بازتاب مسايل زوج و خانواده در نمايشنامه هاي ايراني با رويكردي جامعه شناختي كاميابي مسك احمد*,برزوئيان مرضيه | خانواده مطهر

بازتاب مسايل زوج و خانواده در نمايشنامه هاي ايراني با رويكردي جامعه شناختي كاميابي مسك احمد*,برزوئيان مرضيه

كاميابي مسك احمد*,برزوئيان مرضيه

روابط و مسايل «زوج»، (زن و مرد) مضموني است كه مورد توجه نمايشنامه نويسان ايراني بوده است. با توجه به اينكه اغلب نمايشنامه هاي ايراني با محور روابط «زوج» در بستر ويژگي هاي فرهنگي، اقتصادي، سياسي، رواني و سنتي شكل گرفته و واقعيت هاي اجتماعي را انعكاس مي دهند، بررسي اين مضمون مدخلي است براي ارايه چشم اندازي از مناسبات و معيارهاي اجتماعي ايران در قرن اخير. در اين پژوهش، نظريه «بازتاب» كه بيشترين امكان دستيابي به ساختارهاي اجتماعي از طريق آثار هنري را فراهم مي كند مبناي مطالعه جامعه شناختي مضمون «زوج» در نمايشنامه هاي ايراني قرار داده ايم. مهم ترين وجه نهاد «زوج» كه كاركرد اجتماعي آن است از جنبه هاي مختلف به اختصار بررسي شده و بر اساس داده هاي مربوط به جنبه هاي گوناگون روابط زوج، به آن دسته از نمايشنامه هاي چاپ شده ايراني پرداخته ايم كه اين روابط را منعكس كرده اند. استخراج واقعيات اجتماعي برآمده از اين نمايشنامه ها و تبيين اين واقعيت ها از منظر جامعه شناسي، مي تواند در شناخت بيشتر جايگاه روابط زوج به عنوان يك پديده اجتماعي، موثر باشد. جامعه شناسي، دانش پديده هاي اجتماعي است كه از رفتارهاي انسان ها ناشي شده اند و شناخت رفتارها بدون كمك روانشناسي امكان پذير نيست، بنابراين ما با نگرشي جامعه شناسانه و با تكيه بر دانش روانشناسي به تحليل نمايشنامه هاي منتخب پرداخته ايم.

كليد واژه: ادبيات نمايشي ايران، جامعه، جامعه شناسي، جامعه شناسي هنر، خانواده، زوج

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی