آموزش تنظيم خانواده و تمايلات مادران شيرده در انتخاب روش پيشگيري از بارداري بعد از زايمان نوروزي مهناز*,عابدي حيدرعلي,فرمهيني‌ فراهاني مريم | خانواده مطهر

آموزش تنظيم خانواده و تمايلات مادران شيرده در انتخاب روش پيشگيري از بارداري بعد از زايمان نوروزي مهناز*,عابدي حيدرعلي,فرمهيني‌ فراهاني مريم

نوروزي مهناز*,عابدي حيدرعلي,فرمهيني‌ فراهاني مريم
* گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی استان اصفهان، اصفهان
مقدمه. عوامل مختلفي بر تمايلات مادران در انتخاب روش پيشگيري از بارداري بعد از زايمان اثر مي گذارند و در اين ميان، نقش آموزش هاي ارايه شده پيرامون تنظيم خانواده قابل ذکر مي باشد. هدف از انجام اين بررسي، تعيين ارتباط بين آموزش تنظيم خانواده در دوران بارداري و بخش بعد از زايمان و تمايلات مادران شيرده در انتخاب روش پيشگيري از بارداري بود.
روش ها. در اين پژوهش توصيفي – مقطعي 383 نفر از زناني که براي اولين بار بعد از زايمان براي دريافت خدمات تنظيم خانواده به مراکز بهداشتي – درماني شهر اصفهان مراجعه کرده بودند، بر اساس نمونه گيري آسان، مورد بررسي قرار گرفتند. اطلاعات توسط پرسشنامه و به روش مصاحبه حضوري گردآوري شد و با نرم افزار SPSS و EPI با استفاده از روش هاي آماري توصيفي و آزمون هاي مجذور کاي و دقيق فيشر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج. بيشترين روش پيشگيري از بارداري مورد تمايل مادران شيرده، نزديکي منقطع (27.4 درصد ) بود. همچنين مشخص گرديد که درصد کمي از زنان در دوره بارداري (11 درصد) و نيز بخش بعد از زايمان (3.1 درصد) آموزش تنظيم خانواده را دريافت نموده اند. بين آموزش تنظيم خانواده در دوران بارداري و بخش بعد از زايمان و روش پيشگيري از بارداري مود تمايل مادران شيرده ارتباط آماري معني داري به دست نيامد.
بحث. چنين به نظر مي رسد که در اکثريت موارد آموزش تنظيم خانواده ارايه نشده و يا در صورت ارايه به نحوي نبوده که بتواند بر تمايلات واحدهاي مورد پژوهش در انتخاب روش پيشگيري از بارداري بعد از زايمان تاثير گذارد. بنابراين، لازم است با تاکيد بيشتر اين مورد در آموزش دانشجويان و فارغ التحصيلان، افزايش تعداد پرسنل شاغل در مراکز بهداشتي و بخش هاي بعد از زايمان و نيز تهيه و تدارک مکان مناسب براي مشاوره تنظيم خانواده، مشکلات و موانع موجود در اين زمينه را برطرف نمود.
كليد واژه: تنظيم خانواده، آموزش، مادران شيرده، بعد از زايمان، انتخاب روش پيشگيري از بارداري

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی