بررسي آسيب هاي رواني- اجتماعي زنان سرپرست خانواده (خسروي زهره) | خانواده مطهر

بررسي آسيب هاي رواني- اجتماعي زنان سرپرست خانواده (خسروي زهره)

خسروي زهره*

با توجّه به افزايش روزافزون نرخ زنان سرپرست خانواده در سراسر جهان و رويارويي آنان با مشكلات اقتصادي، اجتماعي و رواني، مقاله حاضر ابتدا به بررسي مفهوم و نرخ زنان سرپرست خانواده مي پردازد و سپس مشكلات رواني- اجتماعي آنان را مورد بررسي قرار مي‌دهد. در انتها به بررسي عواملي كه مي‌تواند فشار و آسيب هاي رواني- اجتماعي را پيشگيري نمايد و يا كاهش دهد مي پردازد. نتايج نشان مي دهد، عمده ترين مشكلات زنان سرپرست خانواده، در قالب مشكلات اقتصادي، عدم آمادگي براي اداره امور اقتصادي خانوادگي، نگرش هاي منفي اجتماعي نسبت به زن سرپرست خانواده، نگراني نسبت به اينده فرزندان و تعداد و تعارض نقش اظهار مي‌شود. در صورتي كه زنان سرپرست خانواده از حمايت هاي اجتماعي مناسب برخوردار باشند، شيوه هاي مقاله مناسب را بياموزند و داراي منبع كنترل دروني باشند، كمترين آسيب را متحمل مي شوند.

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی