فكر وعمل-(دكتر محسن بهشتي پور) | خانواده مطهر

فكر وعمل-(دكتر محسن بهشتي پور)

 

افراد تنها با توجه به رفتاري که در شما مي بينند عمل مي کنند . گاهي اين تصور غلط ايجاد مي شود که بايد به تنهايي به جنگ تمام مشکلات برويد و يا مثلا اگر مشکلي به وجود آمد پس ما قطعا در وجود خودمان دچار مشکل هستيم. اما واقعيت چيزي جز اين است ما بدون توجه به اينکه مشکلات تا چه حد مي توانند درد آور باشند بايد مسئوليت آنها را به عهده بگيريم و در رفعشان از هيچ تلاشي مضايقه نکنيم. با فرار کاري از پيش نمي رود.ما مي توانيم  دامنه ديد خود را افزايش دهيم. چيزي را بخواهيد که فراتر از توانايي هايتان است تا شما را به چالش وادارد. اگر تنها به زمان حال و به شخص خود توجه کنيد و تمام مدت در پي جمع آوري ماديات و خوشگذراني باشيد، خيلي زود درگير خواب غفلت مي شويد و احساس نارضايتي از زندگي به شما دست ميدهد. بايست در برخي از موارد زندگي خودبا کمک گرفتن از ديگران، راهي براي تبديل روياهايتان به واقعيت قدم برداريد. سعي کنيد براي رسيدن به ارزش ها تلاش کنيد. براي روياهايتان از جان خود مايه بگذاريد تا بتوانيد با فکر کردن به آنها به وجد آييد.  به دوستان خود مراجعه كنيد و از آنها كمك بخواهيد. تقاضاي كمك از ديگران در موقع نياز،نشانه قدرت است. خيلي از شما ياد گرفته‌ايد كه هميشه فقط به خود تكيه كنيد و همه ي كارها را به تنهايي انجام دهيد و نمي‌توانيد از ديگران درخواست كمك كنيد، چون خودخواهي شما اين اجازه را نمي‌دهد. و يا خيلي از ما دائم خود را با افكار ترسناك تهديد مي‌كنيم و از يك مشكل كوچك يك هيولاي غول پيكر مي‌سازيم. مثلا اگر ديگران ما را طرد كنند فاجعه است، يا اگر در فلان موردبه نتيجه ي دلخواه نرسيم وحشتناك است.
 بنابراين هرگاه دچار ترس و نگراني شديد، به خود بگوييد: اين كه ديگران مرا طرد كنند يا اگر در اين مورد خاص به نتيجه مطلوب نرسيدم برايم ناراحت‌كننده است، ولي هيچكدام فاجعه نيست
. وديگر انيكه اگر احساسات ما نسبت  به دیگران همان احساسی باشد که برای عزیزان خود داریم خدا را دوست می‌داریم.اگر به جای عیب جوئی از دیگران به درون خویش بنگریم خدا را دوست می‌داریم.

اگر به جای غارت دیگران برای کمک خود، خویشتن را غارت کرده به دیگران کمک کنیم، خدا را دوست می‌داریم.

اگر از مصائب دیگران مصیبت زده شده و از خوشبختی دیگران احساس خوشبختی نمائیم خدا را دوست می‌داریم.

اگر سرنوشت و قسمت خود را با صبر و قناعت تحمل کرده و آن را خواست خدا بدانیم خدا را دوست می‌داریم.

اگر بفهمیم و احساس کنیم که بهترین عبادت و پرستش خدا، آسیب و آزار نرسانیدن آفریده‌های اوست، خدا را دوست می‌داریم.

برای این که بتوانیم خدا را آن طوری که باید دوست داشته شود، دوست بداریم بایستی برای او زیست و برای او مرد و دانست که هدف زندگی، عشق به خدا و یافتن او در خویشتن است.عملی ترین راه دوست داشتن خدا آن است که همنوع خود را دوست بداریم.

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی