آموزش در خانواده، راهبرد اصلي توانبخشي مبتني بر جامعه در ايران سلامتي پيمان*,ابوالحسني فريد,شريعتي بتول,كمالي محمد | خانواده مطهر

آموزش در خانواده، راهبرد اصلي توانبخشي مبتني بر جامعه در ايران سلامتي پيمان*,ابوالحسني فريد,شريعتي بتول,كمالي محمد

سلامتي پيمان*,ابوالحسني فريد,شريعتي بتول,كمالي محمد

دف: هدف اين مطالعه بررسي اثربخشي برنامه آموزش در خانواده از طرح توانبخشي مبتني بر جامعه بر معلولين تحت پوشش شبکه هاي بهداشتي درماني 21 شهرستان پايلوت که تحت آموزش قرار گرفته و پس از اتمام دوره ارزشيابي شده اند مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه مقطعي 614 معلولي که از زمان آغاز طرح، برنامه «آموزش در خانواده» را دريافت کرده بودند و از نظر متغير وضعيت پيشرفت توانايي ها، توسط کارشناسان طرح توانبخشي مبتني بر جامعه ارزشيابي شده بودند به صورت نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده انتخاب شدند. داده هاي متغيرهاي سن، جنس، نوع معلوليت، وضعيت اشتغال و نسبت آموزش دهنده به آموزش گيرنده از پرونده هاي اين معلولين استخراج گرديد. آناليز آماري با استفاده از آزمون ک اي اسکوئر انجام گرفت.
يافته ها: بين وضعيت پيشرفت توانايي هاي افراد تحت پوشش با گروه سني و گروه معلوليت رابطه معنادار مشاهده شد (P=0.014 و P<0.001). بهترين نتايج در گروه هاي سني پايين تر، معلولين گروه بينايي، بيماران مصروع و معلولين گروه يادگيري و کمترين نتايج در گروه هاي سني افراد کهنسال، معلولين گروه ترکيبي و معلولين شنوايي و گويايي مشاهده شد. بين وضعيت پيشرفت يا عدم پيشرفت توانايي هاي افراد تحت پوشش با نسبت آموزش دهنده رابطه مشاهده شد (P=0.038). معلوليني که خود مربي خود باشند بيشترين ميزان پيشرفت و مربياني که از بستگان درجه اول، دوم و يا گروه بهورزان نباشند کمترين ميزان پيشرفت را دارا بودند.
نتيجه گيري: «آموزش در خانواده» در برنامه توانبخشي مبتني بر جامعه روشي موثر جهت ارتقا عملکرد معلولين در برخي گروه هاي انتخابي است.

كليد واژه: آموزش در خانواده، توانبخشي مبتني بر جامعه، خدمات سلامت جامعه، سازمان بهداشتي جهاني، معلول

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی