قابليت صحيح براي ازدواج-(دكتر صابر نياوراني) | خانواده مطهر

قابليت صحيح براي ازدواج-(دكتر صابر نياوراني)

ماده 1041 ـ عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي وپسرقبل از رسيدن به سن 15 سال تمام شمسي منوط استبه اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح.
ماده 1042 ـ حذف شده است.
ماده 1043 ـ نكاح دخترباكره اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازة پدر يا جد پدري او است و هرگاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه كند اجازة او ساقط و در اين صورت دختر ميتواند با معرفي كامل مردي كه ميخواهد با او ازدواج نمايدو شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه ازدادگاه مدني خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد.
ماده 1044 ـ در صورتي كه پدر يا جد پدري در محل حاضر نباشد واستيذان از آنها نيز عادتاً غيرممكن بوده و دختر نيز احتياج به ازدواج داشته باشد، وي ميتواند اقدام به ازدواج نمايد.
تبصره ـ ثبت اين ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق دردادگاه مدني خاص ميباشد.

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی