احادیثی در مورد خوش خلقی

 از مهم ترین شرایط زن و شوهر در زندگی ، خوش اخلاقی و رعایت اخلاق حسنه نسبت به یکدیگر است . خوش اخلاقی در همه جا و از همه کس پسندیده است ، ولی از زن و شوهر ، در محیط خانه پسندیده تر است . پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود :

 

احسن خلقک مع اهلک و جیرانک و من تعاشر و تصاحب من الناس .

 

اخلاقت را با اهل و عیال و همسایگان و دوستان و همنشینان نیکو گردان .

 

 

علی علیه السلام غرمود :

 

بحسن الخلق یطیب العیش .

 

با خوش خلقی ، زندگی ، خوش و نیکو می گردد .

 

 

علی علیه السلام فرنود :

 

حسن الخلق یورث المحبه

 

خوش اخلاقی موجب محبت می شود .

 

از سوی دیگر ، زن و شوهر موظفند در برابر بد خلقی دیگری ، خویشتن دار باشند . صبر پیشه کنند و پاسخ بدخلقی همسر را با بدخلقی ندهند . چنین واکنشی سبب فروکش کردن خشم طرف مقابل و تنبه و سازندگی او می گردد و پاداش معنوی را نیز در پی دارد . پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در این باره می فرماید :

 

من صبر علی خلق امراه سیئه الخلق و احتسب فی ذلک الاجر اعطاه الله  ثواب الشاکرین .

 

کسی که بر رفتار زن بداخلاق خود صبر کند و در این کار امید پاداش داشته باشد ، خداوند ثواب شاکران را به او عطا می فرماید .  

 

علی علیه السلام فرمود :

 

داروهن علی کل حال و احسنوا لهن المقال لعلهن یحسن المقال

 

همواره با زنان مدارا کنید و با آنان به نیکی سخن گویید تا آنان نیز سخن نیکو بگویند .

 

 

ديدگاه ها در اين مطلب .