شهيد سيد عبدالله گالش حسينی | خانواده مطهر

شهيد سيد عبدالله گالش حسينی

با قلبي سرشار از ايمان به وحدانيت ويگانگي خدا ونبوت ومعاد وعدل وامامت وولايت فقيه وبا عشق خدا وشور حسيني وبا آرزوي شهادت به امر امام امت به دانشگاه امام حسين (ع) يعني جبهه هاي نبرد حق عليه باطل به اميد نابودي وريشه كن كردن كفر واحاد ونفاق وظلم واستكبار جهاني به همراه سپاهيان اسلام اعزام مي شوم تا با جهاد خالصانه وايثار جان نا لايقم در راه خدا رضايت معبود ومحبوب ومعشوق خويش را جلب نمايم . خاضعانه وبا كمال تواضع از شما ومردم مي خواهم ، مرا ببخشيد وحلالم كنيد واز مردم حزب الله مي خواهم كه از من راضي باشند ، اخلاق نيكو كه بهترين نيكيهاست ، در محيط خانواده وجامعه بيشتر رعايت كنيد ونسبت به يكديگر مهربان باشيد . در مقابل خون شهداء مسئوليد ،اگر قيام براي خدا نكنيد واگر يار وياور امام امت نباشيد دنبال روحانيون متعهد برويد واز برادرانم كمك بگيريد ، در كارهاي نيك سبقت بگيريد واز كارهاي زشت دوري كنيد . جبهه دانشگاهي است كه كنكورش ايمان وكلاسش ايثار ودرسش شهادت است . از شما تقاضا دارم ، صبر را پيشه خود كنيد ، تا درود خدا شامل حال شما گردد كه فرمود : سلام عليكم بما صبرتم ،سلام بر شما كه در راه دين صبر نموديد . ادامه دادن راه شهيد فقط با گريه خلاصه نمي شود ، بايد هدف شهيد را دنبال كرد .

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی