بخشودگي: معرفي يك مدل درماني در مشاوره ازدواج و خانواده (بهاري فرشاد,سيف سوسن) | خانواده مطهر

بخشودگي: معرفي يك مدل درماني در مشاوره ازدواج و خانواده (بهاري فرشاد,سيف سوسن)

بهاري فرشاد,سيف سوسن

اين مقاله درصدد است بخشودگي را به عنوان يک ابزار، يا مداخله درماني معرفي نمايد. نويسندگان ابتدا سعي کرده اند به موانع بررسي بخشودگي در حوزه روان شناسي بپردازند. سپس به تحقيقاتي که بخشودگي را در حيطه هاي متفاوت بررسي نموده اند، اشاره شده است. در ادامه به مفهوم بخشودگي و تعاريف ارائه شده در باره آن در حد ايجاز پرداخته مي شود. آنگاه مقاله با پرداختن به انواع بخشودگي و ابعاد آن به ارائه مدلي از بخشودگي که در مداخلات درماني به ويژه در دو عضوي هاي خانواده از آن استفاده مي شود، پرداخته است. و سرانجام مقاله با بحث و نتيجه گيري مختصري به اتمام مي رسد.

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی