اشتغال زنان و رفاه خانواده: يك چارچوب تحليلي (افشاري زهرا*) | خانواده مطهر

اشتغال زنان و رفاه خانواده: يك چارچوب تحليلي (افشاري زهرا*)

افشاري زهرا*

خانواده مهم‌ترين واحد توليد، توزيع كالاها و ارايه‌كننده خدمات در تمامي كشورهاي در حال توسعه و توسعه‌يافته‌است. علاوه‌ بر اين خانواده مسووليت بقاي نسل و توسعه منابع انساني را به‌ عهده دارد. از اين رو اقتصاددانان خانواده را بنيان زندگي اقتصادي جوامع مي‌دانند. در خانواده براي رسيدن به اهداف دو نوع كار انجام مي‌شود: كار بازاري و كار خانگي. انتقال بخشي اساسي از كاركرد توليدي خانواده به بازار و كوچكتر شدن اندازه خانواده و علاقه فزاينده به ارتقاي رفاه آن، سبب گرديده كه نسبت اين دو نوع كار در طول زمان روند نزولي را طي‌ كند.
هدف اين مقاله با توجه به روابط متقابل ميان سه متغير اصلي يعني اشتغال، تقسيم كار در خانواده و رفاه خانواده، ارايه يك الگوي پوياي بهينه‌ براي تخصيص وقت ‌زنان ميان كار خانگي و كار بازاري به منظور به حداكثر رساندن رفاه خانواده‌ است. با حل اين مدل مي‌توان تركيب بهينه وقت زنان بين اين دو نوع كار را در خانواده‌هاي مختلف، در شرايط گوناگون و با ترجيحات متفاوت به دست‌ آورد.

كليد واژه: اشتغال زنان، اقتصاد بازار، اقتصاد خانواده، توسعه، رفاه خانواده

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی