ارزيابي صفات ريخت شناسي و فنتيك .Secale L (خانواده Poaceae) در ايران ناصرنخعي فاطمه*,رحيمي نژاد محمدرضا | خانواده مطهر

ارزيابي صفات ريخت شناسي و فنتيك .Secale L (خانواده Poaceae) در ايران ناصرنخعي فاطمه*,رحيمي نژاد محمدرضا

ناصرنخعي فاطمه*,رحيمي نژاد محمدرضا

سرده(جنس) Secale L. متعلق به خانواده Poaceae و طايفه Triticeae است كه اولين بار توسط لينه (1753) معرفي شد. اين سرده (جنس) در حال حاضر بر اساس آخرين تحقيقات در دنيا داراي سه گونه، چهار زيرگونه و دو واريته است. دامنه انتشار اين سرده از مديترانه، اروپاي شرقي تا آسياي مركزي و جنوب آفريقا گزارش شده است. ايران يكي از كشورهاي مركز تنوع و تكامل اين جنس محسوب مي شود. در اين تحقيق سعي شده است صفات ريخت شناسي موثر در آرايه شناسي (تاكسونومي) اين سرده و تحليل فنتيك آن مورد بررسي قرار گيرد. داده هاي حاصل از مشاهدات و اندازه گيري ها در اين تحقيق با استفاده از آناليز فاكتور (Factor Analysis) و آناليز خوشه بندي (Cluster Analysis) تجزيه و تحليل شد. نتايج حاكي از اين است كه نمي توان براحتي در مورد انتخاب بهترين صفت جهت جداسازي آرايه ها (تاكسون ها) تصميم گرفت و اين خود ناشي از يكنواختي صفات در جمعيت هاي مطالعه شده است بطوري كه امكان جداسازي موثر گونه هاي سرده Secale بر پايه صفات ريخت شناختي كم است.

كليد واژه: Secale، ريخت شناسي، فنتيك، تاكسونومي، ايران

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی