پایان نامه ها | خانواده مطهر

پایان نامه ها

رديف

عنوان پايان نامه

نويسنده/ استاد مشاور/ استاد راهنما

ساير مشخصات

1.

بررسی نقش خانواده در بزهکاری دختران نوجوان در کانون اصلاح و تربیت شهر تهران

پژوهشگر مجید هوشمند ؛ استاد راهنما محمدحسین فرجاد ؛ استاد مشاور حسین فکرآزاد(دانشگاه آزاد اسلامی ( تهران مرکزی ). دانشکده علوم اجتماعی و روانشناسی)

خ‍ان‍واده‌

ب‍زه‍ک‍اری‌

ن‍وج‍وان‍ان‌

دخ‍ت‍ران‌

2.

ش‍ب‍ه‍ات‌ وارده‌ ب‍ر ح‍ق‍وق‌ زن‍ان‌ از ل‍ح‍اظ طلاق‌ – دی‍ه‌، ارث‌پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه

‌پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر ش‍ه‍لا ک‍م‍ان‍ی‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍م‍ی‍د ک‍اوی‍ان‍ی‌؛ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍ح‍م‍د س‍پ‍ه‍ری‌(د ان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ال‍ه‍ی‍ات‌، ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌)

ح‍ق‍وق‌

دی‍ه‌

ارث‌

طلاق‌

ای‍ران‌

ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‍ی‌

3.

اخ‍ت‍ی‍ار طلاق‌ در ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ و ف‍ق‍ه‌ اس‍لام‍ی

‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍م‍د ج‍ع‍ف‍ری‌ ه‍رن‍دی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور اح‍م‍د ف‍خ‍اری‍ان‌(دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍ز، دان‍ش‍ک‍ده‌ ال‍ه‍ی‍ات‌، ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌)

4.

بررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ خ‍ان‍واده‌ در ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌ دخ‍ت‍ر در س‍طح‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ گ‍رگ‍ان‌

اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا گ‍ل‌ ب‍اب‍اس‍ع‍ی‍دی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍ح‍م‍درس‍ول‌ گ‍ل‍ش‍ن‌ ف‍وم‍ن‍ی

5.

تحليل‌ م‍ردم‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ خ‍ان‍واده‌ و خ‍وی‍ش‍اون‍دی‌ در ش‍ی‍ع‍ی‍ان‌ و زرت‍ش‍ت‍ی‍ان‌ م‍ق‍ی‍م‌ ت‍ه‍ران‌

پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر ف‍اطم‍ه‌ ج‍زآ غ‍لام‍ی‌ ب‍رم‍ی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ع‍ل‍ی‌ ن‍وری‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍ح‍م‍د ص‍ادق‌ ف‍رب‍د(دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌)

م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌

م‍ردم‌ش‍ن‍اس‍ی‌

زرت‍ش‍ت‍ی‍ان‌

ش‍ی‍ع‍ی‍ان‌

خ‍ان‍واده‌

خ‍وی‍ش‍اون‍دی‌

ازدواج‌

6.

بررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍ی‍زان‌ رض‍ای‍ت‌ زن‍اش‍وی‍ی‌ زن‍ان‌ در ازدواج‍ه‍ای‌ درون‌ ف‍ام‍ی‍ل‍ی‌ و ب‍رون‌ ف‍ام‍ی‍ل‍ی‌

‌پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر زه‍را ت‍رک‍م‍ن‍ی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ب‍اق‍ر ث‍ن‍ائ‍ی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍ح‍م‍ود ای‍روان‍ی‌(دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د روده‍ن‌)

زنان‌ ش‍وه‍ردار

رض‍ای‍ت‌

ازدواج‌

ازدواج‍ه‍ای‌ ف‍ام‍ی‍ل‍ی‌

م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌

ازدواج‌ ه‍ای‌ غ‍ی‍رف‍ام‍ی‍ل‍ی‌

ای‍ران‌

ت‍ه‍ران‌

7.

بررس‍ی‌ و ع‍ل‍ل‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍ح‍ی‍طه‍ای‌ خ‍ان‍واده‌ ب‍ر روی‌ ب‍زه‍ک‍اری‌ ف‍رزن‍دان‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍ری‍ار‌

ن‍گ‍ارش‌ اک‍رم‌ اص‍غ‍ری‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ع‍ب‍دال‍رض‍ا اده‍م‍ی(دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ ش‍م‍ال‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌)

خ‍ان‍واده‌

ب‍زه‍ک‍اری‌

ف‍رزن‍دان‌

ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍ری‍ار

ت‍ن‍ب‍ی‍ه‌ ب‍دن‍ی‌

8.

م‍س‍ائ‍ل و م‍ش‍ک‍لات‌ م‍ادران‌ ت‍ن‍ه‍ا

گ‍ارش‌ س‍ی‍د ف‍اطم‍ه‌ م‍ی‍رم‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‍ی‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ ش‍م‍ال‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، گ‍روه‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

9.

نق‍ش‌ و ت‍اث‍ی‍ر خ‍ان‍واده‌ در ب‍زه‍ک‍اری‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ در اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه

‌پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر ح‍م‍ی‍درض‍ا ف‍لاح‌زاده‌اس‍ت‍ان‌ راه‍ن‍م‍ا ه‍وش‍ن‍گ‌ ش‍ام‍ب‍ی‍ات‍ی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ع‍ل‍ی‌ ن‍ج‍ف‍ی‌ ت‍وان‍ا(دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ ح‍ق‍وق‌)

بزه‍ک‍اری‌

ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍زه‍ک‍اری‌

ن‍وج‍وان‍ان‌

وال‍دی‍ن‌

خ‍ان‍واده‌

ک‍رم‍ان‍ش‍اه‍ان‌

ای‍ران‌

ش‍اخ‍ص‌ ه‍ا

10.

م‍ب‍ان‍ی‌ رواب‍ط خ‍ان‍واده‌ در ق‍رآن‌ و س‍ن‍ت‌پ‍‌

‌ م‍ح‍م‍دک‍ری‍م‌ ن‍ظری‌ زاده‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ول‍ی‌ال‍ل‍ه‌ ن‍ق‍ی‌پ‍ور ف‍راس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌ پ‍ورگ‍ل(دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ال‍ه‍ی‍ات‌ و م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌)

ح‍ق‍وق‌ خ‍ان‍واده‌

ازدواج‌

خ‍ان‍واده‌

ق‍رآن‌

س‍ن‍ت‌

رواب‍ط خ‍ان‍وادگ‍ی‌

اس‍لام‌

11.

ازدواج‌ زن‍ان‌ ای‍ران‍ی‌ ب‍ا ات‍ب‍اع‌ ب‍ی‍گ‍ان‍ه‌ و آث‍ار ای‍ن‌ ازدواج‌پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌

پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر زی‍ن‍ب‌ ع‍ب‍ادی‌ ی‍وس‍ف‍ی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ارف‍ع‌ ن‍ی‍ااس‍ت‍اد م‍ش‍اور ال‍م‍اس‍ی(دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، [دان‍ش‍ک‍ده‌] ح‍ق‍وق‌)

زدواج‌

زن‍ان‌

ای‍ران‌

ات‍ب‍اع‌ ب‍ی‍گ‍ان‍ه‌

ح‍ق‍وق‌

ت‍اب‍ع‍ی‍ت‌

اف‍اغ‍ن‍ه‌

12.

خانواده و نظام خویشاوندی در » ایل پاپی « منطقه لرستان[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]

پژوهشگر معصومه رخشا ؛ استاد راهنما ناصر فکوهی ؛ استاد مشاور اصغر عسکری‌خانقاه

دانشگاه آزاد اسلامی٬ واحد تهران مرکزی٬ مرکز تحصیلات تکمیلی ( میرداماد ).

( کارشناسی ارشد ) : مردم شناسی.

‍ان‍واده‌

اق‍وام‌ و ع‍ش‍ای‍ر

خ‍وی‍ش‍اون‍دی‌

آداب‌ و رس‍وم‌

س‍اخ‍ت‍ار اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

س‍اخ‍ت‍ار اق‍ت‍ص‍ادی‌

13.

بررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ آگ‍اه‍ی‌ و ن‍گ‍رش‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ م‍رد اداری‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ن‍ق‍ش‌ م‍ردان‌ در ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌

ن‍گ‍ارش‌ ه‍ادی‌ ح‍اج‌ ک‍ری‍م‌ خ‍رازی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا اخ‍ت‍ر ج‍م‍ال‍ی(دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌)

‍رش‌

ک‍ارک‍ن‍ان‌

م‍ردان‌

ای‍ران‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌

ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌

رش‍د ج‍م‍ع‍ی‍ت‌

14.

بررس‍ی‌ م‍ق‍ام‌ پ‍در و م‍ادر از دی‍دگ‍اه‌ ق‍رآن‌ و ح‍دی‍ث

رض‍ای‍ی‌ طال‍ش‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌

اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا اح‍م‍درض‍ا غ‍ای‍ی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ح‍ج‍ت‍ی‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍ز، دان‍ش‍ک‍ده‌ ال‍ه‍ی‍ات‌، ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌

15.

ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ ن‍گ‍رش‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد زن‍ان‌ ب‍اردار در م‍ورد رواب‍ط ج‍ن‍س‍ی‌ دوران‌ ب‍ارداری‌ در م‍راج‍ع‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ م‍راک‍ز ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ اس‍لام‍ش‍ه‍ر، س‍ال‌ ۱۳۷۷

ش‍ی‍ران‌ ن‍وج‍ی‌، پ‍گ‍اه‌

اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ه‍ی‍ن‍دخ‍ت‌ روش‍ن‍ی‌ ن‍ژاداس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍ن‍ص‍وره‌ ی‍ادآور ن‍ی‍ک‍روش‌

ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌/دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و م‍ام‍ای‍ی‌

16.

مرکز خوداتکایی زنان

تدوینگر ملیکا متقی ؛ استاد راهنما رضا بهبهانی ؛ استاد مشاور سرکیس سرکیسیانس

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده هنر ومعماری

17.

راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ب‍ی‍ان‌ آزاد اح‍س‍اس‍ات‌ در رض‍ای‍ت‌ زن‍اش‍وئ‍ی‌

‌پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر م‍ح‍م‍د ام‍ی‍ن‍ی‌ ق‍م‍ی‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍س‍ن‌ پ‍اش‍ا ش‍ری‍ف‍ی‌؛ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ش‍ف‍ی‍ع‌ آب‍ادی‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د روده‍ن‌

زدواج‌

رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ ف‍ردی‌

رض‍ای‍ت‌

زن‍ان‌

م‍ردان‌

ای‍ران‌

ق‍م‌

زن‌ و ش‍وه‍ر

م‍ع‍ل‍م‍ان‌

اح‍س‍اس‌

18.

بررس‍ی‌ س‍اب‍ق‍ه‌ ف‍ام‍ی‍ل‍ی‌ و ن‍وع‌ ازدواج‌ وال‍دی‍ن‌ در م‍ردان‌ اول‍ی‍گ‍واس‍پ‍رم‍ی‌ و آزواس‍پ‍رم‍ی‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍خ‍ش‌IVF [آی‌.وی‌.اف‌.] ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ف‍اطم‍ی‍ه‌ ه‍م‍دان‌ س‍ال‌ ۱۳۸۱ – ۸۲‌

ن‍گ‍ارش‌ ن‍س‍ت‍رن‌ ک‍اک‍ه‌خ‍ان‍ی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍م‍ی‍د پ‍ورج‍ع‍ف‍ری‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ب‍اب‌ال‍ح‍وائ‍ج‍ی‌-دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ه‍م‍دان‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌

ازدواج‌ه‍ای‌ ف‍ام‍ی‍ل‍ی‌

ن‍اب‍اروری‌

م‍ردان‌

ه‍م‍دان‌

ای‍ران‌

وال‍دی‍ن‌

19.

ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ م‍راس‍م‌ ازدواج‌ در اس‍لام‌، ی‍ه‍ود، م‍س‍ی‍ح‍ی‍ت‌ و دی‍ن‌ زرت‍ش‍ت

پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر رک‍س‍ان‍ا اک‍وش‍م‍ی‌

م‍ه‍دی‍زاده‌، ع‍ل‍ی‌، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا

ش‍ن‍ک‍ائ‍ی‌، م‍رض‍ی‍ه‌، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور

دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ال‍ه‍ی‍ات‌، ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌

۱۳۷۹

20.

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ س‍ب‍ک‍ه‍ای‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ در اف‍راد ت‍ک‌ ه‍م‍س‍ر و چ‍ن‍د ه‍م‍س‍ر

‌دان‍ش‍ج‍و م‍ه‍رن‍از م‍ی‍رن‍وش‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍م‍درض‍ا ن‍ی‍ک‍خ‍و؛ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ه‍ادی‌ ب‍ح‍ی‍رای‍ی‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د روده‍ن‌

1383

‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌

دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌

چ‍ن‍د ه‍م‍س‍ری‌

ه‍م‍س‍ران‌

روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍اطف‍ی‌

21.

م‍س‍ائ‍ل‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ن‍اش‍ی‌ از ازدواج‌ زن‍ان‌ ای‍ران‍ی‌ ب‍ا م‍ردان‌ اف‍غ‍ان‍ی‌(1383)

‍‌پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر ف‍ری‍ب‍ا خ‍س‍روی‌

اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ن‍ج‍اد ع‍ل‍ی‌ ال‍م‍اس‍ی‌

اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ف‍ره‍اد خ‍م‍ام‍ی‌ زاده‌

اس‍ت‍اد داور م‍ج‍ی‍د ع‍ب‍اس‌آب‍ادی

ات‍ب‍اع‌ ب‍ی‍گ‍ان‍ه‌

ازدواج‌

ای‍ران‌

اف‍غ‍ان‍س‍ت‍ان‌

اح‍وال‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ه‌

ت‍ع‍ارض‌ ق‍وان‍ی‍ن‌

ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌

زن‍ان‌ ای‍ران‍ی‌

م‍ردان‌ اف‍غ‍ان‍ی‌

ح‍ق‍وق‌ خ‍ان‍واده‌

22.

م‍طال‍ع‍ه‌ای‌ در م‍ورد ه‍م‍س‍ر گ‍زی‍ن‍ی‌

دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌از ن‍ص‍رت‌ ا.. م‍رادی‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ف‍اروق‌ خ‍اراب‍ی‌؛ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ح‍س‍ی‍ن‌ چ‍اووش‍ی‍ان‌

ه‍م‍س‍ر گ‍زی‍ن‍ی‌

دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌

رش‍ت‌

گ‍ی‍لان‌

ای‍ران‌

ش‍اخ‍ص‌ ه‍ا

23.

ب‍ررس‍ی‌ رون‍د ت‍ح‍ولات‌ س‍ن‌ ازدواج‌ پ‍س‍ران‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ آن‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ م‍رزی‌ داش‍ل‍ی‌ ب‍رون‌، ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ گ‍ن‍ب‍د ک‍اووس‌

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ش‍ه‍لا ک‍اظم‍ی‌پ‍وراس‍ت‍اد م‍ش‍اور ل‍ی‍ن‍ا م‍ل‍ک‍م‍ی‍ان‌

24.

ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ اخ‍ت‍لال‌ ن‍ق‍ص‌ ت‍وج‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ب‍ی‍ش‌ ف‍ع‍ال‍ی‌ و راب‍طه‌ آن‌ ب‍اب‍رخ‍ی‌ وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ دم‍وگ‍راف‍ی‍ک‌ خ‍ان‍واده‌ در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ ش‍ه‍ر ب‍روج‍رد

درس‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ۱۳۸۰ – ۸۱پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر م‍ه‍رداد گ‍ودرزی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ف‍رح‌ ل‍طف‍ی‌ ک‍اش‍ان‍ی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍ه‍دی‍ه‌ ص‍ال‍ح‍ی‌اس‍ت‍اد داور ف‍رن‍از ک‍ش‍اورزی‌ ارش‍دی‌

ک‍ودک‍ان‌ پ‍رت‍ح‍رک‌

خ‍ان‍واده‌

دان‍ش‌ آم‍وزان‌ اب‍ت‍دای‍ی‌

ت‍وج‍ه‌

25.

بررسی و مقایسه نیم رخ روانی ( ویژگی های شخصیتی ) در کودکانی که مورد بدرفتاری قرار گرفته اند با کودکان عادی

[پایان نامه]/محقق پرستو عمرانپور ؛ استاد راهنما مختار ملک‌پور ؛ استاد مشاور حسین مولوی

ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌

ک‍ودک‍ان‌

خ‍ش‍ون‍ت‌

م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌

خانواده ناسازگار

کودکان ناسازگار

26.

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ در ارت‍ق‍اآ آگ‍اه‍ی‍ه‍ای‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ زوج‍ی‍ن‌ ش‍رک‍ت‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ در ک‍لاس‍ه‍ای‌ م‍ش‍اوره‌ ق‍ب‍ل‌ از ازدواج‌ س‍م‍ن‍ان‌ ۱۳۷۹

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ ف‍اطم‍ه‌ ص‍ف‍ری‌، ه‍اج‍ر ک‍س‍ائ‍ی‍ان‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ش‍ه‍ی‍ن‌ ک‍م‍ال‌اس‍ات‍ی‍د م‍ش‍اور راه‍ب‌ ق‍رب‍ان‍ی‌،خ‍دی‍ج‍ه‌ ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‍ی‌

27.

بررسی آگاهی، نگرش وعملکرد زنان شیرازی درباره تنظیم خانواده در طی دو سال بعد از زایمان

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/به‌وسیله فریبا ثقفی‌فر ؛ محمدتقی آیت‌اللهی استاد راهنما ؛ علیرضا آیت‌اللهی استاد مشاور

ن‍گ‍رش‌

زن‍ان‌

ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌

پیشگیری ( بارداری ) ایران

استان فارس

شیراز

28.

نقش عشق در تشکیل خانواده « بررسی جامعه شناختی عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر همسرگزینی براساس عشق از دیدگاه دانشجویان مجرد

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش لیلا فلاحتی ؛ استاد راهنما محمدصادق مهدوی ؛ استاد مشاور ابوالقاسم طلوع.

دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌

ع‍ش‍ق‌

ع‍وام‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌

ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

همسرگزینی.

ازدواج‌

29.

مراسم عقد و عروسی در ایران

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/گرد آورنده زهرا علی‌زاده‌بذرافشان ؛ استاد راهنما ثقه‌الاسلامی

آداب‌ و رس‍وم‌

ع‍ق‍د ازدواج‌

ج‍ش‍ن‌ ه‍ا

ایران

30.

زنان خیابانی در مشهد

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر زهرا تیمچه‌حریری ؛ استاد راهنما هوشنگ شامبیاتی ؛ استاد مشاور جعفر کوشا ؛ استاد داور نورمحمد صبری

زن‍ان‌

روس‍پ‍ی‍گ‍ری‌

آس‍ی‍ب‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

طلاق‌

وال‍دی‍ن‌

اع‍ت‍ی‍اد

خ‍ش‍ون‍ت ایران

مشهد

خراسان رضوی

31.

ب‍ررس‍ی‌ م‍لاک‍ه‍ای‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ه‍م‍س‍ر از دی‍دگ‍اه‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دخ‍ت‍ر

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]ن‍گ‍ارش‌ م‍ه‍رداد ح‍ک‍ی‍م‍ی‌، رض‍ا ب‍ن‍ی‌ اش‍رف‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ف‍ی‍ض‌ال‍ل‍ه‌ ن‍وروزی‌

ای‍ران‌

دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌

دخ‍ت‍ران‌

ازدواج‌

ت‍ه‍ران

دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ ش‍م‍ال‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

ش‍اخ‍ص‌ ه‍ا

ه‍م‍س‍رگ‍زی‍ن‍ی‌‌

32.

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ظر دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ زن‌ در رش‍ت‍ه‌ ع‍ل‍وم‌اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ح‍ق‍وق‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‍ش‍ان‌ ب‍ات‍اک‍ی‍د ب‍ر ق‍ان‍ون‌ه‍ای‌ ق‍رآن‍ی‌ درس‍ال‌ ۱۳۸۲

پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر م‍ن‍ی‍ره‌ زارع‌ ش‍ح‍ن‍ه‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍س‍ی‍ن‌ اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ ت‍ن‍ه‍ای‍ی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ام‍ی‍رآش‍ف‍ت‍ه‌ ت‍ه‍ران‌

دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌

زن‍ان‌

ح‍ق‍وق‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ واق‍ت‍ص‍ادی‌

ق‍وان‍ی‍ن‌

ق‍رآن‌

ای‍ران‌

ت‍ه‍ران‌

خ‍ودآگ‍اه‍ی‌

ح‍ق‍وق‌ زن‍ان‌

33.

موانع نکاح در فقه شیعه وحقوق موضوعه

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر جهانبخش چهارپاشلو ؛ استاد راهنما حمید کاویانی ؛ استاد مشاور جود سرخوش

ح‍ق‍وق‌ خ‍ان‍واده‌

ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‍ی‌

ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌

ق‍وان‍ی‍ن‌ م‍دن‍ی‌

ع‍ق‍د ازدواج‌

موانع ازدواج

ایران

تشیع

34.

ع‍ده‌ از دی‍دگ‍اه‌ ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌ و ق‍وان‍ی‍ن‌ م‍وض‍وع‍ه‌

پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ن‍گ‍ارش‌ اردوان‌ اص‍غ‍رزاده‌ رودس‍ری‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌ پ‍ی‍راس‍ت‍ه‌؛ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ن‍ورال‍دی‍ن‌ م‍ه‍دوی‌ س‍ع‍ی‍دی‌

ع‍ده‌

ف‍ق‍ه‌

زن‍ان‌

ح‍ق‍وق‌

ام‍ام‍ی‍ه‌

ای‍ران‌

ق‍وان‍ی‍ن‌ م‍دن‍ی‌

35.

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ آگ‍اه‍ی‌، ن‍گ‍رش‌ و رف‍ت‍ار زن‍ان‌ ۱۵-۴۵ س‍ال‍ه‌ ه‍م‍س‍ردار روس‍ت‍ای‍ی‌ ک‍وار ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌ ت‍اب‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۷۸

پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر س‍زان‍ه‌ ح‍ق‌ پ‍ن‍اه‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ب‍ه‍رام‌ ض‍ی‍غ‍م‍ی‌؛ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ع‍ل‍ی‍رض‍ا آی‍ت‌ ال‍ل‍ه‍ی‌، آذر خ‍اک‍س‍ار

ای‍ران‌

اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌

ک‍وار

آگ‍اه‍ی‌

زن‍ان‌ روس‍ت‍ای‍ی‌

زن‍ان‌ ش‍وه‍ردار

ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌

36.

ب‍ررس‍ی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ در رواب‍ط درون‍ی‌ خ‍ان‍واده‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ در طی‌ س‍ه‌ ن‍س‍ل‌

‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]ن‍گ‍ارش‌ ف‍رزان‍ه‌ رح‍م‍ان‍ی‌

37.

م‍لاک‍ه‍ای‌ م‍ه‍م‌ در ام‍ر ازدواج‌ م‍وف‍ق‌ از دی‍دگ‍اه‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی

پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ن‍گ‍ارش‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ اع‍ظم‌ال‍س‍ادات‌ م‍ی‍راح‍م‍دی‍ان‌، م‍ج‍ی‍د داری‍ن‍ی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ش‍ه‍لا س‍ال‍م‍ی‌

ازدواج‌

خ‍ان‍واده‌

دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ ش‍م‍ال‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

ای‍ران‌

ت‍ه‍ران‌

اس‍ت‍ان‍دارده‍ا

38.

مطال‍ع‍ه‌ و ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ن‍ه‍اد ازدواج‌ و ح‍ق‍وق‌ ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ آم‍ری‍ک‍ا و ای‍ران‌

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د م‍ک‍رم‍ی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور اح‍م‍د ت‍وی‍س‍رک‍ان‍ی‌

39.

تحلیل مردم‌شناختی خانواده و خویشاوندی قزاق‌های گنبد

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر زهرا غفاری ؛ استاد راهنما محمدرسول گلشن‌فومنی ؛ استاد مشاور محمدصادق فربد

آداب‌ و رس‍وم‌

قزاق‌ها

م‍ردم‌ ش‍ن‍اس‍ی‌

ال‍گ‍وه‍ای‌ ت‍ح‍ولات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

ایران

40.

ب‍ررس‍ی‌ ف‍اص‍ل‍ه‌ ازدواج‌ ت‍ا اول‍ی‍ن‌ ح‍ام‍ل‍گ‍ی‌ در اس‍ت‍ان‌ ه‍م‍دان‌ در س‍ال‌ ۱۳۷۷[

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ل‍ی‍ح‍ه‌ ع‍رب‌

41.

ت‍اث‍ی‍ر ج‍و ع‍اطف‍ی‌ خ‍ان‍واده‌ در ف‍راز ف‍رزن‍دان‌

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر ف‍ت‍ان‍ه‌ خ‍ی‍ری‌پ‍وراس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ف‍رح‌ ل‍طف‍ی‌ ک‍اش‍ان‍ی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ک‍ی‍ان‍وش‌ ه‍اش‍م‍ی‍ان‌

خ‍ان‍واده‌

ف‍رزن‍دان‌

ف‍رار

م‍ح‍روم‍ی‍ت‌ ع‍اطف‍ی‌

وال‍دی‍ن‌

روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍وج‍وان‍ان‌

42.

آئ‍ی‍ن‌ ه‍م‍س‍ر گ‍زی‍ن‍ی‌ در ب‍ی‍ن‌ ت‍رک‍م‍ن‌ ه‍ا

پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ن‍گ‍ارش‌ م‍ح‍م‍ود خ‍س‍روی‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا اک‍رم‌ دوس‍ت‍ی‌

ت‍رک‍م‍ن‍ان‌

آداب‌ و رس‍وم‌

ج‍ش‍ن‌ ه‍ا

ازدواج‌

اس‍ت‍ان‌ گ‍ل‍س‍ت‍ان‌

ای‍ران‌

ه‍م‍س‍ر گ‍زی‍ن‍ی‌

43.

م‍اه‍ی‍ت‌ و وض‍ع‍ی‍ت‌ ش‍رط م‍ن‍درج‌ در ن‍ک‍اح‍ن‍ام‍ه‌

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍م‍دج‍واد ص‍ف‍اراس‍ت‍اد م‍ش‍اور ن‍ج‍ادع‍ل‍ی‌ ال‍م‍اس‌، م‍ه‍دی‌ ع‍لام‍ه‌

44.

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ازدواج‍ه‍ای‌ ف‍ام‍ی‍ل‍ی‌ و ع‍ق‍ب‌م‍ان‍دگ‍ی‌ ذه‍ن‍ی‌ ف‍رزن‍دان‌ در م‍رکز ت‍وان‌ب‍خ‍ش‍ی‌ و ن‍گ‍ه‍داری‌ م‍ع‍ل‍ول‍ی‍ن‌ رف‍ی‍ده‌

‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌ زن‍ج‍ان‍ی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ل‍ی‍ن‍ا م‍ل‍ک‍م‍ی‍ان‌

45.

بررسی تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر افزایش رضایت زناشویی زنان ساکن اصفهان

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر فاطمه طهرانی ؛ استاد راهنما باقر ثنائی ؛ استاد مشاور لطفی

م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ ارت‍ب‍اطی‌

زن‍ان‌

رض‍ای‍ت‌

ازدواج‌

آموزش زنان

زناشویی

روابط زناشویی

46.

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ب‍ر ن‍ظام‌ ه‍م‍س‍ر گ‍زی‍ن‍ی‌ م‍ت‍ج‍ان‍س‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر رواب‍ط خ‍ان‍وادگ‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ اداری‌ و آم‍وزش‍ی‌ اداره‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر س‍ال‌ ۱۳۷۷

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍م‍دص‍ادق‌ ف‍رب‍داس‍ت‍اد م‍ش‍اور رض‍ا م‍ع‍ی‍ن‍ی‌

47.

ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ازدواج‌ ف‍ام‍ی‍ل‍ی‌ و درج‍ه‌ خ‍وی‍ش‍اون‍دی‌ وال‍دی‍ن‌ ک‍ودک‍ان‌ ع‍ق‍ب‌م‍ان‍ده‌ ذه‍ن‍ی‌ و ح‍م‍ای‍ت‌پ‍ذی‍ر، ت‍رب‍ی‍ت‌پ‍ذی‍ر، آم‍وزش‌پ‍ذی‍ر، م‍رزی‌، ع‍ادی‌ و ت‍ی‍زه‍وش‌ در ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍ی‍درع‍ل‍ی‌ ه‍وم‍ن‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌ اف‍روز

48.

ب‍ررس‍ی‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در ت‍ع‍ادل‌ و اس‍ت‍ح‍ک‍ام‌ خ‍ان‍واده‌

‌پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ن‍گ‍ارش‌ ف‍ری‍ده‌ خ‍وش‌ ت‍راش‌ پ‍س‍ن‍دی‍ده‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا غ‍لام‍رض‍ا اس‍ت‍ی‍ف‍اآ

خ‍ان‍واده‌

ازدواج‌ و خ‍ان‍واده‌

پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌

ای‍ران‌

ش‍اخ‍ص‌ ه‍ا

خ‍ان‍واده‌ درم‍ان‍گ‍ری‌

49.

ج‍رائ‍م‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ ح‍ق‍وق‌ و ت‍ک‍ال‍ی‍ف‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر ق‍ادر س‍ی‍روی‌

50.

ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ خ‍ش‍ون‍ت‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ زن‍ان‌ در خ‍ان‍واده‌

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]: (ن‍م‍ون‍ه‌ ش‍ه‍رس‍ان‌ پ‍ل‍دخ‍ت‍ر، س‍ال‌ ۷۹ ت‍ا )۸۰[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر اک‍رم‌ ع‍ب‍دی‌ پ‍وراس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ام‍ی‍ر آش‍ف‍ت‍ه‌ ت‍ه‍ران‍ی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ح‍س‍ی‍ن‌ اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ ت‍ن‍ه‍ای‍ی‌

خ‍ان‍واده‌

ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌

زن‍ان‌

خ‍ش‍ون‍ت‌

ازدواج‌

ن‍ق‍د ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌

ل‍رس‍ت‍ان‌

پ‍ل‍دخ‍ت‍ر

ای‍ران‌

51.

ج‍م‍ه‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ک‍ت‍اب‌ ال‍طلاق‌ (ف‍ق‍ه‌ الام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رال‍ص‍ادق‌ (س‍لام‌ع‍ل‍ی‍ه‌)

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر داود ح‍ام‍دی‌

52.

بررسی میزان موفقیت درمان و عوامل مرتبط با آن در زنان با مشکل ازدواج به وصال نرسیده مراجعه کننده به کلینیک اختلالات جنسی شهر تهران از سال ۱۳۷۵ الی ۱۳۷۷

‌‌]پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهش و نگارش شعله شاهین‌فر ؛ استاد راهنما فرنگیس شاهپوریان

ازدواج‌

امور جنسی

عمل جنسی

ناکامی

زن‍ان‌

درم‍ان‌

ایران

53.

حمایت کیفری از خانواده

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر محمود روح‌الامینی ؛ استاد راهنما علی‌حسین نجفی‌ابرندآبادی ؛ استاد مشاور علی

ح‍ق‍وق‌ خ‍ان‍واده‌

ق‍وان‍ی‍ن‌

ج‍رم‌ ش‍ن‍اس‍ی‌

خ‍ان‍واده‌

ح‍ق‍وق‌ ج‍زا

آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ری‌

54.

وض‍ع‍ی‍ت‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد خ‍ان‍واده‌ و س‍لام‍ت‌ روان‍ی‌ زن‍ان‌ در خ‍ان‍واده‌ه‍ای‌ چ‍ن‍ده‍م‍س‍ری‌

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ب‍اق‍ر ث‍ن‍ای‍ی‌ ذاک‍راس‍ت‍اد م‍ش‍اور ح‍س‍ن‌ پ‍اش‍اش‍ری‍ف‍ی‌، ح‍س‍ن‌ اح‍دی‌

55.

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ش‍ی‍وع‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ش‍اه‍د م‍ق‍طع‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ی‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ش‍اه‍د ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ اراک‌ و ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا آن‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ۱۳۸۲ -۱۳۸۳

پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ن‍گ‍ارن‍ده‌ ح‍س‍ن‌ ج‍ع‍ف‍ری‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ب‍ه‍م‍ن‌ ص‍ال‍ح‍ی‌؛ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍ن‍ص‍ور ق‍ن‍اع‍ت‌ پ‍ی‍ش‍ه‌

اف‍س‍ردگ‍ی‌

دان‍ش‌ آم‍وزان‌ م‍ت‍وس‍طه‌

اراک‌

اس‍ت‍ان‌ م‍رک‍زی‌

ای‍ران‌

ف‍راوان‍ی‌ (آم‍ار)

56.

مالکیت زن در اسلام

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش طاهره قطبی‌راندوی ؛ استاد راهنما محمدرضا کاظمی ؛ استاد مشاور صدیقه اشرف

زن‍ان‌

ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‍ی‌

م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌

ح‍ق‍وق‌ زن‍ان‌

ح‍ق‍وق‌ م‍ال‍ی‌

م‍ال‍ک‍ی‍ت‌

57.

ح‍ق‍وق‌ و ت‍ک‍ال‍ی‍ف‌ زوج‍ه‌ غ‍ای‍ب‌ م‍ف‍ق‍ود دلای‍ی‌

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌] ت‍اج‌ ب‍خ‍ش‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌

58.

ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ روان‍ی‌ – اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍ج‍ذوم‍ی‍ن‌ س‍اک‍ن‌ در آس‍ای‍ش‍گ‍اه‌ ب‍اب‍ا ب‍اغ‍ی‌ ت‍ب‍ری‍ز، ۱۳۷۸

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ادل‍ی‍ن‌ آراک‍س‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ م‍ب‍ی‍ن‌، ف‍رح‍ن‍از ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ زاده‌

59.

ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ درج‍ه‌ اه‍م‍ی‍ت‌ ع‍وام‍ل‌ اس‍ت‍رس‌زا در دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ م‍ام‍ای‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ص‍دوق‍ی‌ ی‍زد در ن‍ی‍م‌ س‍ال‌ دوم‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ۸۱ -۸۲

پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ن‍گ‍ارش‌ م‍ری‍م‌ ده‍ق‍ان‍ی‌، اع‍ظم‌ م‍ح‍م‍دل‍واس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا رف‍ی‍ع‍ی‍ان‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ت‍وک‍ل‍ی‌

ش‍ی‍وع‌ ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ا

ف‍ش‍ار روان‍ی‌

دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌

ای‍ران‌

ی‍زد

پ‍رس‍ت‍اران‌

م‍ام‍اه‍ا

60.

موانع نکاح در فقه اسلام و قانون مدنی ایران

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش شهاب الدین دانیالی ؛ استاد راهنما احمد تویسرکانی ؛ استاد مشاور حسین مهرپور.

ق‍وان‍ی‍ن‌ م‍دن‍ی‌

ف‍ق‍ه‌

ع‍ق‍د ازدواج‌

ش‍رای‍ط ع‍ق‍د

م‍ذاه‍ب‌ ف‍ق‍ه‍ی

ایران

61.

بررسی رابطه سطح درآمد و تحصیلات خانواده‌ها با نگرش و عملکرد آنها در امر مشارکت آموزش و پرورش استان کردستان – شهرستان سنندج

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر فاضل قربانی ؛ استاد راهنما عباس‌علی ابونوری ؛ استاد مشاور زهرا عابدی

خ‍ان‍واده‌

درآم‍د ه‍ا[۱]

وض‍ع‍ی‍ت‌ م‍ال‍ی‌

س‍طوح‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌[۱]

م‍ش‍ارک‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ +

ت‍وس‍ع‍ه‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌

ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش

ایران

کردستان

سنندج

62.

ررس‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍اخ‍ت‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در ب‍ازگ‍ش‍ت‌ م‍ج‍دد م‍ع‍ت‍ادی‍ن‌ م‍رد ب‍ه‌ اع‍ت‍ی‍اد در زن‍دان‌ وک‍ی‍ل‌آب‍اد م‍ش‍ه‍د

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ع‍ل‍ی‍رض‍ا م‍ح‍س‍ن‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور غ‍لام‍ع‍ب‍اس‌ ت‍وس‍ل‍ی‌

63.

ت‍اث‍ی‍ر ازدواج‌ م‍ج‍دد م‍ادر پ‍س‌ از ف‍وت‌ پ‍در ب‍راض‍طراب‌ و پ‍رخ‍اش‍گ‍ری‌ دخ‍ت‍ران‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران

پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر زه‍را ی‍زدان‍ی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ه‍دی‍ه‌ ص‍ال‍ح‍ی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ف‍رح‌ ل‍طف‍ی‌ ک‍اش‍ان‍ی‌

ازدواج‌ م‍ج‍دد

دخ‍ت‍ران‌

دان‍ش‌ آم‍وزان‌ م‍ت‍وس‍طه‌

اض‍طراب‌

پ‍رخ‍اش‍گ‍ری‌

ت‍ه‍ران‌

ای‍ران‌

م‍ادر

م‍رگ‌

م‍ردان‌

۱۱.زن‍ان‌

64.

بررسی تأثیر کارآیی خانواده نسل اول بر خانواده نسل بعد

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر نسرین رضایی ؛ استاد راهنما باقر ثنائی‌ذاکر ؛ استاد مشاور حسن‌پاشا شریفی

رواب‍ط اول‍ی‍ا و ف‍رزن‍دان‌

ف‍رزن‍دان‌

خ‍ان‍واده‌

وال‍دی‍ن‌

رف‍ت‍ار

روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌

روابط خانوادگی

ایران

65.

ارت‍ب‍اط ب‍ا ب‍ی‍گ‍ان‍گ‍ان‌ (ه‍م‍زی‍س‍ت‍ی‌ – رواب‍ط اق‍ت‍ص‍ادی‌ – ازدواج‌)

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]ن‍گ‍ارش‌ م‍ح‍م‍دص‍ادق‌ م‍ح‍م‍ودی‍ان‌

66.

بررسی احکام تنظیم خانواده ( کنترل نسل ) از دیدگاه امامیه

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر زینب کریمی ؛ استاد راهنما جود سرخوش ؛ استاد مشاور زهرا فهرستی

اسلام

ام‍ام‍ی‍ه‌

اح‍ک‍ام‌ ش‍رع‍ی‌

ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌

احکام ثانویه

ف‍ق‍ه‌

67.

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ردم‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ت‍اب‍وه‍ا در ن‍ظام‌ خ‍وی‍ش‍اون‍دی

‌پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر ب‍ی‌ب‍ی‌ ف‍اطم‍ه‌ ه‍اش‍م‍ی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍م‍دص‍ادق‌ ف‍رب‍داس‍ت‍اد م‍ش‍اور ح‍س‍ی‍ن‌ اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ ت‍ن‍ه‍ای‍ی‌

ت‍اب‍و

آداب‌ و رس‍وم‌

خ‍وی‍ش‍اون‍دی‌

ت‍وت‍م‌ آی‍ی‍ن‍ی‌

ای‍ران‌

م‍ردم‌ ش‍ن‍اس‍ی‌

68.

ب‍ررس‍ی‌ ج‍و خ‍ان‍واده‌ اف‍راد م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ وس‍واس‌ ف‍ک‍ری‌ – ع‍م‍ل‍ی‌ در م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا اف‍راد ع‍ادی‌

پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر م‍ری‍م‌ ع‍رب‌ گ‍ل‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ع‍ب‍اس‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌ ی‍زدی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ ج‍زای‍ری‌

وس‍واس‌

خ‍ان‍واده‌

پ‍ژوه‍ش‌ ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌

درم‍ان‌

م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌

رف‍ت‍ار درم‍ان‍گ‍ری‌

رواب‍ط خ‍ان‍وادگ‍ی‌

69.

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر س‍اخ‍ت‍ار خ‍ان‍واده‌ در پ‍رخ‍اش‍گ‍ری‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ک‍رج‌

پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر ال‍م‍ی‍را س‍ل‍طان‍ی‌ ه‍ن‍دس‍ی‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ج‍ع‍ف‍ر داراب‍ی‌؛ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ م‍ه‍ری‌ ن‍ژاد

خ‍ان‍واده‌

دان‍ش‌ آم‍وزان‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌

پ‍رخ‍اش‍گ‍ری‌

ش‍اخ‍ص‌ ه‍ا

ک‍رج‌

ای‍ران‌

اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌

دخ‍ت‍ران‌

70.

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ م‍ش‍ارک‍ت‌ م‍ردان‌ در ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واه‌ در ارت‍ب‍اط ب‍ا ب‍رخ‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍رآن‌ در ش‍ه‍ر گ‍چ‍س‍اران‌ – ۱۳۷۶

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ ص‍اح‍ب‍ی‌ ح‍ق‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ص‍دی‍ق‍ه‌ ص‍ادق‍ی‌ خ‍ام‍ن‍ه‌

71.

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ خ‍ودپ‍ن‍داره‌ و ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ خ‍ان‍واده‌ه‍ای‌ م‍ش‍م‍ول‌ طرح‌ ح‍م‍ای‍ت‍ی‌ و ف‍رزن‍دان‌ آن‍ه‍ا ب‍ا خ‍ان‍واده‌ه‍ای‌ م‍ش‍م‍ول‌ طرح‌ خ‍ودک‍ف‍ای‍ی‌ و ف‍رزن‍دان‌ آن‍ه‍ا در ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ام‍داد ام‍ام‌ (ره‌) اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌ و ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ه‍ای‌ آن‌

پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر ف‍ری‍ده‌ دوک‍ان‍ه‌ای‌ ف‍رداس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍س‍ن‌ پ‍اش‍ا ش‍ری‍ف‍ی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ق‍اس‍م‌ ق‍اضي‍

ای‍ران‌

اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌

ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌

م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌

ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ام‍داد ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌

م‍ددج‍وی‍ان‌

72.

ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍ص‍ور ک‍ودک‍ان‌ ع‍ق‍ب‌ م‍ان‍ده‌ ذه‍ن‍ی‌ آم‍وزش‌ پ‍ذی‍ر و ع‍ادی‌ ۷ ت‍ا ۱۱ س‍ال‍ه‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ۱ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ از اف‍راد خ‍ان‍واده‌ خ‍ود ب‍وس‍ی‍ل‍ه‌ ن‍ق‍اش‍ی‌ اع‍ض‍ای‌ خ‍ان‍واده‌ و اع‍ض‍ای‌ خ‍ان‍واده‌ در ن‍ق‍ش‌ ح‍ی‍وان‍ات‌ درس‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ۱۳۷۹ – ۸۰

‍پای‍ان‌ن‍ام‍ه‌پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر لادن‌ م‍س‍ل‍م‍ی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ع‍زت‌ ال‍ل‍ه‌ ن‍ادری‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍ری‍م‌ س‍ی‍ف‌ ن‍راق‍ی

ن‍ق‍اش‍ی‌

ت‍اری‍خ‌

ک‍ودک‍ان‌

ک‍ودک‍ان‌ ع‍ق‍ب‌ م‍ان‍ده‌

خ‍ان‍واده‌

آزم‍ون‌ ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌

م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌

ای‍ران‌

ت‍ص‍ورات‌

73.

اث‍رات‌ خ‍ان‍واده‌ه‍ای‌ ت‍ک‌ وال‍دی‌ ب‍ر ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ و وض‍ع‍ی‍ت‌ رف‍ت‍اری‌ ک‍ودک‍ان‌

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ع‍ل‍ی‌ دلاوراس‍ت‍اد م‍ش‍اور ح‍س‍ن‌ اح‍دی‌

74.

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍ی‍زان‌ س‍لام‍ت‌ روان‍ی‌ خ‍ان‍م‍ه‍ای‌ دارای‌ م‍ش‍ک‍لات‌ زن‍اش‍وی‍ی‌ ح‍اد ب‍ا خ‍ان‍م‍ه‍ای‌ گ‍روه‌ م‍ش‍اب‍ه‌

م‍ش‍اب‍ه‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ب‍اق‍ر ث‍ن‍ائ‍ی‌

75.

بررسی‌مبانی‌فقهی‌شروط‌ضمن‌عقد‌نکاح‌در‌حقوق‌موضوعه‌ایران

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارنده عصمت نجفی‌ثانی‌نوقابی ؛ استاد راهنما حسین احمری ؛ استاد مشاور صدیقه اشرف.

ق‍وان‍ی‍ن‌ م‍دن‍ی‌

ح‍ق‍وق‌ خ‍ان‍واده‌

ع‍ق‍د ازدواج‌

ش‍رای‍ط ض‍م‍ن‌ ع‍ق‍د

ف‍ق‍ه‌

ایران.

76.

ب‍ررس‍ی‌ ع‍لائ‍م‌ اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌ در ه‍م‍س‍ران‌ ج‍ان‍ب‍ازان‌ اع‍ص‍اب‌ و روان‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ و ت‍ح‍ت‌ درم‍ان‌ در م‍راک‍ز درم‍ان‍ی‌ ب‍ن‍ی‍اد ج‍ان‍ب‍ازان‌ اس‍ت‍ان‌ س‍م‍ن‍ان‌ (پ‍ای‍ی‍ز )۱۳۷۷

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ع‍ل‍ی‌ ف‍ی‍روزآب‍ادی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور راه‍ب‌ ق‍رب‍ان‍ی‌

77.

زن‌ و ح‍ق‍وق‌ م‍ت‍ف‍اوت‌ در ف‍ق‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ و ت‍طب‍ی‍ق‌ آن‌ ب‍ا ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌

پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ن‍گ‍ارش‌ م‍ه‍ری‌ ده‌آب‍ادی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ ق‍ب‍ول‍ی‌ دراف‍ش‍ان‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ ح‍ائ‍ری‌

زن‍ان‌

ف‍ق‍ه‌

ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌

اس‍لام‌

م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌

78.

بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی ( ارتباط متقابل و مؤثر ) بر رضایتمندی زناشویی زوجین ( شرکت نفت شیراز )

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارنده افسانه شعبانی ؛ استاد راهنما حبیب‌الله آقابخشی ؛ استاد مشاور مینا مجتبایی

مهارت‌های زندگی

رض‍ای‍ت‌

ازدواج‌

آم‍وزش‌ وال‍دی‍ن‌

م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ ارت‍ب‍اطی‌

ایران

شیراز

استان فارس

79.

نفقه زوجه از دیدگاه فقهی و حقوقی

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش محمدعلی قجری ؛ استاد راهنما عبدالکریم عبداللهی ؛ استاد مشاور امینیان

ن‍ف‍ق‍ه‌

ح‍ق‍وق‌ خ‍ان‍واده‌

ف‍ق‍ه‌

ع‍ق‍د ازدواج‌

زن‍ان‌

اح‍ک‍ام‌ ش‍رع‍ی‌

ق‍وان‍ی‍ن‌

ایران

80.

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌ رادی‍و ب‍ر روی‌ زن‍ان‌ ۱۸ ت‍ا ۴۵ س‍ال‍ه‌ دارای‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ و ف‍اق‍د ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ درم‍ان‍گ‍اه‌ واق‍ع‌ در ده‌ ح‍س‍ی‍ن‌ آب‍اد ل‍وی‍زان‌

پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ن‍گ‍ارش‌ م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ ق‍رب‍ان‍ع‍ل‍ی‌ ا.. ی‍اری‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا اح‍م‍د م‍وس‍وی‌

زن‍ان‌

ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌

آم‍وزش‌ رادی‍وی‍ی‌

س‍طوح‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌

اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌

ای‍ران‌

ده‍س‍ت‍ان‌ ح‍س‍ی‍ن‌ آب‍اد

ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ رادی‍و

81.

تحلیل مردم‌شناختی تأثیر تکنولوژی‌صنعتی ( جدید ) بر ساختار خانواده در بین برنج‌کاران منطقه‌رمک‌رامسر

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر حمید

مردم‌نگاری.

ف‍ن‍اوری‌

ت‍وس‍ع‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌

خ‍ان‍واده‌

شالیکاران.

ایران.

مازندران.

82.

ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ م‍ادران‌ ب‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ خ‍ان‍واده‌ه‍ای‌ ت‍ک‌ وال‍دی‌

‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا اح‍م‍د اح‍م‍دی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور آذر ق‍ل‍ی‌زاده‌

83.

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ رض‍ای‍ت‌ م‍ددج‍وی‍ان‌ از ارائ‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌ در م‍راک‍ز ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ و درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍ز س‍ال‌۱۳۷۶

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ه‍ی‍ن‌ ی‍زدان‍ی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور آل‍ه‍ه‌ س‍ی‍درس‍ول‍ی‌اص‍غ‍ر ح‍م‍ی‍دی‌

84.

مقایسه هوش و خلاقیت در فرزندان حاصل از ازدواج‌های درون‌خویشاوندی و برون‌‌‌خویشاوندی در دبیرستان‌های شهرستان اهر

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/محقق علی‌اصغر کامرانی‌اورنگ ؛ استاد راهنما سیامک نقشبندی ؛ استاد مشاور فرح لطفی‌کاشانی

دان‍ش‌ آم‍وزان‌ م‍ت‍وس‍طه‌

ه‍وش‌

خلاقیت

ازدواج‌ ه‍ای‌ ف‍ام‍ی‍ل‍ی‌

ازدواج‌های غیر فامیلیگ

م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌

ف‍رزن‍دان‌

ایران

آذربایجان شرقی

اهر

85.

بررسی کیفی برنامه خانواده ( صدای جمهوری اسلامی ایران ) درمیان زنان خانه‌دار منطقه ۲ شهر تهران

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش لیدا ناصری

زن‍ان‌ خ‍ان‍ه‌ دار

ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ رادی‍و

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ح‍ت‍وا

خ‍ان‍واده‌

ایران

تهران

86.

بررسی رابطه بین عملکرد خانواده با عزت نفس و پشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره‌ی راهنمایی شهر اسفراین

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر حشمت‌اله قهرمانلو ؛ استاد راهنمت محمدجعفر جوادی ؛ استاد مشاور فرح لطفی‌کاشانی

خ‍ان‍واده‌

پ‍ای‍گ‍اه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌

دان‍ش‌ آم‍وزان‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌

ت‍وان‍ای‍ی‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌

ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌

م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌

ایران

خراسان

اسفراین

87.

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر س‍اخ‍ت‍ار خ‍ان‍واده‌ در پ‍رخ‍اش‍گ‍ری‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ک‍رج‌

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌] س‍ل‍طان‍ی‌ ه‍ن‍دس‍ی‌، ال‍م‍ی‍را

88.

ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ ن‍گ‍رش‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ خ‍ان‍واده‌ س‍طح‌ اح‍س‍اس‌ ف‍ش‍ار روان‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ آن‍ان‌

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍س‍ن‌ پ‍اش‍ا ش‍ری‍ف‍ی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ق‍اس‍م‌ ق‍اض‍ی‌

89.

بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی مؤثر بر باروری زنان همسردار ۴۹-۱۵ ساله محله ابوذر ( منطقه ۱۷ ) و محله زعفرانیه ( منطقه ا )

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش مهدی گل‌بخش ؛ استاد راهنما سیدرضا معینی ؛ استاد مشاور محمد ثقفی.

زن‍ان‌

ب‍اروری‌

سطوح‌تحصیلات.

ع‍وام‍ل‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌[۱]

ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

اش‍ت‍غ‍ال‌

سن

اوض‍اع‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

س‍اخ‍ت‍ار ج‍م‍ع‍ی‍ت‍ی‌

ایران.

تهران

90.

ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر رف‍ت‍ار خ‍ان‍واده‌ه‍ای‌ ن‍اب‍ارور در ارت‍ب‍اط ب‍ا ف‍رزن‍د خ‍وان‍ده‌ ش‍ی‍رخ‍وارگ‍اه‌ آم‍ن‍ه‌

‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ن‍ص‍ور ق‍ن‍ادان‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ه‌ زن‍ج‍ان‍ی‌

91.

ب‍ررس‍ی‌ ش‍ای‍ع‍ت‍ری‍ن‌ دی‍س‍ک‌ ف‍اک‍ت‍وره‍ای‌ س‍ق‍ط م‍ک‍رر در م‍راج‍ع‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ م‍راک‍ز ن‍اب‍اروری‌ ی‍زد

پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ن‍گ‍ارش‌ ام‍ی‍ررض‍ا س‍ام‍ع‍ی‌، ب‍اب‍ک‌ ج‍ام‍اس‍ی‍ان‌ م‍ب‍ارک‍ه‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا راض‍ی‍ه‌ ده‍ق‍ان‍ی‌ ف‍ی‍روزآب‍ادی‌، م‍ه‍دی‌ ک‍لان‍ت‍راس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍ح‍م‍د س‍ی‍د ح‍س‍ن‍ی‌م‍ش‍اور آم‍اری‌ اح‍م‍دی‍ه‌

خ‍طر پ‍ذی‍ری‌

س‍ق‍ط ج‍ن‍ی‍ن‌

ی‍زد

زن‍ان‌

92.

جایگاه خانواده در اسلام از روزنه جامعه‌شناسی

[پایان نامه]/پژوهشگر شکوه نوری ؛ استاد راهنما ساروخانی ؛ استاد مشاور ثقفی

اسلام

خ‍ان‍واده‌

ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌

93.

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ ح‍اص‍ل‌ از دوم‍ی‍ن‌ ح‍ام‍ل‍گ‍ی‌ در زن‍ان‌ ب‍اردار زی‍ر ۲۰ س‍ال‌ و ب‍الای‌ ۲۰ س‍ال‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ف‍اطم‍ه‌ ش‍ه‍ر ه‍م‍دان‌، س‍ال‌ =۱۳۷۶

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ف‍رن‍گ‍ی‍س‌ ش‍اه‍پ‍وری‍ان‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور لادن‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌

94.

ارزیابی و بررسی اثرات برنامه خانواده سیمای جمهوری اسلامی ایران بر روی زنان شاغل و خانه‌دار هشپتر گیلان

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر مریم جعفری ؛ استاد راهنما احمد موسوی.

زن‍ان‌ خ‍ان‍ه‌ دار

زن‍ان‌ شاغل

م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌

ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌

ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

ارت‍ب‍اطات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

ایران.

گیلان.

هشپتر.

95.

ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ روان‍ی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ – اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ن‍ح‍وه‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ خ‍ان‍واده‌ه‍ای‌ ک‍ودک‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ت‍الاس‍م‍ی‌ در م‍رک‍ز آم‍وزش‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ ت‍ب‍ری‍ز ، س‍ال‌۱۳۷۷

]پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ن‍ع‍ی‍م‍ه‌ س‍ی‍د ف‍اطم‍ی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور روح‌ان‍گ‍ی‍ز س‍اری‌ س‍رخ‍اب‍ی‌

96.

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ن‍گ‍رش‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ازدواج‌ ب‍ا اف‍راد اس‍ت‍ث‍ن‍ائ‍ی‌ (م‍ع‍ل‍ول‌)

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ب‍اق‍ر غ‍ب‍اری‌

97.

ن‍گ‍رش‌ زن‍ان‌ ب‍ه‌ ازدواج‌ و خ‍ان‍واده‌

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]: ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ن‍س‍ل‍ی‌ دو س‍ن‌ م‍ادران‌ و دخ‍ت‍ران‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ ش‍ب‍رو؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍م‍دج‍واد ن‍اطق‌ پ‍ور؛ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر ک‍ی‍اآ

ن‍گ‍رش‌

زن‍ان‌

ازدواج‌

خ‍ان‍واده‌

م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌

اراک‌

اس‍ت‍ان‌ م‍رک‍زی‌

ای‍ران‌

م‍ادر

دخ‍ت‍ران‌

98.

م‍ب‍ان‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ ف‍س‍خ‌ ن‍ک‍اح‌ در ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍م‍د راغ‍ب‍ی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍ری‍م‍ی‌

99.

بررسی توزیع قدرت در خانواده‌های شهر تهران با رویکردی به اشتغال زنان

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش سالومه سیدکاظم‌ویلیانی ؛ استاد راهنما حبیب آقابخشی ؛ استاد مشاور سوسن سرخوش

خ‍ان‍واده‌

اش‍ت‍غ‍ال‌ زن‍ان‌

ت‍وزی‍ع‌ ق‍درت‌

ایران

تهران

100.

بررسی نگرش خانواده‌ها در ارتباط با روابط میان دختر و پسر

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش اکرم دائمی ؛ استاد راهنما منصور وثوقی ؛ استاد مشاور رضا فاضل

خ‍ان‍واده‌

ت‍ب‍ع‍ی‍ض‌ ج‍ن‍س‍ی‌

پ‍س‍ران‌

دخ‍ت‍ران‌

رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ ف‍ردی‌

وال‍دی‍ن‌

ایران

101.

بررسی نقش و دیدگاه مشاوران مدارس در رابطه با عملکرد برنامه‌های آموزش خانواده و افزایش اثربخشی این برنامه‌ها در مقطع متوسطه شهرستان بوشهر ۸۲ – ۱۳۸۱

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/دانشجو ماه‌نساء آزادمهر ؛ استاد راهنما بصری

م‍ش‍اوره‌

م‍دارس‌ م‍ت‍وس‍طه‌

م‍ش‍اوران‌ آم‍وزش‍ی‌

آم‍وزش‌ وال‍دی‍ن‌

ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌

ارزش‍ی‍اب‍ی‌[۱]

م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌

دان‍ش‌ آم‍وزان‌ م‍ت‍وس‍طه‌

ایران

بوشهر

102.

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ک‍ارای‍ی‌ خ‍ان‍واده‌ ن‍س‍ل‌ اول‌ ب‍ر خ‍ان‍واده‌ ن‍س‍ل‌ ب‍ع‍د

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ب‍اق‍ر ث‍ن‍ائ‍ی‌ ذاک‍راس‍ت‍اد م‍ش‍اور ح‍س‍ن‌ پ‍اش‍ا ش‍ری‍ف‍ی‌

103.

ب‍ررس‍ی‌ س‍ب‍ک‌ ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ره‍ب‍ری‌ در خ‍ان‍واده‌ه‍ای‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ از دی‍دگ‍اه‌ وال‍دی‍ن‌ و ف‍رزن‍دان‌ آن‍ه‍ا

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا اح‍م‍د اح‍م‍دی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ق‍رب‍ان‍ع‍ل‍ی‌ س‍ل‍ی‍م‍ی‌

104.

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ – اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ خ‍ان‍واده‌ ب‍ا ت‍ح‍ول‌ اخ‍لاق‍ی‌ ن‍وج‍وان‍ان‌

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر م‍ی‍ت‍را ن‍ی‍ری‌

105.

س‍ی‍ری‌ در ف‍ره‍ن‍گ‌ و ن‍ظام‍ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍خ‍ش‌ ک‍رن‍د

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا اص‍غ‍رع‍س‍ک‍ری‌ خ‍ان‍ق‍اه‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ رض‍وی‍ان‌

106.

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر دری‍اف‍ت‌ م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ ب‍ارداری‌ و ارت‍ب‍اط آن‌ ب‍ا س‍ران‍ج‍ام‌ ح‍ام‍ل‍گ‍ی‌ در زن‍ان‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ س‍ال‌ ۱۳۸۰

پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ن‍گ‍ارش‌ ش‍ه‍ره‌ ع‍ل‍وی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا طاه‍ره‌ م‍ی‍ر م‍ولای‍ی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍ری‍م‌ م‍درس‍ی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور آم‍ار ع‍ب‍اس‌ م‍ه‍ران‌

ب‍ارداری‌

م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ ب‍ارداری‌

زن‍ان‌

زای‍م‍ان‌

ت‍ه‍ران‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌

ای‍ران‌

107.

بررسی علل موفقیت و عدم موفقیت در ازدواج دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش حسنیه پیری‌گلهینی ؛ استاد راهنما سودابه ارشادی‌منش

ازدواج‌

دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌

ع‍وام‍ل‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌[۱]

ع‍وام‍ل‌ دی‍ن‍ی‌

عوامل فرهنگی

تهران

ایران

108.

ررس‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ ه‍م‍س‍ر گ‍زی‍ن‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ (رش‍ت‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌(

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]ن‍گ‍ارش‌ م‍ه‍ری‌ س‍ل‍طان‍ی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍م‍ی‍د پ‍وری‍وس‍ف‍ی‌

ای‍ران‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ ش‍م‍ال‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

ازدواج‌

دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌

ش‍اخ‍ص‌ ه‍ا

ش‍رای‍ط ازدواج‌

109.

بررسی علل ناسازگاری زوجین در میان خانواده زن شاغل و زن خانه‌دار در شرکت آب و فاضلاب شهر کرمان سال۸۴

]پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر پریسا نادری ؛ استاد راهنما ناهید مطیع ؛ استاد مشاور قجرالله عضدانلو

ناسازگاری

ازدواج‌

زن‍ان‌ خ‍ان‍ه‌ دار

م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌

زن‍ان‌ شاغل

اش‍ت‍غ‍ال‌ زن‍ان‌

س‍طوح‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌[۱]

اس‍ت‍ق‍لال‌ اق‍ت‍ص‍ادي

ایران

کرمان

110.

ح‍م‍ای‍ت‌ دری‍اف‍ت‌ ش‍ده‌ از خ‍ان‍واده‌ و راب‍طه‌ آن‌ ب‍ا ت‍ع‍داد اع‍ض‍ای‌ خ‍ان‍واده‌ و اف‍س‍ردگ‍ی‌ آن‍ه‍ا

پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر م‍ح‍س‍ن‌ پ‍ی‍رع‍لائ‍ی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا س‍ی‍ف‌ال‍ه‌ ب‍ه‍اری‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور س‍ی‍ام‍ک‌ ن‍ق‍ش‌ ب‍ن‍دی‌

ح‍م‍ای‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

خ‍ان‍واده‌

ف‍رزن‍دان‌

اف‍س‍ردگ‍ی‌

111.

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ س‍ت‍ی‍زی‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ک‍رج‌ ب‍ا در ن‍ظر گ‍رف‍ت‍ن‌ س‍طح‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ – ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ خ‍ان‍واده‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ق‍ی‍اس‌P. D [پ‍ی‌. دی‌] از ت‍س‍ت‌M. M. P. I[ام‌. ام‌. پ‍ی‌. آی‌]

پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ن‍گ‍ارن‍ده‌ ش‍ع‍ل‍ه‌ ج‍ه‍ان‍س‍وزاس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍س‍ن‌ پ‍اش‍ا ش‍ری‍ف‍ی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ع‍ل‍ی‌ ه‍وم‍ن‌

ت‍ض‍اد اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

دان‍ش‌آم‍وزان‌ م‍ت‍وس‍طه‌

خ‍ان‍واده‌

ک‍رج‌

اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌

اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌

اوض‍اع‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌

ای‍ران‌

112.

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ راب‍طه‌ اخ‍ت‍لالات‌ ج‍ن‍س‍ی‌ ب‍ا ش‍ک‍ای‍ت‍ه‍ای‌ ج‍س‍م‍ی‌ در ۳۰ ب‍ی‍م‍ار خ‍ان‍م‌ در ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ زن‍ان‌

پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ن‍گ‍ارش‌ م‍ول‍ود طب‍اطب‍ائ‍ی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍رض‍ی‍ه‌ م‍ه‍اج‍ری‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ه‍ال‍ه‌ آذرپ‍ژوه‌

اخ‍ت‍لالات‌ ج‍ن‍س‍ی‌

رف‍ت‍ار ج‍ن‍س‍ی‌

زن‍ان‌

ب‍ی‍م‍اران‌ ج‍س‍م‍ی‌

رواب‍ط ج‍ن‍س‍ی‌

113.

ع‍ل‍ل‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر دو رض‍ای‍ت‌ زوج‍ی‍ن‌ از ازدواج‌

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]ن‍گ‍ارش‌ م‍ری‍م‌ ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌

114.

س‍ی‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ خ‍ان‍واده‌ ت‍ف‍رد ی‍اف‍ت‍ه‌، م‍طال‍ع‍ه‌ ن‍ظری‌ ه‍م‍ران‌ ب‍ا ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍ی‍دان‍ی‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ۷

ت‍ه‍ران‌پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر پ‍روی‍ن‌ ع‍رب‌ م‍ق‍رب‍ی‍ان‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ب‍اق‍ر س‍ازوخ‍ان‍ی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ح‍س‍ی‍ن‌ اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ ت‍ن‍ه‍ای‍ی‌

ف‍رد گ‍رای‍ی‌

خ‍ان‍واده‌

م‍طال‍ع‍ات‌ م‍ی‍دان‍ی‌

ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌

رواب‍ط اول‍ی‍ا و ف‍رزن‍دان‌

ت‍ه‍ران‌

ای‍ران‌

115.

بررسی توزیع فراوانی عود در بیماران روانی ( افسردگی احساسی – مانیا ) بستری شده در بیمارستان فارابی کرمانشاه ( ۷۷ – ۱۳۷۵ )

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش شهاب‌الدین زمانی، علی مقدس‌جعفری ؛ استاد راهنما اردشیر احتشمامی ؛ استاد مشاور امیرحسین هاشمیان.

ب‍ی‍م‍اران‌ روان‍ی‌

اف‍س‍ردگ‍ی‌

اخ‍ت‍لال‌ ه‍ای‌ روان‍ی‌

کرمانشاه.

ایران.

116.

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ رض‍ای‍ت‌ زن‍اش‍وی‍ی‌ زوج‍ه‍ای‍ی‌ ک‍ه‌ ب‍ا خ‍ان‍واده‌ اص‍ل‍ی‌ زن‍دگ‍ی‌ م‍ی‌ک‍ن‍ن‍د و زوج‍ه‍ای‍ی‌ ک‍ه‌ ج‍دا و م‍س‍ت‍ق‍ل‌ زن‍دگ‍ی‌ م‍ی‌ک‍ن‍ن‍د

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ب‍اق‍ر ث‍ن‍ای‍ی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور س‍ی‍ف‌ال‍ه‌ ب‍ه‍اری‌

117.

بررسی نگرش دانشجویان نسبت به زنان و مسائل آنان » دانشجویان دانشگاه تربیت معلم حصارک کرج

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر ناهید بهلولی‌اصل ؛ استاد راهنما ناهید مطیع ؛ استاد مشاور منصور کامران.

دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌

زن‍ان‌

خ‍ان‍واده‌

م‍ش‍ارک‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

ایران.

کرج.

استان تهران.

118.

دول‍ت‌ و خ‍ان‍واده‌

پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر س‍ع‍ی‍ده‌ ق‍وام‍ی‌ م‍اس‍ول‍ه‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ول‍ی‌ال‍ل‍ه‌ ان‍ص‍اری‌؛ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ه‍ادی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌

دول‍ت‌

خ‍ان‍واده‌

ح‍ق‍وق‌ ع‍م‍وم‍ی‌

ق‍وان‍ی‍ن‌

ای‍ران‌

119.

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ارت‍ب‍اط اطلاع‍ات‌ و آگ‍اه‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ خ‍ان‍واده‌ م‍دی‍ران‌ ب‍رک‍ارآی‍ی‌ آن‍ان‌

پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌ ح‍ام‍دی‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ه‍دای‍ت‌ ن‍ق‍ی‍ب‍ی‌؛ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍ح‍م‍د رض‍ا ب‍ه‍رن‍گ‍ی‌

م‍دی‍ران‌

ب‍ه‍ره‌ وری‌

س‍پ‍اه‌ پ‍اس‍داران‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌

خ‍ان‍واده‌

ک‍ارک‍ن‍ان‌ دول‍ت‌

اطلاع‍ات‌

120.

راب‍طه‌ ال‍گ‍وه‍ای‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد خ‍ان‍واده‌ ب‍ااخ‍ت‍لال‌ دی‍ک‍ت‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر پ‍ای‍ه‌ دوم

‌پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر ال‍ه‍ام‌ اس‍دی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍م‍زه‌ گ‍ن‍ج‍ی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ع‍ب‍اس‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌

خ‍ان‍واده‌

روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍اطف‍ی‌

دان‍ش‌آم‍وان‌ اب‍ت‍دای‍ی‌

دخ‍ت‍ران‌

ام‍لای‌ ف‍ارس‍ی‌

ت‍ه‍ران‌

ای‍ران‌

اخ‍ت‍لال‌ ه‍ای‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌

121.

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ردم‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ خ‍ان‍واده‌ و خ‍وی‍ش‍اون‍دی‌ ن‍زد ت‍رک‍م‍ن‌ه‍ای‌ ای‍ل‌ ی‍م‍وت‌

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌] ق‍رب‍ان‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌

122.

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍رات‌ آم‍وزش‌ خ‍ان‍واده‌ ب‍ر وض‍ع‍ی‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ و ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ م‍ق‍طع‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ آم‍ل‌ س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ۱۳۷۷ – ۱۳۷۸ از دی‍دگ‍اه‌ م‍دی‍ران‌

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ پ‍رون‍داس‍ت‍اد م‍ش‍اور رض‍ا م‍ح‍م‍ودی‌

123.

نقش ازدواج‌های خویشاوندی در سقط‌های خودبه‌خودی

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/تحقیق و نگارش سمیرا فرح‌پور ؛ استاد راهنما محمد حسن‌زاده‌نظرآبادی.

ازدواج‌ ه‍ای‌ ف‍ام‍ی‍ل‍ی‌

سقط جنین.

اختلالات ژنتیکی.

ایران.

خراسان.

مشهد

124.

ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍وث‍ر در ت‍س‍ری‍ع‌ ازدواج‌ ن‍زد دخ‍ت‍ران‌ ۱۵ – ۱۹ س‍ال‍ه‌

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا اص‍غ‍ر ع‍س‍ک‍ری‌ خ‍ان‍ق‍اه‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍ن‍ی‍ژه‌ م‍ق‍ص‍ودی‌

125.

بررسی تأثیر کلاسهای آموزش خانواده بر سازگاری رفتار دانش آموزان از دیدگاه معلمان ابتدایی شهرستان فاروج در سال تحصیلی ۸۴ – ۸۳

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر حمید احمدی‌داغداری ؛ استاد راهنما حمیدرضا رضازاده ؛ استاد مشاور اصغر کلیشادی

آم‍وزش‌ وال‍دی‍ن‌

دان‍ش‌ آم‍وزان‌ اب‍ت‍دای‍ی‌

رف‍ت‍ار

معلمان

روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌

س‍ن‍ج‍ش‌ اف‍ک‍ار

س‍ازگ‍اری‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

سازگاری

ایران

خراسان شمالی

فاروج

126.

نقش قدرت پدرسالارانه در شکل‌گیری و تداوم فرهنگ عامه در شهر مراغه

[پایان نامه]/پژوهشگر قادر جویا ؛ استاد راهنما ناصر فکوهی ؛ استاد مشاور منیژه مقصودی.

ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍ام‍ه‌

خ‍ان‍واده‌

م‍ردان‌

پدرسالاری.

اقتدار.

ایران.

مراغه.

آذربایجان شرقی.

127.

رواب‍ط ق‍درت‌ در ی‍ک‌ خ‍ان‍واده‌ ای‍ران‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ م‍ردم‌ش‍ن‍اس‍ی‌

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ن‍اص‍ر ف‍ک‍وه‍ی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍ن‍ی‍ژه‌ م‍ق‍ص‍ودی‌

128.

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر م‍ش‍ارک‍ت‌ س‍ی‍اس‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ (ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ن‍ق‍ش‌ خ‍ان‍واده‌)

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍س‍ی‍ن‌ اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ ت‍ن‍ه‍ای‍ی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ع‍ل‍ی‍رض‍ا م‍ح‍س‍ن‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌

129.

ب‍ررس‍ی‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ زن‌ در خ‍ان‍واده‌ و اج‍ت‍م‍اع‌ در اس‍لام‌ و ی‍ه‍ودی‍ت‌

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر م‍ح‍م‍درض‍ا ج‍ل‍ی‍ل‍ی‌

130.

ح‍ق‍وق‌ م‍ال‍ی‌ زن‌ ن‍اش‍ی‌ از ام‍را ازدواج‌ دل‍خ‍واه‌ اس‍ت‍ی‍ف‍ای‌ آن‌

پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر ن‍ورال‍ل‍ه‌ خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ن‍ج‍ات‌ال‍ل‍ه‌ ج‍وراب‍راه‍ی‍م‍ی‍ان‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور اح‍م‍د ف‍خ‍اری‍ان‌

زن‍ان‌

ازدواج‌

ح‍ق‍وق‌ م‍ال‍ی‌

ح‍ق‍وق‌ زن‍ان‌

ف‍ق‍ه‌

ای‍ران‌

اس‍لام‌

131.

ن‍ق‍ش‌ ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ج‍م‍ع‍ی‍ت‍ی‌ در ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ س‍طح‌ ب‍اروری‌ زن‍ان‌ ۱۵ ت‍ا ۴۹ س‍ال‍ه‌ اس‍ت‍ان‌ م‍رک‍زی‌

‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا رض‍ا م‍ع‍ی‍ن‍ی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ل‍ی‍ن‍ا م‍ل‍ک‍م‍ی‍ان‌

132.

بررسی مشکلات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی زنان بی‌سرپرست تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان اصفهان و رابطه این مشکلات با پیشرفت تحصیلی فرزندان

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/هوشنگ ادیبی ؛ استاد راهنما احمد احمدی ؛ استاد مشاور آذر قلی‌زاده.

خ‍ان‍واده‌ه‍ای‌ ب‍ی‌ س‍رپ‍رس‍ت‌

زن‍ان‌

ح‍ق‍وق‌ زن‍ان‌

اش‍ت‍غ‍ال‌ زن‍ان‌

آس‍ی‍ب‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌

ت‍وس‍ع‍ه‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌

اف‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌

ایران.

اصفهان

133.

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ردم‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ب‍اوره‍ای‌ ج‍ادوی‍ی‌ م‍ردم‌ ت‍ه‍ران‌ درب‍اره‌ خ‍ان‍واده‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌) م‍ن‍طق‍ه‌ ۱۴ ت‍ه‍ران‌‌

پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ن‍گ‍ارش‌ طاه‍ره‌ خ‍دا خ‍واه‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍م‍دص‍ادق‌ ف‍رب‍د؛ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍ح‍م‍د ه‍م‍ای‍ون‌ س‍پ‍ه‍ر

ت‍ه‍ران‌

ای‍ران‌

ب‍اوره‍ای‌ ع‍ام‍ه‌

خ‍راف‍ات‌

خ‍ان‍واده‌

م‍ردم‌ ش‍ن‍اس‍ی‌

134.

بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر مراقبتهای بهداشتی اولیه خانوارهای شهر خرم آباد

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش رویا فرید ؛ استاد راهنما منصور وثوقیاستاد مشاور غلارمضا استیفاء

ع‍وام‍ل‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌[۱]

ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

خانوار روستایی

مراقبتهای اولیه ( پزشکی)

ایران

خرم آباد

استان لرستان

135.

حدود مالکیت زن در اسلام

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]فرزانه اکبرنیااستاد راهنما احمد باقریاستاد مشاور علی‌رضا هدایی.

اسلام

اح‍ک‍ام‌ ش‍رع‍ی‌

ح‍ق‍وق‌ زن‍ان‌

زن‍ان‌

م‍ال‍ک‍ی‍ت‌

م‍ه‍ری‍ه‌

ارث‌

ن‍ف‍ق‍ه‌

دی‍ه‌

اس‍ت‍ق‍لال‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌

اش‍ت‍غ‍ال‌ زن‍ان‌

136.

ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ح‍ق‍وق‌ خ‍وی‍ش‍اون‍دان‌ در ف‍ق‍ه‌ اس‍لام‍ی‌

پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ن‍گ‍ارش‌ ان‍س‍ی‍ه‌ ن‍وروزی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ع‍ل‍ی‌ ق‍ائ‍م‍ی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍وس‍وی‌ ب‍ج‍ن‍وردی‌

اس‍لام‌

ف‍ق‍ه‌

ح‍ق‍وق‌

خ‍وی‍ش‍اون‍دان‌

ای‍ران‌

ح‍ق‍وق‌ خ‍ان‍واده‌

137.

ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ اش‍ت‍غ‍ال‌ زن‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر خ‍ان‍واده‌ در ج‍ن‍وب‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌ زن‍ج‍ان‍ی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ح‍س‍ن‌ پ‍اش‍ا ش‍ری‍ف‍ی‌، ن‍اه‍ی‍د م‍طی‍ع‌

138.

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد خ‍ان‍واده‌ در اب‍ت‍لاآ ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ روان‍ی‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ گ‍روه‌ س‍ن‍ی‌ ۱۵ ال‍ی‌ ۱۸ س‍ال‌ در ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ب‍اق‍ر ث‍ن‍ائ‍ی‌ ذاک‍راس‍ت‍اد م‍ش‍اور ح‍س‍ن‌ اح‍دی‌

139.

بررسی مجله‌ی زنان و تحلیل حقوق زنان در ایران بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/مریم غلامحسین پورشیخ‌تاج ؛ استاد راهنما احمد موسوی.

ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌

ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌

ح‍ق‍وق‌ زن‍ان‌

م‍ج‍ل‍ه‌ ه‍ا

زن‍ان‌

140.

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر گ‍رای‍ش‌ ج‍وان‍ان‌ ۱۵ ت‍ا ۲۵ س‍ال‌ ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در در م‍ن‍طق‍ه‌ ۹ ت‍ه‍ران‌ (ت‍ه‍ران‍س‍ر)

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]ن‍گ‍ارش‌ اح‍م‍د ع‍م‍ادی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍م‍ی‍د پ‍وری‍وس‍ف‍ی‌

اع‍ت‍ی‍اد ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در

ش‍اخ‍ص‌ ه‍ا

ت‍ه‍ران‌

ای‍ران‌

ج‍وان‍ان‌

ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

141.

خ‍ان‍واده‌ از دی‍دگ‍اه‌ ق‍رآن‌ و ح‍دی‍ث‌

پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر رض‍ا ح‍س‍ی‍ن‍ی‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ه‍دی‌ پ‍ورگ‍ل‌؛ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ع‍ب‍دال‍رض‍ا م‍ظاه‍ری‌

خ‍ان‍واده‌

اح‍ادی‍ث‌

اس‍لام‌

ق‍رآن‌

ازدواج‌

ت‍رب‍ی‍ت‌

ف‍رزن‍دان‌

142.

ازدواج‌ ب‍ا اه‍ل‌ ک‍ت‍اب‌، طه‍ارت‌ ی‍ا ن‍ج‍اس‍ت‌ و ذب‍ائ‍ح‌ آن‍ه‍ا

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ه‍دی‌ ص‍ان‍ع‍ی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ک‍اظم‌ م‍دی‍رش‍ان‍ه‌چ‍ی‌

143.

ن‍ظام‌ ارت‍ب‍اطی‌ زوج‍ه‍ای‌ ج‍وان‌ ب‍ا گ‍س‍ت‍ره‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌

[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]ن‍گ‍ارش‌ م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ رح‍ی‍م‍ی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا غ‍لام‍رض‍ا اس‍ت‍ی‍ف‍ا

ازدواج‌ و خ‍ان‍واده‌

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی