شهيد هوشنگ جمالی مرکیه | خانواده مطهر

شهيد هوشنگ جمالی مرکیه

سلام ودرود به رهبر عزيزم ، وسلام ودرود به رزمندگان اسلام وخانواده شهداء . ما در راه خدا كشته خواهيم شد ، برادرم مپندار كه برادر خودرا از دست دادي، وهمچون خواهرم تو بايد مثل زينب وار بنشيني براي رهبر ورزمندگان دعاكنيد وخواهرم مپندار كه برادر از دست دادي ، داغ برادر براي خواهر مشكل است ، برادران در راه اسلام هيچ مشكلي براي خودتان راه ندهيد كه اسلام جاويدان مي ماند .

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی