبال چيز جديد باشيم مثل اينكه زن از شوهرش سير مي شود و مي خواهد طلاق بگيرد .
• يك دختري رفت داروخانه و از دكتر دارويي خواست تا مادر شوهرش را بكشد اگر زود بميرد همه به تو كه در خانه او هستي شك مي كنند يك دارويي به تو مي دهم تا 4-3 ماه ديگر مي ميرد فقط در اين مدت خيلي به او محبت كن و قربون صدقش برو تا كسي متوجه نشود تو او را كشتي و همه بگويند تو عاشق او بودي بعد از 3 ماه آمد داروخانه و گفت : تو رو خدا كمكم كن دكتر دكتر گفت : چرا گفت : يه دارويي بده كه آن سم را ازبين ببرد چون خيلي عاشق من شده دكتر به او لبخند مي زند و مي گويد: من هم به تو سم ندادم برو خيالت راحت باشه .
• جدل: يكي از نبايدهاي مهم در زندگي جدل است، در زندگي ممنوع يكي از چيزهايي كه ريشه هاي زندگي را مي سوزاند جدل است اگر در زمينه اي توافق نكرديد ادامه ندهيد تمامش كنيد جدل باعث مي شود حرمتها شكسته شود رويتان تو روي هم زياد شود . در خانواده جدل و جر و بحث نكنيد امام هادي (ع) مي فرمايد: جدل دوستيهاي ديرينه را از بين مي برد و پيوندها ي استوار را پاره مي كند .
• اطاعت زن و شوهر : در تاكستان كنار هر درخت انگوري يك چوب گذاشتند كه انگور به آن تكيه كند و خودش را بكشد بالا. چوب باعث مي شود كه انگور رشد كند حالا چوب مهم يا انگور ؟ انگور. چوب طفلي است چوب را گذاشته اند تا انگور رشد كند در قرآن آمده كه الرجل قوامون علي النساء كه اسم همين چوب قوام مي باشد. يعني مردها بايد تكيه گاهي باشند كه زنها رشد كنند وخودشان را بالا بكشند تكيه گاه مالي و عاطفي ….
• نقش مرد در زندگي تماماٌ مسئوليت است نه رياست .
• پيامبر اكرم(ص) مي فرمايد : در عجم از مردي كه زنش را مي زند در حاليكه خود او سزاوار تر به كتك زدن خوردن است و همچنين مي فرمايند : چگونه ممكن است يكي از شما همسرش را بزند و او را در آغوش بكشد .
• پيامبر (ص) مي فرمايند: هر زني در خانه به قصد مرتب كردن چيزي را جابه جا كند خدا به او نظر مي كند و هر كسي كه خدا به او نظر كند عذاب نمي بيند.
• پيامبر (ص) مي فرمايند: هيچ زني نيست كه به شوهرش جرعه آبي بنوشاند مگر آنكه برايش بهتر باشد از يكسال عبادت كه شبهايش را دربه سر ببرد دو روزهايش را روزه بدارد.
• پيامبر (ص) مي فرمايند: نشستن مرد نزد زن و فرزندانش محبوب تر است از اعتكاف در مسجد پيامبر و پيامبر بيزار است از مردي كه همسرو فرزندانش را بيازارد مردهايي كه مي روند سونا بهتر پيش خانواده هايشان باشند .
• پيامبر (ص) مي فرمايند: هر زني كه شوهرش را بيازارد خدا نه نماز او را قبول مي كند نه كار نيك او را هر چند همه عمر را روزه بگيرد مگر اينكه شوهرش را خشنود كند و هميگونه اگر مردي زنش را بيازارد .
• پدر و مادر به فرزندانشان اهميت بدهند اگر در مدرسه تئاتر دارد برود نمي خواهد سركار بروي بافرزندان خوش رفتاري كنيد.
• بگذاريد همه عالم به شما بگويند زن ذليل ، همسر و فرزندانتان را رها نكنيد و برويد تفريح مجردي .
• از مردي كه زياد كار مي كند بپرسيد شادترين لحظات زندگيش كي بود هيچ وقت نمي گويد وقتي كلي كار ريخته بود روي سرم احتمالاٌ هنگامي بوده كه در كنار خانواده اش بوده از او بپرسيد نمي خواهد آن لحظه ها دوباره تكرار شود همه چيز در تهيه و خريدن وسايل براي بچه ها و همسر نيست بلكه با آنها بودن هم لذت دارد و بچه ها بيشتر خوشحال مي شوند .
• آنتروپي : هر چيزي كه به حال خودش رها شود به تدريج به حالت اوليه خودش در مي آيد . يعني آرام آرام تجزيه مي شود و به حالت اوليه خودش بر مي گردد مثل انسان كه از جنس خاك است وقتي مي ميرد به تدريج به صورت خاك در مي آيد يك ماشين را ول كنيد آرام آرام مي شود آهن پاره . قاعده كلي در بحث آنتروپي اين است كه به كار ببريد تا از دست ندهيد به كار ببريد تا نابود نشود اگر به كار نبريد عوامل از برنده به وجود مي آيد در زندگي مشترك هم اين بحث صادق است . اگر اگر دائم به آن نرسيم آرام آرام تجزيه مي شود و به شكل اولش در ميآيد يعني آدمهاي جدا از هم هر كدام مي روند خانه پدرشان .
• يك نفر رفت جنگل درخت اره كند ديدند يك نفره ديگر هم آمده داره درخت بغلي را اره مي كند هر دو داشتند اره مي كردند ديد آن آقاي كه آن طرف ايستاده نيم ساعته اره مي كند يك ربع استراحت مي كند گفت : آخ جون من درخت رو زوتر مي اندازم اين به وسطاي درخت كه رسيده بود ديد آن يكي درختش افتاد با تعجب رفت به او گفت : تو چيكاري كردي من از اول اره كردن را شروع كردم حالا به نصفش رسيدم تو تازه چند بار هم رفتي استراحت كردي آمدي گفت : تو استراحت كردن منو ديدي ولي چيز ديگه اي نديدي من اون لحظه هاي كه مي رفتم استراحت كنم ارمو تيز مي كردم . اره من برش و قدرت بيشتري داشت . در زندگي هم نياز داريم به تيز كردن اره هاي زندگيمون همان آن زمان استراحت همان زماني كه ديگر نبايد كار كنيم . يعني يك زماني بايد اعضاء خانواده در كنار هم باشند ديگر كار ممنوع ، آشپزخانه ممنوع ، اداره ممنوع .
• وقت بگذاريد براي درك كردن يكديگر .
• اگر مردي دروغ مي گويد دروغهايش را نشنويد و هر حرف راستي كه مي زند حلوا حلواش كنيد با حرف هاي راستش قربون صدقش بريد به او نشان دهيد كه وقتي حرف راستي مي زند خوشحال مي شويد با حرف راستش به او امتياز بدهيد و شور و شوق و اشتياق نشان بدهيد رفتار خوبش را پر رنگ كنيد رفتار بدش را به رويش نياوريد آرام آرام رفتار خوب جان مي گيرد .

جلسه چهارم
• شوهر را نبايد تربيت كرد هر رفتاري را كه دوست داريد در طرف مقابلتان كمرنگ كنيد يا از بين ببريد آن رفتارها خيلي پر رنگ زندگي كنند به جاي اينكه به يكديگر بگوييد اين رفتار تو غلط است اين كار را بكن و آن كار را نكن با آن رفتار خوب خودمان زندگي كنيم تاآرام آرام او الگو بگيرد هيچ مردي را در دنيا نصحيت نكنيد توصيه نكنيد ، تربيت نكنيد ، نخواهيد او را پيش مشاور ببريد چون با اين كار رفتار غلطش پر رنگ مي شود .
• مسئوليت مرد در زندگي مثل اين است كه يك نفر راهنما و مسئول كوهنوردي باشد يعني نه تنها امتيازي ندارد و نمي گيرد بلكه مسئوليت دارد و خطر ريسك است چون همه افراد را به او مي دهند تا ببرد و همه بايد سالم و صحيح برسند .
• خانواده در متن زندگي است و دوستان در حاشيه زندگي اولويت با خانواده است و دوست حاشيه ، دوستيتون را حفظ كنيد . ولي نبايد دوستتان را وارد حريم خانواده كنيد و زمانيكه مال خانواده ات است بدهي به دوستت. اگر نمي توانيد ازدواج نكنيد.
• چيز هاي كه باعث صميميت صميميت در زندگي حاكم شود : مهمترين عامل كوچكهاي بزرگ چهار مرحله است كه كوچكهاي بزرگ شكل مي گيرد: 1- مقاومت 2- ترد 3- سركوب . مقاومت : يك مقاومت دروني مي گويد با خودم مي جنگم ولي حرف را به او نمي زنم كم كم كوچكها روي هم انباشته مي شود و مقاومت تبديل مي شود به آزردگي مثلاٌ جاي حوله روي دسته نيست ولي ده سال ادامه دادهاگر همان اول مي گفتيد به ده سال كشيده نمي شد آرام آرام آزرده مي شويم در اين موقع جاذبه جنسي هم از بين مي رود مهر و محبت هم وجود ندارد در اين مرحله وارد مرحله طرد مي شويم آقا اين اتاق مي خوابد خانم آن اطاق خشونتهاي كلامي ورفتاري بروز پيدا مي كند مثل بي ادبي ، بي احترامي ، حرمت شكني ، و به هم صدمه عاطفي مي زنيم بعد مي رسيم به مرحله سركوب. ديگر خسه شديم و مي خواهيم به مرحله آرامش برسيم . شروع مي كنيم به زدن حرفهايي مثل به خاطر بچه ها زندگي كنيم يعني به خاطر آنها ادامه مي دهيم ، ديگر خاطر من و او وجود ندارد ، فقط كنار هم باشيم بچه ها به نوايي برسند يعني مي خواهيم احساسات خودمان را سركوب كنيم . حل يك اختلاف ساده و كوچك كه به راحتي قابل بيان است و بيان آن هيچ تنشي را ايجاد نمي كند بسيار بهتراست تا بگذاريم روي هم جمع شود و تبديل به آزردگي ترد و سركوب شود .
• براي اشتباهاتي كه از ما سر مي زند عذر خواهي و ابراز تأسف امري بسيار واجب است خانمها براي اينكه براي آقايان اعتباري قائل شوند به حساب بانكي شان توجه مي كنند البته حساب بانكي رفتاري .هر چه در آن رفتارهاي شايسته و مثبت بيشتر واريز شده باشد خانم اعتبار بيشتري قائل است هر چه برداشت بيشتري شده باشد رفتار عكس مي شود يكي از اين واريزيهاي مهم عذر خواهي است .
• در كمال تواضع در اشتباهاتت عذر خواهي كن .
• پشت سر هم بد گويي نكنيد نسبت به هم در غيابشان هم وفادار باشيد .
• خانواده هر شب دور هم جمع بشوند و در مورد روزي كه گذشت صحبت كنند تا همه بفهمند براي هم مهم هستند از هم بپرسيد چه چيزي مي خواهيد از بچه هايمان بخواهيم كه كه دوست دارند ما چگونه باشيم .
• زن و مرد مسئول تربيت فرزندانشان هستند به بچه ها ياد بدهيم كه مسئول بار بيايند مسئول بزرگ شوند ، حق ديگران را چگونه به جا آورند به بچه ها ياد بدهند كه هيچ چيز در دنيا نمي تواند سر سوزني از عشق شما كم كند .
• آدمها يا بصري ، سمعي ، لمسي، جنبشي هستند از نظر درك محيط پيرامون از نظر برقراري ارتباط با ديگران و محيط پيرامونشان .
• بصريها : بيشتر به كيفيت آنچه كه مي بينند دقت مي كنند وقتي حرف مي زنند حرفهايشان در ارتباط با ديده هايشان است هر چيزي را كه در ارتباطش صحبت مي كنند تصويرش را در ذهنشان مي بينند. چون تصوير آنچه كه مي خواهند بگويند در ذهنشان مي بينند و بعد مي خواهند در مورد آن صحبت كنند و سرعت كلام خيلي كمتر از صحبت تصوير همه تلاششان را بكار مي برند تا سرعت كلامشان مساوي باشد با سرعت تصويري كه در ذهن مي بينند بنابرين بصريها تند صحبت مي كنند و بريده بريده سر و ته كلمات را مي زنند هجائي صحبت مي كنند چون با تند صحبت كردن هم سرعت تصوير و كلامشان يكي نمي شود براي همين موقع صحبت دستها را تكان مي دهند . بصريها حرفهاي كه مي زنند با حركت دست به تصوير مي كشند چهره آدمها را بيشتر از تن صداي آنها به خاطر مي سپارند با نگاه كردن به شما مي فهمند كه تأييد شان مي كنيد يا تكذيب .
• سمعيها : بيشتر در ارتباط با آنچه كه شنيدند صحبت مي كنند به كيفيتهاي شنيداري بيش از كيفيتهاي ديداري دقت مي كنند كلام آدمها و طنين صوت آنها را خوب خوب به خاطر مي سپارند . بسيار شمرده و رسا صحبت مي كنند . شناسايي آنها آسان است مثلاٌ وقتي كار مي كنند زير لب آواز مي خوانند هر چه سرعت آواز بيشتر كار تندتر و هر چه سرعت آواز كمتر باشد كار كندتر است به شدت در طنين صدا دقت مي كنند مثلاٌ سر كلاس به دوستش مي گويد اينجاي درس مهم است چون صداي استاد رفت بالا براي اينكه بفهمند شما صادقيد يا نه از تن صدايتان مي فهمند صداقت داريد يا نه.
• لمسيها : به كيفيتهاي لمسي توجه مي كنند معمولاٌ بدني سست دارند شق و رق نمي ايستند . خيلي آرام و رمانتيك حرف مي زنند خيلي با احساسند رمانتيك ترين انسانهاي روي زمين هستند بيشتر كساني كه شعر مي گويند لمسي هستند به شدت از اينكه آنها را حل بدهند يا تنه بزنيد متنفرند خيلي شلن.
• جنبشيها : آدمهاي كه آرام و قرار ندارند دائم ورجه ورجه مي كنند هميشه در حال جنبش و كار و تحرك هستند . جنبشيها و لمسيها درصد كمي از انسانهاي روي كره زمين هستند.
• اگر مي خواهيد بدانيد يك نفر كداميك از اين 4 گروه است از او بپرسيد :تا حالا جايي رفتي كه به تو خوش بگذرد. بعد از او بخواهيد تعريف كند تعريف او را لو مي دهد كه چگونه است مثلاٌ اگر بگويد سيزده به در اگر از هر چيزي كه ديده تعريف كند مي شود بصري . سمعي مي گويد: صداي باد صداي آب اينقدر خوب بود واي موسيقي طبيعي . لمسي: رفتم زير سايه درخت صورتمو گذاشتم روي چمن ها باد صورتمو نوازش مي داد. جنبشي : اول رفتيم بالاي درخت گيلاس خورديم تاپ بازي فلاني رو گرفتيم انداختيم آب .
• همه ما هر چهار گروه هستيم هيچ انساني فقط يكي از اينها نيست ولي يكي از خصوصيت پر رنگ تر است بيش از 50 درصد .
• وقتي از يك بچه سر كلاس مي خواهيم درس بپرسيم به بصري بايد بگوييم برو پاي تخته و بنويس زيباترين جزوء هاي عالم مال بصري هاست به سمعي بايد بگوييم بياد اينجا و بايسته و درس جواب بده چون او مي تواند . به لمسي بايد بگوييم بياد جلو بشينه روي صندلي شما و درس جواب بده و شما بايستيد چون اون شله و نمي تواند بايستد به جنبشي بگوييد بيا جلو و راه برود و ورجه ورجه كند و درس جواب بدهد .
• چگونه با اين چهار گروه روبرو بشويم . جگونه با آنها برخورد كنيم كه برايشان جالب باشد. لمسيها : دستشان را به گرمي فشار دهيد نه به محكمي با لمس ملايم بسيار بسيار خوشحال مي شوند وقتي با آنها حرف مي زنيم كمي شل باشيم وآرام صحبت كنيم از جملات قشنگ و شعر استفاده كنيم ، دوست دارند چون خيلي احساسي هستند . سمعيها : از آنها تعريف و تمجيد و تحسين كنيد كنايه و طعنه نزنيد به هيچ وجه تن صدايتان را بالا نبريد محترمانه ، دوستانه و رسا صحبت كنيد از عبارات نغز استفاده كنيد از قصه و داستان و مثال استفاده كنيد صحبت فصيح و دلنشين برايشان جالب است .بصريها : به احترام آنها از جايتان بلند شويد چون آن چيزي كه مي بينند برايشان دلچسب است به آنها لبخند بزنيد با حركات صورت نشان بدهيداز اينكه پيش آنهائيد خوشحاليد با بصريها پر شورو هيجان صحبت كنيد كمي تند صحبت كنيد و دستتان را تكان بدهيد(با فرم دست همراهي بكند) با جملاتي كه مي گويند كادو بدهيد با كاغذ كادو قشنگ هيچ چيز مثل نامرتب وشلخته بودن شما آنها را عصباني نمي كند . اگر ببيند لباس شما كثيف است مي خواهد در برود به نحوه پوشيدگي و آراستگي شما دقت مي كند. جنبشيها : با آنها مثل بصريها برخورد كنيد بعلاوه اينكه با جنبشيها بايد راه برويد و حرف نزنيد و حركت كنيد .
• بصريها با كدام گروه بيشتر سازگارند؟ براي ازدواج هر كسي با همگروهي بايد خودش ازدواج بكند وگرنه به مسئله مي خوريد .
• درخانه آينه همديگر باشيم . المومن مرآت المومن : مومن آينه مومن است زندگيها خوب مي شود چون 1- آينه هم قشنگيها را نشان مي دهد و هم زشتيها را 2- بي واسطه به خودت مي گويد به ديگران نمي گويد. 3- بي سر و صدا به خودت مي گويد 4- از هيچكس نمي ترسد نمي گه اين تيمسار مي زنه لهمان مي كند 5- آينه به وظيفه اش عمل مي كند چون بايد نشان بدهد، مي دهد6- كوجك باشد يا بزرگ سالم باشد يا شكسته شده در هر صورت نشان مي دهد 7-براي اينكه چيزي به شما بگويد مزد نمي خواهد منتي هم سرتان نمي گذارد ولي ما منت مي گذاريم 8- آينه كينه نداره ولي ما داريم 9- اخم نمي كند حالا كه ژوليده اي من هم كج نشونت مي دهم 10- نمي گزارد خسته شويم قيافت حالمو بهم مي زند 11- بي كم و كاست همه چيز را نشان مي دهد 12- دنبال تسويه حساب نيست 13- زمان نمي شناسد 2 نصفه شب برو جلو نشانت مي دهدحالا اگر به همسرت بگوي مي گويد ولم كن مي خواهم بخوابم14- تفكيك نمي كند همه چيز را مي گويد 15- خسته نمي شود 16- معايب گذشته را هم نشان نمي دهد ما همه زندگيمون شده تكرار گذشته.
• اگر آينه كثيف شد بايد تميزش كرد اگر تميز نشد خوب به وظيفش عمل نمي كند اگر از دست همسرت ناراحت شدي اينه وجودت كدر شده زود پاكش كن الكي گير مي دهي بيخودي وصله مي چسبوني زود پاكش كن . آينه را جايي وصل مي كنند كه بشود به آن دسترسي داشت يعني بايد طوري باشيم كه بشود دائم به هم دسترسي داشته باشيم بايد دائم در دسترس باشي زن و شوهر هميشه بايد بتوانند با هم حرف بزنند در اينصورت آينه هستند ، چون در دسترس نيستند روزي چند بار به آينه نگاه مي كنيم بايد هميشه در دسترس هم باشيم اگر به آينه نور بتابانيم آن را منعكس مي كند پس نور ايمانمان را به هم بتابانيم تا آينه باشيم . آينه خطر شكستن و از بين رفتن دارد اگر آينه اي در خانه اي شكست اول دست و پاي اهل خانه را مي شكند اگر همديگر را شكستيم اولين كسي كه لطمه مي خورد خود مائيم آينه يك شيشه معمولي است كه پشت آن ماده اي زدند به نام جيوه كه شده آينه اگر جيوه پشتش پاك شود آينه يك شيشه معمولي بيشتر نيست اگر ما هم ايمانمان را از دست بدهيم وجود ما يك آدم معمولي بي خاصيت است اگر دو آينه داشته باشيم مي توانيم پشت سر را هم ببينيم اگه من و همسرم باشيم مي شود بينهايت تصوير وپشت سرمان را هم مي توانيم ببينيم حرفهايي كه پشت سرمان هست هم مي توانيم بهت مي گه عزيزم مادرت از تو ناراحته مي گه بچه من دو هفته است به من زنگ نزده همسرش مي شود آينه دراينصورت كمك مي كنيم آن چيزي كه پشت سرمان است بشناسيم و برطرف كنيم شما مي شويد لباش آنها و آنها مي شوند لباس شما ، هن لباس لكم و انتم لباس لهن.
• رسالت خانوادگي : ما بايد ياد بگيريم قوانيني براي زندگي تعيين كنيم ، رسالتي براي خانواده تعيين و آن را مكتوب كنيم . انتظار تك تك افراد خانواده را روي ورق مي نويسيم و مي زنيم به ديوار همه ملزمند به اجراي آن اگر كسي آن را اجرا نكرد با زبان خوش به آنها مي گوييم .
• DNA: ساختار كروموزومي سلول هم عملكرد سلول را تعريف مي كند كه اجزاء سلول هر كدام منحصر به فرد و تنهايي بايد چه عملي انجام دهند و هم رابطه افراد را باهم تعريف مي كند.
• نصيحت : 1- رهايي را به هم هديه بدهيد 2- رسالت هر كدام از ما خوشبخت كردن ديگري است خودمان را موظف به انجام اين رسالت بدانيم براي رسيدن به خوشبختي هر روشي را به كار ببريم 3- لطفاٌ به همديگر و به خانواده هاي يكديگر احترام بگذاريد بي حرمتي به هم حريمها را مي كشد. 4- بدانيم كه براي حريم امن خانواده همه آدمها براي ما نامحرمند مسائل زندگيمان را به هيچكس نگوييم فقط به مشاورو متخصص آن هم براي راهنمايي 5- قانون چهار ، د لطفاٌ داغ دعوايتان را به دل ديگران بگذاريد . دعوا در خانه ها ممنوع . اولين دعوايي كه در خانه اي شكل گيرد بناي خانه سست مي شود منتظر فرو ريختنش باش 6- تكنيك كارتهاي رنگي : سه كارت قرمز ، زرد ، آبي كم رنگ به تعداد افراد خانواده تهيه كنيد جاي كارتي را مشخص كنيد هر كس از اين سه رنگ كارت داشته باشد روي جا كارتي اسم هر كس نوشته شده باشد . وقتي من عصباني و ناراحت هستم مي رسم خانه كارت قرمز را توي جا كارتي مربوط به خودم مي گذارم . يعني لطفاٌ كسي به من نزديك نشود طرف من نيايد . وقتي خسته و كسلم و نياز دارم ديگران به من انرژي بدهند كارت زرد را مي گذارم يعني همه بيايد طرفم با شربت … كارت آبي يعني الان شنگولم حالم خوب است . 7- آن چيزي كه خيلي مهم و لازم وضروري است اين است كه پاي آدمهاي عالم ، دانا ، آگاه ، و عادل را به خانه هايتان باز كنيد آدم عادل يعني كسي كه چيز هاي خوب بلد است و به آن عمل مي كند . لطفاٌ آدم واعظ داشته باشيد يعني در رفت و آمد با شما چيزهاي قشنگ به شما ياد بدهد .
• از حضرت عيسي پرسيدند كه با چه كساني نشست و برخاست كنيم فرمودند: كساني كه ديدن آنها شما را به به ياد خدا بيندازد سخن گفتن آنها باعث ازدياد شدن علمتان شود و عمل و رفتار آنها شما را به آخرت اميدوار كند .
• امام صادق (ع) مي فرمايند : بر شما باد همنشيني با انسانهاي عالم و بزرگوار.
• در مورد بصريها : از درسشان خلاصه بنويسند روي كارتهاي رنگارنگ با مداد و ماژيكهاي رنگارنگ فيش برداري كنند با صداي بلند درس نخوانند . گروهي درس نخوانند در جاي شلوغ و با موسيقي درس نخوانند درس نخوانيد.
• سمعيها : اگر كلاس مي روند ضبط ببرند و صداي معلم را ضبط كنند نوار را گوش كنند و گروهي درس بخوانند .فراگيري بالا مي رود تنها گروهي هستند كه موقع مطالعه موسيقي گوش مي كنند ولي گوش نكنند بهتر است بيشتر دوست دارند در شلوغي درس بخوانند.
• لمسيها : فيش نويسي كنند فيشها را تك رنگ بنويسند يك جايي درس بخوانند كه بتوانند لم بدهند با صداي بلند فيشهاي را كه نوشتند بخوانند.
• جنبشيها : مثل لمسيها مطالعه مي كنند + اينكه تنها گروهي هستند كه بايد راه بروند و درس بخوانند و در هنگام راه رفتن حركت هم مي كنند .

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی