شهید ابراهیم وطن دوست | خانواده مطهر

شهید ابراهیم وطن دوست

برای خانواده ام: پدر و مادر بزرگوارم سالیان متوالی به ناز مرا پرورانیدید مطمئن بودم ک که اگر صد سال به جبران می پرداختم نمی توانستم ذره ای از زحمات بی دریغ شما را جبران ک کنم ولی با شها دتم امیدوارم . امیدوارم شها دتم مورد رضای خدا قرار بگیرد تا بتوانم در سرای دیگر بدنبال شما بسوی معبودمان برویم و در کنارش با آقایمان مهدی (عج )بسر بریم . عا جزانه تقا ضای حلا لیت دارم حلا لم ک کنید که سخت محتاجم . خواهر خوبم: پاسدار حرمت خون شهیدان باش بگو شهید محتاج نیست شهید ککسی را می خواهد ک که در تمامی جبهه ها به یا ریش بر خیزد و خو نش را همیشه گرم و جوشان نگاهدارد مطمئن هستم که مراقب هستی ک که دنیا اسیرت نکند زندگی تا آنجا ئی زیباست است ک که خدا در کنا رش با تمام وجود خودنمایی ککند زندگی به دور از سایه پروردگار به پول سیاهی نمی ارزد حلالم کن . التماس دعا برادر بزرگوارم مسعود جان وظیفه نگهداری و پاسداری از خون شهید از این به بعد برگردن توست چشم امیدم بعد از خدا به توست سعی ک کن بر دهان کسانی بکو بی ک که راه شهیدرا و خون شهید را به بازی می گیرند . بدان ک که در همه حال شهدا نظاره گر اعمال و رفتار ما می با شند برادر خوبم شش ماه نماز قضا و روزه امسالم را به تو می سپارم التماس دعا حلالم ک کن . خواهران و برادران خوبم وصیت من با شما همان صحبت با برادرم مسعود است برایم فرا وان قران بخوانید . خواهران و برادر برگوارم پدر و مادرم را به شما می سپارم از تمام اهل فامیل عا جزانه تقاضای حلالیت دارم التماس دعا

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی