قوانین-(دكتر صابر نياوراني) | خانواده مطهر

قوانین-(دكتر صابر نياوراني)

ماده ۱۰۳۴ – هر زني را كه خالي از موانع نكاح باشد مي توان خواستگاري نمود .ماده ۱۰۳۵ – وعده ازدواج ايجاد علقه زوجيت نمي كند اگر چه تمام يا قسمتي از مهريه كه بين طرفين براي موقع ازدواج مقرر گرديده پرداخته شده باشد بنابراين هر يك از زن و مرد مادام كه عقدنكاح جاري نشده مي تواند از وصلت امتناع كند و طرف ديگر نمي تواند به هيچ وجه او را مجبور به ازدواج كرده و يا از جهت صرف امتناع از وصلت ، مطالبه خسارتي نمايد.
ماده ۱۰۳۶ – به موجب قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب ۱۳۷۰/۸/۱۴ حذف شده است . ( ۱ )
زيرنويس :
ماده ۱۰۳۷ – هر يك از نامزدها مي تواند درصورت بهم خوردن وصلت منظور هدايايي را كه به طرف ديگر يا ابوين او برايوصلت منظور داده است مطالبه كند . اگر عين هدايا موجود نباشدمستحق قيمتهدايايي خواهد بود كه عادتا نگاه داشته مي شود مگر اينكه آن هدايا بدونتقصيرطرف ديگر تلف شده باشد . ( ۱ )
زيرنويس :نظريه۷۹۱۱/۷ – ۱۶/۱۱/۱۳۷۳ ا . ح . ق : هدايايي كه اقوام زوجين به خاطر ازدواجبه آنان مي دهند ، عرفا مال مشترك آنها است مگر هدايايي كه توسط زوج شخصايا به وسيله بستگان نزديك مانند پدر و مادر و خواهر و برادر به زوجه دادهمي شود كه متعلق به زوجه است ، همچنين هدايايي كه عرفا يا برحسب قرائنتعلق آنها به احد از زوجين محرز باشد
۱- ماده ۱۰۳۶ مصوب – ۲۱/۱۲/۱۳۱۳ اگريكي ازنامزدها وصلت منظور رابدون علتموجهي بهم بزند درحالي كه طرف مقابل يا ابوين او يا اشخاص ديگربه اعتمادوقوع ازدواج مغرورشده ومخارجي كرده باشندطرفي كه وصلت رابهم زده استبايدازعهده خسارات وارده برآيد ولي خسارات مزبور فقط مربوط به مخارجمتعارفه خواهد بود . ۱ – به مواد ( ۷۹۵ ) به بعد ق . م . مراجعه شود .ماده ۱۰۳۸ – مفاد ماده قبل از حيث رجوع به قيمت در موردي كه وصلت منظور در اثر فوت يكي از نامزدها بهم بخورد مجري نخواهد بود .ماده ۱۰۳۹ – به موجب قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب ۱۳۷۰/۸/۱۴ حذف شده است . ( ۱ )
زيرنويس :

ضمنا ماده مذكور به موجب قانون اصلاحي آزمايشي مصوب ۸/۱۰/۱۳۶۱ حذف شد . ۱- ماده ۱۰۳۹ مصوب – ۲۱/۱۲/۱۳۱۳ مدت مرور زمان دعاوي ناشي از به هم خوردنوصلت منظور دوسال است وازتاريخ به هم خوردن آن محسوب مي شود .

ماده۱۰۴۰ – هر يك از طرفين مي تواند براي انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضاكند كه تصديق طبيب به صحت از امراض مسريه مهم از قبيل سفليس و سوزاك و سلارائه دهد . ( ۱ )
زيرنويس :

ب- به ماده ۲۳ لايحه قانوني تشديد مجازات مرتكبين جرايم مواد مخدر واقدامات تاميني و درماني به منظور مداواو اشتغال به كار معتادين مصوب۱۹/۳/۱۳۵۹مراجعه شود . ۱ – الف – به قانون لزوم ارائهگواهينامه پزشك قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳/۹/۱۳۱۷ و قانون الزام تزريقواكسن ضدكزاز براي بانوان قبل از ازدواج مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷ و تصويبنامه ( (اجباري شدن آزمايش تشخيص ناقلين تالاسمي قبل از ازدواج ) ) مصوب ۱۰/۱/۱۳۶۷و تبصره ماده ( ۲۳ ) قانون حمايت خانواده مصوب۱۵/۱۱/۱۳۵۳مراجعه شود

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی