اثر بخشي برنامه هاي كنترل جمعيت و تنظيم خانواده در ايران سالهاي 1371-1375 | خانواده مطهر

اثر بخشي برنامه هاي كنترل جمعيت و تنظيم خانواده در ايران سالهاي 1371-1375

سهيلي ثريا,كريمي ايرج,محمودي محمود,نبئي بهروز

پژوهش حاضر يك مطالعه توصيفي است كه با هدف تعيين اثر بخشي برنامه هاي كنترل جمعيت و تنظيم خانواده در ايران طي سالهاي 1371-75 انجام گرديده است. جهت تعيين بازده يا عملكرد برنامه هاي كنترل جمعيت و تنظيم خانواده از شاخص هاي ميزان پوشش وسايل پيشگيري از بارداري، پوشش زوج سال، ميزان شكست كاربردي وسايل پيشگيري از بارداري و تعيين اثر بخشي وسايل پيشگيري از بارداري استفاده شد. بر اساس يافته ها، پوشش زوج سال قرص از سال 71 تا 74 روندي نسبتاً رو به افزايش داشته، اما در سال 75 درمقايسه با سالهاي قبل مختصري كاهش دارد. پوشش زوج سال كاندوم در سال 75 در مقايسه با سالهاي قبل كاهش يافته است. پوشش زوج سال آي. يو. دي، توبكتومي، وازكتومي، نورپلانت و آمپول هاي تزريقي طي سالهاي مذكور روندي روبه افزايش را نشان مي دهد. يافته هاي مربوط به پوشش وسايل پيشگيري از بارداري نيز نشان دهنده افزايش پوشش از 42 درصد درسال 71 به 67 درصد در سال 75است. ميزان شكست كاربردي وسايل پيشگيري از بارداري طي سالهاي مذكور كاهش را نشان مي دهد و به عبارتي بيانگر افزايش در ميزان اثر بخشي است.

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی