ارث زن مطلقه(محمودسلجوقي يداله اميني) | خانواده مطهر

ارث زن مطلقه(محمودسلجوقي يداله اميني)

آيا زن افسرمتوفي كه نه روز قبل از فوت شوهر خود مطلقه شده و دادگاه باستناد ماد944 قانون مدني او را قانونا” وارث شناخته است ، استحقاق دريافت و استفاده از دوسوم حقوق بازنشستگي كه به عنوان مستمري درباره وراث افسران پرداخته ميوشد داردياخير؟
با توجه بماده 88 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي وماده 944 قانون مدني كه در ذيل درج ميگردد: 

 

ماده 88 وراثي كه حق دريافت مستمري دارند بقرار ذيل ميباشند:
الف عيال تا زمانيكه شوهر نكرده باشد…
ماده 944 اگر شوهر در حال مرض زن خود راطلاق دهد و در ظرف يكسال از تاريخ طلاق بهمان مرض بميردزوجه از او ارث ميبرد اگرچه طلاق بائن باشد مشروط بر اينكه زن شوهر نكرده باشد.
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي اموراداري ومالي و اقتصادي اداره حقوقي در جلسه مورخه 11/10/1345 چنين اظهارنظركرده است :
طبق ماده 88 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي ازجمله وراثي كه حق دريافت مستمري دارند عيال متوفي مباشد كه تازماني كه شوهر اختيار نكرده ازمستمري بهره مند خواهد شدومطابق ماده 944 قانون مدني اگرشوهردرحال مرض زن خود را طلاق دهد و ظرف يكسال از تاريخ طلاق بهمان مرض بمميرد زوجه از او ارث ميبرداگرچه طلاق بائن باشد مشروط باينكه زن شوهرنكرده باشدبنابراين چنانچه بموجب حكم قطعي دادگاه ثابت شودكه شوهرظرف يكسال ازتاريخ وقوع طلاق بهمان مرض كه حين اجراي صيغه طلاق داشته فوت نموده وزن هم بعدازطلاق شوهراختيار نكرده است چنين زني زوجه متوفي محسوب ميوشدوازاو ارث ميبرد و بهمين دليل قانون مدني اطلاق زوجه براونموده است ومسلم است كه كلمه عيال كه درماده 88قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي ذكرشده با زوجه مذكوردرماده 944 قانون مدني ازحيث معني مترادف ميباشد عليهذاموجبي ندارد كه زن مورد بحث از حق دريافت مستمري محروم شود. 

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي يداله اميني

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی