لطیفه | خانواده مطهر

لطیفه

زن و شوهری برای خریدن طلا به جواهر فروشی رفتند و قیمت یک انگشتر را پرسیدند. فروشنده جواب داد: قیمت آن صدهزار تومان است. شوهر چون این قیمت را شنید یک سوت کشید. زن انگشتر دیگری را قیمت کرد. فروشنده جواب داد: قیمت آن دو سوت شوهرتان است!

در دسته سرگرمی ادامه لطیفه ها قابل مشاهده است

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی