آيا مي دانيد چه رفتارهايي سبب تنش در خانواده مي شود؟ سايت تبيان | خانواده مطهر

آيا مي دانيد چه رفتارهايي سبب تنش در خانواده مي شود؟ سايت تبيان

سايت تبيان
دو گروه الگوهاي ارتباطي را در خانواده مي توانيم نام ببريم :
الف ) الگوهاي غلط
ب ) الگوهاي صحيح
دو گروه الگوهاي ارتباطي را در خانواده مي توانيم نام ببريم :
الف ) الگوهاي غلط
ب ) الگوهاي صحيح
الف ـ الگوهاي ارتباطي غلط
1- حالت سازش و تسليم پذيري ـ گاه ديده مي شود مرد يا زن دائماً درصدد هستند خود را با رفتارها و انتظارات همسر ، چه غلط و چه صحيح ، سازش و تطبيق دهند . اين حالت با وضعيت سازگاري مثبت و صبر و بردباري كه لازمه هر زندگي جمعي و گروهي است تفاوت دارد . منظور از حالت تسليم پذيري آن است كه مرد يا زن به هر نحو ممكن بكوشد خود را با وضع موجود سازش دهد، مثلاً در مقابل بدخلقي‎هاي مكرر همسرش تسليم نظريات او شود و آنها را اجرا كند. اين رفتار هرچند موقتاً تنش‎هاي بين همسران را كاهش مي‎دهد، ليكن راه حل صحيح مشكلات نيست.
2- حالت تحقير و سرزنش ـ گاه ديده مي شود در خانواده اي روابط بين اعضاء نسبت به يكديگر توأم با تحقير و سرزنش و رفتارهاي تند و خشن و اهانت آميز است . بعضي اوقات در خانواده اشتباهات و خطاهايي از اعضاء سر مي زند و يا ما تصور مي كنيم همسر يا فرزندمان آن‎گونه كه مورد انتظارمان بوده يا به نظرمان صحيح مي رسيده ، رفتار نكرده است ؛ در چنين مواقعي سرزنش كردن فرد خاطي يا به زعم ما خطاكار باعث مي شود كه در اعضاي خانواده احساس حقارت به وجود آيد . عكس العمل آنان نيز يا سكوت و تسليم است كه همان روش غلط حالت اول است و يا مقاومت و مقابله كه در اين صورت روند ايجاد شده باعث وجود جو تنش و جنجال در خانواده مي شود.
3 3- تحكم و حساب‎كشي كردن ـ گاه در زندگي خانوادگي، زن يا شوهر دائماً درصدد بازجويي و حساب‎كشي از شريك خود است. هرچند خانواده سالم نيازمند آن است كه اعضاء، كارها و برنامه‎هايشان را به ديگري اطلاع دهند، ليكن اين وضع بايد با هدف اتخاذ بهترين تصميم و عمل صورت گيرد نه به قصد تسلط بر همسر. اگر زن و شوهر بخواهند به طور مستمر يكديگر را مورد تحكم و حساب‎كشي قرار دهند، زندگي خانوادگي در معرض خطر جدايي و اضمحلال قرار مي‎گيرد يا اگر يكي از دو طرف در مقابل ديگري تسليم شود، به دنبال آن وضعيت رواني و عاطفي توأم با فقدان احساس مشترك و همدلي به وجود مي‎آيد كه نتيجه اش آن است كه زن يا شوهر نتواند همسر خود را محرم و نقطه اتكاي امن خويش بداند و چه بسا گوشه‎ها و خلوت هاي خاص براي خود ايجاد كند كه مغاير با همدلي و وحدت روحيه مورد نياز خانواده است .
4- اغتشاش و سردرگمي ـ نوعي روابط متقابل غلط خانوادگي اغتشاش است. در اين نوع روابط، زن يا شوهر در قالب كنايات و اشاراتي غير مستقيم و گله‎ها و شكايت‎ها، انتظارات و توقعات، تعريف و تمجيدهاي خود را بيان مي‎كند. اين عبارات خطاب مستقيم به همسر ندارد، اما در عين حال اگر همسر بخواهد خود را مخاطب آن جمله يا عبارت بداند نمي شود منكر آن شد. در تمام اين موقعيت‎ها خصوصيت مشترك آن است كه زوجين نمي‎توانند خواسته‎ها و انتظارات خود را با اطمينان و خيال آسوده بيان كنند و ترس از عكس العمل تند و يا مقاومت يكديگر دارند. لذا در قالب كنايات و اشاره‎ها، خواسته‎ها و توقعات سركوب شده را مطرح مي‎كنند و نتيجه چنين وضعي نيز سردرگمي و اغتشاش در فضاي رواني و عاطفي خانواده است.

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی