حقوق و تکالیف خانواده | خانواده مطهر

حقوق و تکالیف خانواده

 

در اسلام زن و مرد كه ركن اصلى نظام خانواده را تشكيل مى دهند حقوقى دارند، و چه بسا كه هركدام حقوق و تكاليف مشابه و مشتركى نيز دارند نظير حق حيات، حق مسكن، حق حضانت، و نظير تكاليف احكام عبادى اعم از واجب و حرام و مستحب و مندوب از قبيل وجوب نماز، روزه، زكات، وحج و صله ارحام، و حرمت خمر، قمار، رشوه ودزدى و غصب و ساير محرمات.()

اگر در اسلام مرد حقوقى دارد، زن نيز داراى حقوقى مى باشد، و اگر وظايف و تكاليفى را بر عهده مرد گذاشته بر عهده زن نيز تكاليف و وظايفى را نهاده است و هركدام حقى بر گردن يكديگر دارند، چنانكه رسول خدا(صلى الله عليه وآله) در حجة الوداع فرمود: 

«ان لكم من نسائكم حق ولنسائكم عليكم حقا».()

«شما بر زنان حقى داريد و زنان شما بر شما حقى دارند».

زن و مرد منشأ مشترك در نظام آفرينش و خلقت دارند، و چه بسا تكاليف و حقوق زن و مرد در بسيارى از موارد مشترك و شبيه به هم هستند و نيز برگردن همديگر حق و حقوقى دارند، چه بسا حق و حقوق مردان نسبت به حق و حقوق زنان سنگين تر است،() و بدون ترديد رعايت حقوق متقابل، نقش مهمى را در تحكيم و رشد نظام خانواده دارد.

. ترجمه : آيت اللّه مكارم شيرازى.

. ر . ك . الميزان، محمد حسين طباطبايى، ج2، ص 44، قم: مؤسسه نشر اسلامى، 1402 ق.

. الهداية، صدوق، ص 257، قم: ناشر مؤسسه امام هادى(عليه السلام) چاپ اول 1418 هـ ق.

. وسائل الشيعه، حر عاملى، ج 14، ص 23، قم: آل البيت، چاپ دوم، 1414 هـ ق.

. كافى، كلينى، ج 6، ص 54، اصفهان: ناشر مكتب اميرالمؤمنين(عليه السلام) 1403هـ ق.

. وسائل الشيعه، حر عاملى، ج 14، ص 7. 

. ر . ك : مبانى حقوق، محمد جواد موسوى غروى، ص 252، اصفهان: جهاد دانشگاهى.

. نيل الاوطار، محمد شوكانى، ج 6، ص 346، بيروت: دار الجليل، بى تا. 

. ر.ك :حريرالوسيله، امام خمينى، ج2، ص303، قم: مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان، دارالكتب العلمية، بى تا.

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی