آموزش سلامت قلب و عروق به خانواده ها: اهميت مداخلات در مدارس(كاظمي هادي,پورابراهيم رسول,نوري معصومه,فخرزاده حسن) | خانواده مطهر

آموزش سلامت قلب و عروق به خانواده ها: اهميت مداخلات در مدارس(كاظمي هادي,پورابراهيم رسول,نوري معصومه,فخرزاده حسن)

كاظمي هادي,پورابراهيم رسول,نوري معصومه,فخرزاده حسن

 

مقدمه: بسياري از مردم جامعه دانش کافي در مورد بيماريهاي قلبي عروقي و عوامل خطر آن ندارند. مداخلات آموزشي از جمله راههاي بالا بردن سطح آگاهي آنها مي باشد. در اين مطالعه اثربخشي مداخله در مدارس به عنوان راهي براي آموزش افراد خانواده دانش آموزان مورد بررسي قرار گرفته است.
روشها: 1100 دانش آموز و خانواده هايشان براي شرکت در جلسه آموزشي دعوت شدند. 603 خانواده در جلسه شرکت کردند. با استفاده از پيش آزمون اثربخشي مداخله در جمعيت هدف مورد بررسي قرار گرفت.
نتايج: سطح دانش شرکت کنندگان در دوره آموزشي به طور معني دار افزايش يافت. سطح دانش والدين دانش آموزان پسر نسبت به سطح دانش والدين دانش آموزان دختر افزايش بيشتري نشان داد.
بحث: مداخلات مستمر آموزشي در جوامع هدف مي تواند سبب افزايش آگاهي نسبت به بيماريها و در نتيجه ارتقا سطح پيشگيري در جامعه شود.

كليد واژه: آموزش جامعه، مداخلات جمعيتي، مدرسه، بيماريهاي قلب و عروق

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی