آيين‌نامه زناشويي بانوان با اتباع بيگانه‌ غيرايراني‌ | خانواده مطهر

آيين‌نامه زناشويي بانوان با اتباع بيگانه‌ غيرايراني‌

مصوب 1345/7/6 هيأت وزيران

ماده 1 ـ به وزارت كشور اجازه داده ميشود پروانة اجازة زناشويي بانوان ايراني را با اتباع بيگانه با رعايت مقررات اين آيين نامه صادرنمايد.
ماده 2 ـ با رأي صدور پروانة فوق متقاضيان بايد مدارك زير را تهيه و تسليم دارند:
1 ـ درخواست نامة مرد و زن مبني بر تقاضاي صدور پروانة اجازة زناشويي طبق نمونة وزارت كشور.
2 ـ گواهينامه از مرجع رسمي كشور متبوع مرد مبني بر بلامانع بودنازدواج با زن ايراني و به رسميت شناختن ازدواج در كشور متبوعمرد. در صورتي كه تهية گواهينامة مذكور براي متقاضي امكانپذيرنباشد وزارت كشور ميتواند بدون دريافت

مدرك فوق در صورت رضايت زن پروانة زناشويي را صادر نمايد.
3 ـ در صورتي كه مرد غيرمسلمان و زن مسلمان باشد، گواهي يااستشهاد تشرف مرد به دين مبين اسلام.
ماده 3 ـ وزارت كشور در صورت تقاضاي زن علاوه بر مداركمذكور در مادة 2 مدارك زير را نيز از مرد بيگانه مطالبه خواهد نمود:
1 ـ گواهينامه مبني بر اينكه مرد مجرد است يا متأهل، از مرجعرسمي محلي يا مأموران سياسي و كنسولي كشور متبوع مرد.
2ـ گواهي نداشتن پيشينة بد و محكوميت كيفري مرد از مراجعرسمي محلي يامأموران سياسي و كنسولي كشور متبوع مرد وهمچنين گواهي عدم سوءپيشينة كيفرياز مراجع كشور در صورتيكه مرد بيگانه در ايران اقامت داشته باشد.
3 ـگواهي از مراجع محلي يا مأموران سياسي و كنسولي كشورمتبوع مرد مبني بروجود استطاعت و مكنت زوج و همچنينتعهدنامة ثبتي از طرف مرد بيگانه مبني براينكه متعهد شود هزينه ونفقة زن و اولاد و هرگونه حق ديگري كه زن نسبت بهاو پيدا كند درصورت بدرفتاري يا ترك و طلاق پرداخت نمايد.
تبصره ـ درمواردي كه وزارت كشور مصلحت بداند، براي حسنانجام وظايفي كه طبق مقررات وقوانين ايران زوج در قبال زوجهدارد از قبيل حسن رفتار و انفاق در تماممدت زناشويي و ادايواجبات مالي زوجه و اولاد تحت حضانت وي و امثال آنوهمچنين در مواردي كه تفريق پيش آيد براي پرداخت هزينةمراجعت همسر مطلقهتا محل سكونت زن در ايران ميتواندتضمين متناسب از شوهر مطالبه نمايد.
فرم تعهدنامه و تضميني كه در اين قبيل موارد بايد اخذ شود وچگونگي استفاده از ضمانتنامه را، وزارت كشور تهيه خواهد نمود.
ماده4 ـ وزارت كشور ميتواند به استانداريها و فرمانداريهاي كل وهمچنين باموافقت وزارت امور خارجه به بعضي از نمايندگانسياسي و كنسولي ايران درخارجه اختيار دهد كه طبق مقررات اينآييننامه پروانة زناشويي را مستقيما در محل صادر نموده و مراتبرا به ثبت احوال اعلام دارند.

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی