قوانین مهریه-(دکتر صابر نیاورانی) | خانواده مطهر

قوانین مهریه-(دکتر صابر نیاورانی)

ماده 1078 ـ مهر بايد بين طرفين تا حدي كه رفع جهالت آنها بشودمعلوم باشد.
ماده 1080 ـ تعيين مقدار مهر منوط به تراضي طرفين است.
ماده 1081 ـ اگر در عقد نكاح شرط شود كه در صورت عدم تأديه مهردر مدت معيّن نكاح باطل خواهد بود نكاح و مهر صحيح ولي شرطباطل است.

ماده 1082 ـ به مجرد عقد، زن مالك مهر ميشود و ميتواند هر نوعتصرفي كه بخواهد در آن بنمايد.
تبصره ـ چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخصقيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانكمركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين ميگردد محاسبه و پرداختخواهد شد مگر اينكه زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگريتراضي كرده باشند.
ماده 1083 ـ براي تأديه تمام يا قسمتي از مهر ميتوان مدت يا اقساطيقرار داد.
ماده 1084 ـ هرگاه مهر، عين معين باشد و معلوم گردد قبل از عقدمعيوب بوده و يا بعد از عقد و قبل از تسليم معيوب و يا تلف شودشوهر ضامن عيب و تلف است.
ماده 1085 ـ زن ميتواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاي وظائفي كهدر مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حال باشد واين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
ماده 1086 ـ اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود به ايفاء وظائفي كه درمقابل شوهر دارد قيام نمود ديگر نميتواند از حكم مادة قبل استفادهكند معذلك حقي كه براي مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.
ماده 1087 ـ اگر در نكاح دائم مهر ذكر نشده يا عدم مهر شرط شده باشدنكاح صحيح است و طرفين ميتوانند بعد از عقد مهر را به تراضيمعيّن كنند و اگر قبل از تراضي بر مهر معيّن، بين آنها نزديكي واقعشود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده 1088 ـ در مورد مادة قبل اگر يكي از زوجين قبل از تعيين مهر وقبل از نزديكي بميرد زن مستحق هيچگونه مهري نيست.
ماده 1089 ـ ممكن است اختيار تعيين مهر به شوهر يا شخص ثالثيداده شود در اين صورت شوهر يا شخص ثالث ميتواند مهر را هرقدر بخواهد معين كند.
ماده 1090 ـ اگر اختيار تعيين مهر به زن داده شود زن نميتواند بيشتر ازمهرالمثل معيّن نمايد.
ماده 1091 ـ براي تعيين مهرالمثل بايد حال زن از حيث شرافتخانوادگي و ساير صفات و وضعيت او نسبت به اماثل و اقران واقارب و همچنين معمول محل و غيره در نظر گرفته شود.
ماده 1092 ـ هرگاه شوهر قبل از نزديكي، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهدبود واگر شوهر بيشاز نصفمهررا قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عينا يا مثلا يا قيمتا استرداد كند.
ماده 1093 ـ هرگاه مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزديكي وتعيين مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگربعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده 1094 ـ براي تعيين مهرالمتعه حال مرد از حيث غنا و فقر ملاحظهميشود.
ماده 1095 ـ در نكاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.
ماده 1096 ـ در نكاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهرنميشود و همچنين است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزديكي نكند.
ماده 1097 ـ در نكاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزديكي تمام مدتنكاح را ببخشد بايد نصف مهر را بدهد.
ماده 1098 ـ در صورتي كه عقد نكاح اعم از دائم يا منقطع باطل بوده ونزديكي واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهرميتواند آن را استرداد نمايد.
ماده 1099 ـ در صورت جهل زن به فساد نكاح و وقوع نزديكي، زنمستحق مهرالمثل است.
ماده 1100 ـ در صورتي كه مهرالمسمي مجهول باشد يا ماليت نداشتهباشد يا ملك غير باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثلخواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل يا قيمت آن خواهد بودمگر اينكه صاحب مال اجازه نمايد.
ماده 1101 ـ هرگاه عقد نكاح قبل از نزديكي به جهتي فسخ شود زن حقمهر ندارد مگر در صورتي كه موجب فسخ، عنن باشد كه در اينصورت با وجود فسخ نكاح، زن مستحق نصف مهر است.

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی