مواد غذايي ترك كننده سيگار( ابوالفضل امير ديواني) | خانواده مطهر

مواد غذايي ترك كننده سيگار( ابوالفضل امير ديواني)

مواد غذايي ترك كننده سيگار

ابوالفضل امير ديواني

جو دو سر قادر است تمايل به سيگار كشيدن را به طرز چشمگيري بكاهد، هندوها از دير باز از آرد جو دو سر يا سبوس آن به قصد ترك اعتياد به ترياك سود مي جسته اند. ضمناً مصرف اين ماده ي غذايي موجب بروز گونه اي بي ميلي به استفاده از توتون و ساير فراورده هايش هم مي شود. چنين تأثيراتي شگفت آور، از نظر پژوهنده ي اسكاتلندي به نام «سي.ال .آناند»را چنان به طرف خويش جلب كرد كه وي به انجام بررسي هاي جدي بر روي كساني كه در صدد ترك سيگار بودند و پيامد هاي مصرف جو دو سر در اين باره بر آمد. پژوهشگر ياد شده شماري از سيگاري ها را به مدت 30 روز با جوهر(اسانس) تازه ي جو دو سر تحت درمان قرار داد. بعد از سپري شدن اين برهه ي زماني، تعداد سيگار هاي مصرفي اين افراد به يك سوم تقليل يافت و به نحو دقيق تر، از بين سيزده سيگاري كه او آنها را زير نظر گرفته بود،پنج تنشان به كلي سيگار را كنار گذاشتند، پنج نفرشان هم نسبت به قبل پنجاه درصد كمتر سيگار مي كشيدند و فقط يك فرد از گروه مورد بحث در برابر اين روش درماني كوچكترين حساسيتي نشان نداد و هم چون گذشته به اين عمل ادامه مي داد، جالبتر اين بود كه دسته مذكور تحت تأثير جوهر(اسانس) جو دو سر، كه طي سي روز خورده بودند، تا دو ماه ديگر نيز شوقي به كشيدن سيگار نداشتند. انجام پژوهش هاي ديگري بر روي حيوانات آزمايشگاهي بر تأييد اين امر اضافه كرد كه در پي دوره ي مداوا با «جو دو سر» تمايل به نيكوتين شديداً كاسته شده و يا حتي يكسره از ميان مي رود.

اسفناج

مصرف مواد غذايي نظير اسفناج و كشمش، كه باعث فزوني مقدار غلظت قليايي در مايعات مي گردند، با بالا نگه داشتن ميزان نيكيتين بدن، سبب مي شوند كه نياز بدن كم گردد. دكتر «ديويد داكتن» پژوهنده ي دانشگاه «بنراسكا» در اين زمينه مي افزايد: مواد غذايي همانند گوشت، با افزايش ميزان اسيديته ي مايعات بدن، موجب زدودن نيكوتين و در نتيجه بيشتر شدن احساس نياز شخص به كشيدن سيگار و جبران اين كمبود مي شوند.

بنابراين گزينش آگاهانه يك برنامه غذايي مناسب كه طي آن مصرف غذايي كه موجب فزوني غلظت قليايي در بدن مي شوند، منظور شده باشد،ممكن است ياري اثر بخشي به شخص جهت ترك تدريجي سيگار كند. مسلماً درباره ي كساني كه بر آنند يك دفعه سيگار را ترك كنند، اين راه كار تداوي، مؤثري نخواهد بود.

دكتر «استالج شاكستر» استاد روان پزشكي دانشگاه كلمبيا هم به دنبال انجام بررسي هايي بر روي افراد گوناگون تأييد كرده استكه در افرادي كه خونشان اسيدي است، ميل كشيدن به سيگار، 17 درصد بيشتر از آناني است كه از خون فليايي برخوردارند.

مصرف مايعات و مواد غذايي ترش

باعث افزايش اشتياق فرد به كشيدن سيگار مي شود. اين قبيل مواد با تقليل مقدار نيكوتين بدن، سبب ان مي گردند كه فرد در جهت جبران اين كاستي، تعداد بيشتري سيگار بكشد. نوشيدن قهوه و انواع  آب ميوه ها هم براي ترك سيگار زيان آلودند. كارشناسان و محققان مؤسسه ملي حمايت از معتادين آمريكا  هم اين توصيه ها را تأكيد نموده اند . ممكن است جويدن آدامس نيكوتيني به ترك سيگار كمك مؤثري نمايد، چرا كه نيكوتين مؤثر در اين گونه آدامس ها تا حدي جذب بدن نمي شوند و در عين حال موجب ارضاي حس نياز فرد به كشيدن سيگار مي شود.

مواد غذايي كه به ترك سيگار كمك مي كنند و سبب افزايش غلظت قليايي خون مي گردند، عبارتند از : اسفناج، كشمش، انجير، لوبيا و بادام.

مواد غذايي كه مصرفشان توصيه نمي شود از اين قرارند:

الكل، گوشت قرمز، جگر، جوانه گندم، عدس، مرغ، تخم مرغ، پنير، بادام كوهي، گردو،‌آلو، آلوي خشك، قهوه و مورد صحرايي.

منبع:Mangia bene

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی