ارتباط ريز مغذي آهن با مشخصات فردي و خانوادگي کودکان دبستاني | خانواده مطهر

ارتباط ريز مغذي آهن با مشخصات فردي و خانوادگي کودکان دبستاني

كريمي هنگامه*,سالم شيما,پورامير مهدي,حاجي احمدي محمود,شيرين‌ كام فاطمه‌,فتوكيان زهرا,غفاري فاطمه,نصيري محبوبه,جهان شاهي مهري *

سابقه و هدف: کمبود آهن يکي از شايعترين کمبود ريز مغذي ها در جهان است. فقر آهن ممکنست ناشي از کاهش جذب آهن و يا دسترسي به آن در رژيم غذايي باشد، لذا هدف از مطالعه حاضر ارتباط ميزان ريز مغذي آهن با مشخصات فردي و خانوادگي کودکان دبستاني در شهر رامسر مي باشد.
مواد و روشها: اين مطالعه بصورت مقطعي (توصيفي – تحليلي) بر روي 94 کودک دبستاني شهر رامسر بصورت نمونه گيري خوشه اي انجام و اطلاعات بوسيله پرسشنامه، فرم مراقبتهاي بهداشتي و درماني، ترازو، متر و نمونه خون وريدي جمع آوري گرديد
.
يافته ها: يافته هاي اين پژوهش نشانگر آن بوده که 8.51% از نمونه ها دچار کم خوني و 12.76% از نمونه ها دچار فقر آهن و 4.25% از کل کم خوني ها نيز کم خوني فقر آهن بود. ارتباط معني داري بين ميزان آهن سرم با فاصله سني کودک با تولد بعد از خود (p=0.03) و وزن (p=0.01) نمونه هاي مورد بررسي وجود داشت. بين ميزان فريتين سرم با قد (p=0.04)، سن (p=0.01)، جنس کودکان (p=0.02) و ميزان تحصيلات مادر (p=0.003) همبستگي معني داري مشاهده شد
.
نتيجه گيري: با توجه به اين يافته ها، آموزش روشهاي مبارزه با فقر آهن به کودکان و خانواده هاي آنها بايد بطور جدي در اولويت کاري برنامه ريزان بهداشتي قرار گيرد.

كليد واژه: کم خوني، فقر آهن، کودکان دبستاني، خانواده

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی