شرايط صحت نكاح-(دکتر صابر نیاورانی) | خانواده مطهر

شرايط صحت نكاح-(دکتر صابر نیاورانی)

قانون مدني
كتاب هفتم‌: در نكاح و طلاق
باب اول‌: در نكاح‌

ماده 1062 ـ نكاح واقع مي‌شود به ايجاب و قبول به الفاظي كه صريحاًدلالت بر قصد ازدواج نمايد.
ماده 1063 ـ ايجاب و قبول ممكن است از طرف خود مرد و زن صادرشود يا از طرف اشخاصي كه قانوناً حق عقد دارند.
ماده 1064 ـ عاقد بايد عاقل و بالغ و قاصد باشد.
ماده 1065 ـ توالي عرفي ايجاب‌وقبول شرط صحت‌عقد است‌.
ماده 1066 ـ هرگاه يكي از متعاقدين يا هر دو لال باشند عقد به اشاره ازطرف لال نيز واقع مي‌شود مشروط بر اينكه بطور وضوح حاكي ازانشاء عقد باشد.
ماده 1067 ـ تعيين زن و شوهر بنحوي كه براي هيچيك از طرفين درشخص طرف ديگر شبهه نباشد شرط صحت نكاح است‌.
ماده 1068 ـ تعليق در عقد موجب بطلان است‌.
ماده 1069 ـ شرط خيار فسخ نسبت به عقد نكاح باطل است ولي درنكاح دائم شرط خيار نسبت به صداق جايز است مشروط بر اينكه‌مدت آن معيّن باشد و بعد از فسخ مثل آن است كه اصلاً مهر ذكرنشده است‌.
ماده 1070 ـ رضاي زوجين شرط نفوذ عقد است و هرگاه مكره بعد اززوال كره‌، عقد را اجازه كند نافذ است مگر اينكه اكراه به درجه‌اي‌بوده كه عاقد فاقد قصد باشد.

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی