اختلال هاي رفتاري در كودكان خانواده هاي تك فرزند و چند فرزند شهر تهران | خانواده مطهر

اختلال هاي رفتاري در كودكان خانواده هاي تك فرزند و چند فرزند شهر تهران

سردارپورگودرزي شاهرخ*,درخشان پور فيروزه,صدر سيدسعيد,ياسمي محمدتقي

هدف: بررسي حاضر به منظور ارزيابي فراواني اختلال هاي رفتاري در ميان کودکان خانواده هاي تک فرزند و چند فرزند انجام شده است.

روش: براي ارزيابي فراواني اين اختلال ها 837 دانش آموز مدارس ابتدايي شهر تهران شامل 422 کودک تک فرزند و 415 کودک چندفرزند از طريق نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي مورد بررسي قرار گرفتند. پرسش نامه علايم کودکان (CSI-4) را پدران و مادران، همچنين آموزگاران براي هر دانش آموز به طور جداگانه تکميل کردند. داده هاي پژوهش به کمک آزمون هاي آماري خي دو و رگرسيون تحليل گرديد.

يافته ها: اين بررسي نشان داد که ميزان فراواني اختلال سلوک بر اساس گزارش پدران و مادران و اختلال کمبود توجه – بيش فعالي و ساير اختلال هاي رفتاري بر اساس گزارش آموزگاران در کودکان خانواده هاي چندفرزند به مراتب بيشتر از تک فرزند مي باشد. همچنين بود يا نبود يکي از والدين در تفاوت اختلال هاي رفتاري ياد شده بين کودکان تک فرزند و چند فرزند دخالت دارد. به طوري که تعامل دو عامل تک فرزندي و تعداد والدين تغيير دهنده ميزان فراواني اختلال هاي مربوطه مي باشد.

نتيجه: اين باور که فراواني مشکلات رفتاري در کودکان خانواده هاي تک فرزند بيشتر است، در اين پژوهش تاييد نشد.

كليد واژه: اختلال رفتاري، بعد خانوار، خانواده تك فرزند، ADHD

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی