قانون محاسبه مهريه نقد به قيمت روز-(دکتر صابر نیاورانی) | خانواده مطهر

قانون محاسبه مهريه نقد به قيمت روز-(دکتر صابر نیاورانی)

قانون الحاق يك تبصره به ماده (1082) قانون مدني درخصوص مهريه

ماده واحده ـ يك تبصره به شرح ذيل به ماده (1082) قانون مدنيالحاق ميگردد:
تبصره ـ چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخصقيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانكمركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين ميگردد محاسبه و پرداختخواهد شد مگر اينكه زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگريتراضي كرده باشند.
آئيننامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريختصويب توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاريوزارت دادگستري و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و بهتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخبيست و نهم تيرماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراياسلامي تصويب و در تاريخ 8/5/1376 به تأييد شوراي نگهبانرسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علياكبر ناطق نوري

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی