بار تكفل و عوامل فرهنگي – اجتماعي موثر بر آن با تاكيد بر مساله اشتغال زنان (موسوي سيدكمال الدين*) | خانواده مطهر

بار تكفل و عوامل فرهنگي – اجتماعي موثر بر آن با تاكيد بر مساله اشتغال زنان (موسوي سيدكمال الدين*)

موسوي سيدكمال الدين*

اين پژوهش، به بررسي مساله بار تکفل معيشتي در خانواده هاي ايراني به عنوان يکي از مسايل اجتماعي بالقوه در کشور مي پردازد و در پي شناخت زمينه ها و عواملي فرهنگي – اجتماعي است که بر وخامت مساله مي افزايد. در اين ميان، توجهي ويژه به حضور کم رنگ زنان ايراني در بازار کار و برخي علل و ريشه هاي آن شده است. اين پژوهش به روش پيمايشي بر روي 384 سرپرست خانوار در تهران انجام شد و به کمک يافته هاي آن برخي سازه هاي ذهني و نگرش هاي رايج به ويژه در رابطه با اشتغال زنان دسته بندي شد. اين نوشتار، هم چنين دربرگيرنده برخي پيشنهادها و راه کارها براي کاهش موانع و محدوديت هايي است که بر سر راه حضور موثر زنان در عرصه هاي کار و توليد اقتصادي – اجتماعي وجود دارد.

كليد واژه: بار تكفل معيشتي، نسبت وابسته گي اقتصادي، انسجام خانواده، تقسيم كاركردي (فونكسيوني) نقش هاي خانواده گي، چرخه زنده گي زناشويي، عقايد قالبي، انعطاف پذيري نظام كار

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی