كتاب هفتم‌: در نكاح و طلاق | خانواده مطهر

كتاب هفتم‌: در نكاح و طلاق

باب اول‌: در نكاح‌
فصل پنجم‌: وكالت در نكاح‌
ماده 1071 ـ هر يك از مرد و زن مي‌تواند براي عقد نكاح وكالت به غيردهد.
ماده 1072 ـ در صورتي كه وكالت بطور اطلاق داده شود وكيل‌نمي‌تواند موكله را براي خود تزويج كند مگر اينكه اين اذن صريحاًبه او داده شده باشد.
ماده 1073 ـ اگر وكيل از آنچه كه موكل راجع به شخص يا مهر ياخصوصيات ديگر معيّن كرده تخلف كند صحت عقد متوقف برتنفيذ موكل خواهد بود.
ماده 1074 ـ حكم مادة فوق در موردي نيز جاري است كه وكالت بدون‌قيد بوده و وكيل مراعات مصلحت موكل را نكرده باشد.

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی