احكام وضو | خانواده مطهر

احكام وضو

 

مسح پا را از روی احادیث ثابت کنید.

• موقعى كه به نيّت طهارت وضو گرفته شود سپس وقت نماز واجب داخل شود، آيا تجديد وضو براى آن نماز واجب است؟

• پاره كردن كاغذى كه اسم بارى تعالى بر روى آن نوشته شده باشد چه حكمى دارد؟ در صورتى كه قصد بى احترامى يا توهين نباشد؟

• وضو گرفتن زن، آن جا كه نامحرم او را ببيند چگونه است؟

• آيا سوزانيدن آيات قرآن و اسامى مباركه ائمّه معصومين)عليهم السلام( كه در روزنامه هاست جايز مى باشد؟

• اگر خالكوبى جايز نيست، كسى كه خالكوبى كرده، چگونه آنها را از بين ببرد؟

• آيا در غسل و وضو خال سوزنى مانع رسيدن آب به نقاط خالكوبى شده مى گردد؟

• آيا كوبيدن خال سوزنى براى شخص خالكوب و شخصى كه خالكوبى شده جايز است؟

• خالكوبى اسامى ائمّه)عليهم السلام( در قسمتى از بدن، اگر از روى ارادت قلبى ـ نه به منظور ديگر ـ باشد چه حكمى دارد؟

• اسامى متبرّكه، اعم از اسماء اللّه و اسماى ائمّه اطهار)عليهم السلام(، كه زير دست و پا مى افتد چه حكمى دارد؟ و جهت رفع اين مشكل چه راه حلّى پيشنهاد مى شود؟

• دست زدن به آرم جمهورى اسلامى ايران به صورت مستقيم، يا در مكان در نظر گرفته شده براى آرم، مثل اسكناس، چه حكمى دارد؟

• در صورتى كه خطوط قرآن، يا صفحه اى از آن، در اثر آفتاب و يا باران از بين رفته و قابل خواندن نباشد و فقط مقدارى از سياهى خطوط معلوم باشد، آيا در موقع لمس و مسّ آن، حكم قرآن جارى مى شود؟

• به موجب فتاواى كليّه علماى اعلام و آيات عظام لمس و تماسّ بدن با خطّ قرآن براى كسى كه وضو نداشته باشد حرام است، آيا اين فتوا بين مؤمنين و قرآن فاصله ايجاد نمى كند؟ آيا بنده مؤمنِ متعبّدِ تارك الكباير به علّت نداشتن وضو از لمس قرآن ممنوع است، در حالى كه بنده عاصى به علّت داشتن وضو مى تواند قرآن را لمس كند؟ آيا وضو، بنده عاصى را جزء مطهّرون و مؤمن را خارج از آن قرار مى دهد؟

• تكليف كسانى كه اسماى جلاله و يا آياتى از قرآن را بر روى بدن خود خالكوبى نموده اند، نسبت به طهارت و جنابت و مسّ بدن بدون وضو چيست؟

• قرآن توسّط دانش آموزانى كه در كلاسهاى قرآن مدرسه شركت مى كنند، امّا وضوى آنان تمام شرايط را دارا نيست، چه صورتى دارد؟ وظيفه مربّى آنها چيست؟

• اگر حيوان حلال گوشتى صفحه اى از قرآن را ببلعد، وظيفه صاحب آن چيست؟ آيا ذبح آن واجب است؟

• اگر سكّه ده تومانى كه اسم شريف امام رضا)عليه السلام( روى آن نقش بسته است، در دستشويى بيفتد و نتوان آن را بيرون آورد، وظيفه چيست؟

• هر روزه هزاران اسماى متبرّك پس از استفاده، در قصّابى ها و اغذيه فروشى ها به سطل هاى زباله و مكان هاى ناپاك ريخته و يا زير دست و پا مى افتد. آيا مسئولان روزنامه ها كه اين اسماى متبرّكه را چاپ مى كنند مسئول هستند؟ در صورت مسئول بودن، آيا نبايد آنها را امر به معروف و نهى از منكر نمود؟

• اگر احتياطاً چند بار مسح سر و پا را تكرار كنيم، آيا به وضو ضرر نمى رساند؟

• كسى كه يك دست يا هر دو دست او از مرفق قطع شده و وضو و تيمّم برايش ممكن نيست، تكليفش چيست؟

• بعضى از فقها در موضوع شستن صورت در وضو تصريح كرده اند كه سفيدى دو طرف جلو سر )نزعتان( از حدّ صورت خارج است، آيا اين مطلب اتّفاقى است؟

• كسى كه از يك پا و يا از هر دو پا محروم است، چگونه وضو بگيرد؟

• كسى كه به علّت جراحات جنگى بول و غائط او بى اختيار خارج مى شود، با توجّه به اين كه هيچ گونه احساسى ندارد تا بفهمد چه موقع از او خارج مى شود، آيا مى تواند با يك وضو، دو نماز بخواند؟

• برادران جانبازى كه از گردن به پايين قطع نخاع هستند و قدرت انجام وضو و تيمّم و گرفتن نايب را ندارند، تكليفشان براى نماز چيست؟

• موقعى كه به نيّت طهارت وضو گرفته شود سپس وقت نماز واجب داخل شود، آيا تجديد وضو براى آن نماز واجب است؟

• وضو گرفتن زن، آن جا كه نامحرم او را ببيند چگونه است؟

• خالكوبى اسامى ائمّه)عليهم السلام( در قسمتى از بدن، اگر از روى ارادت قلبى ـ نه به منظور ديگر ـ باشد چه حكمى دارد؟

• اسامى متبرّكه، اعم از اسماء اللّه و اسماى ائمّه اطهار)عليهم السلام(، كه زير دست و پا مى افتد چه حكمى دارد؟ و جهت رفع اين مشكل چه راه حلّى پيشنهاد مى شود؟

• دست زدن به آرم جمهورى اسلامى ايران به صورت مستقيم، يا در مكان در نظر گرفته شده براى آرم، مثل اسكناس، چه حكمى دارد؟

• در صورتى كه خطوط قرآن، يا صفحه اى از آن، در اثر آفتاب و يا باران از بين رفته و قابل خواندن نباشد و فقط مقدارى از سياهى خطوط معلوم باشد، آيا در موقع لمس و مسّ آن، حكم قرآن جارى مى شود؟

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی