آموزشهاي تربيتي و رواني خانواده بر عملكرد اجتماعي بيماران مبتلا به اسكيزوفرنيا و اختلالات خلقي (قاسمي غلام رضا*,نجمي سيدبدرالدين,اسدالهي قربان علي ) | خانواده مطهر

آموزشهاي تربيتي و رواني خانواده بر عملكرد اجتماعي بيماران مبتلا به اسكيزوفرنيا و اختلالات خلقي (قاسمي غلام رضا*,نجمي سيدبدرالدين,اسدالهي قربان علي )

images1

قاسمي غلام رضا*,نجمي سيدبدرالدين,اسدالهي قربان علي

مقدمه. بيماري رواني در رديف اولين عوامل از کارافتادگي به شمار مي رود که عملکرد اجتماعي فرد مبتلا را در ابعاد خانوادگي، زناشويي، شغلي و تحصيلي تحت الشعاع خود قرار مي دهد. تلفيق شيوه هاي درماني ارگانيک و غيرارگانيک در دو دهه اخير توجه متخصصين بهداشت روان را به خود معطوف داشته و آموزش خانواده و درمان بيمار به طور همزمان امري ضروري شناخته مي شود. مطالعه حاضر به منظور تعيين اثرات احتمالي نگرش، دانش و مهارتهاي خانواده بر عملکرد اجتماعي دو دسته بيماران رواني يعني مبتلايان به اسکيزوفرنيا و اختلالات خلقي طراحي گرديد.
روشها. اعضاي کليدي خانواده هاي 170 بيمار مبتلا به اسکيزوفرنيا و 174 بيمار مبتلا به اختلالات خلقي بر اساس روش چهارگروهي تجربي- کنترل سولمون در دوره آموزشي چهار هفته اي مبتني بر طرح درسي مشخص شرکت جستند. برنامه آموزشي مشتمل بر ماهيت و علل بيماري رواني و نحوه برخورد با رفتارهاي کلامي و غيرکلامي بيمار بود. سطح عملکرد خانواده ها، نگرش خانواده ها نسبت به بيماري رواني، مهارت آنها در برخورد با رفتارهاي کلامي و غيرکلامي بيمار و بالاخره درجه سازگاري اجتماعي بيماران آنها به کمک ابزارهاي معتبر پس از 6 ماه و 18 ماه مداخله ارزيابي و با وضعيت قبل از مداخله مقايسه شدند.
نتايج. تجزيه و تحليل داده ها حاکي از تغييراتي در امتيازات خانواده ها در ابعاد عملکرد نگرش و مهارت و همچنين درجه سازگاري اجتماعي بيماران بوده که اين تغييرات در ابعاد فوق الذکر در همه مراحل مختلف ارزيابي و براي همه گروههاي تجربي- کنترل و هر دسته بيماران يکسان نبود. تغيير در سازگاري اجتماعي بيماران اسکيزوفرن تدريجي بوده و تفاوت معني داري در بين امتيازات گروههاي تجربي و کنترل ديده نشد. در حالي که مبتلايان به اختلالات خلقي در مرحله سوم ارزيابي به طور معني دار امتيازات بالاتري نسبت به مراحل قبل در بعد سازگاري اجتماعي کسب نموده اند.
بحث. مطالعه حاضر بار ديگر تاکيد کننده اهميت درمان غيردارويي و بالاخص آموزش خانواده به عنوان يک مکمل درماني در پيش آگهي اختلالات رواني مي باشد. به دور از اين ادعا که آموزش خانواده کليد حل معما باشد، مطالعه حاضر تا حدودي روشن کننده تاثير ارتباط درمانگر، بيمار و خانواده در افزايش توانمندي بيمار رواني در درازمدت مي باشد.

كليد واژه: اسكيزوفرنيا، حمايت رواني، خانواده، اختلالات خلقي، اختلالات سايكوتيك، عملكرد اجتماعي

 

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی