قوانین ازدواج موقت-(دکتر صابر نیاورانی) | خانواده مطهر

قوانین ازدواج موقت-(دکتر صابر نیاورانی)

ماده 1113 ـ در عقد انقطاع‌، زن حق نفقه ندارد مگر اينكه شرط شده ياآنكه عقد مبني بر آن جاري شده باشد.

ماده 1120 ـ عقد نكاح به فسخ يا به طلاق يا به بذل مدت در عقدانقطاع منحل مي‌شود.

فصل ششم‌: در نكاح منقطع‌
ماده 1075 ـ نكاح وقتي منقطع است كه براي مدت معيني واقع شده‌باشد.
ماده 1076 ـ مدت نكاح منقطع بايد كاملاً معين شود.
ماده 1077 ـ در نكاح منقطع احكام راجع به وراثت زن و به مهر اوهمان است كه در باب ارث و در فصل آتي مقرر شده است‌.

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی