اختلالات جنسي و بررسي آثار آن در حقوق خانواده | خانواده مطهر

اختلالات جنسي و بررسي آثار آن در حقوق خانواده

خورسنديان محمدعلي

نارسايي هاي جنسي اهداف خانواده را تحت تاثير قرار مي دهد، از اين رو فقه اسلام و حقوق ايران همانند ساير نظام هاي حقوقي به تدوين مقرارتي براي اين موضوع پرداخته است. بعضي از مشكلات جنسي به طرف مقابل حق مي دهد تا نكاح را فسخ كند و برخي ديگر حق طلاق را ايجاد مي نمايد. آثار حقوقي فسخ و طلاق و نحوه استفاده از اين دو حق با يكديگر متفاوت است. مبناي حقوقي قواعد مربوط به مشكلات جنسي در حقوق مدني ايران، آرا و نظريات فقهي است و بررسي تاثير اين مشكلات در روابط حقوقي همسران، از اين رهگذر معلوم مي شود. در اين زمينه، حقوق كشورهاي عربي نيز همانند حقوق ايران به نظريات فقهي توجه كرده است. گرچه در آيين مسيحي طلاق ممنوع شمرده شده است اما قانونگذاران كشورهاي مسيحي با انحلال نكاح در صورت وجود مشكلات حاد جنسي رضايت داده اند.

كليد واژه: مشكلات جنسي، عيوب، فسخ نكاح، طلاق

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی