بررسي ارتباط بين ويژگي هاي رواني- اجتماعي خانواده و بروز علايم اختلال كمبود توجه و پيش فعالي كودكان | خانواده مطهر

بررسي ارتباط بين ويژگي هاي رواني- اجتماعي خانواده و بروز علايم اختلال كمبود توجه و پيش فعالي كودكان

علايي واحد*,مرادي آذر,علي زاده سكينه

مقدمه: نظريه پردازان يادگيري هيچگاه اظهار نداشته اند كه سندرم ADHD اكتسابي است، اما روشن است كه رفتارهاي مربوط به اين سندرم در محيط شكل مي گيرد. طبق مطالعات صورت گرفته بين بروز علايم ADHD و عواملي مثل وجود مشكل در انسجام خانواده و نحوه تربيت فرزند، ناسازگاري زناشويي، جدايي والدين و اختلالات روان پزشكي آنها ارتباط وجود دارد.
خانواده هايي كه از نظر اجتماعي و اقتصادي در منزلت پايين قرار دارند، الگوهاي شناختي والدين در مورد رفتار كودكان و تعداد نقل مكان ها نيز رابطه معني داري با بروز علايم ADHD در كودكان زيرسن مدرسه دارد.
مواد و روش ها: اين پژوهش يك مطالعه توصيفي است كه به منظور بررسي ارتباط بين برخي از ويژگي هاي رواني- اجتماعي خانواده و بروز علايم اختلال كمبود توجه و بيش فعالى كودكان زيرسن مدرسه در مهدكودك هاى شهر تبريز انجام شده است. علايم ADHD براساس ملاك هاي DSM-III-R مورد سنجش قرار گرفته است.273كودك سه تا پنج ساله از سي مهدكودك به عنوان نمونه هاي پژوهش به صورت تصادفي انتخاب شدند و پرسش نامه ها بطور جداگانه توسط والدين و مربيان آنها تكميل شد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از آزمون آماري آناليز واريانس يك طرفه، مجذوركاي و آزمون T مستقل استفاده شد.
نتايج: يافته هاي پژوهش حاضر نشان داد كه براساس گزارش والدين يا گزارش مربيان بين بروز علايم ADHD و بروز حداقل يك رويداد تنش زا (0.0001=p)، تولد كودك جديد (0.001=p)، فوت يكي از اعضاي خانواده (0.01=p) و تشديد اختلاف والدين 0.002)=p) ارتباط معني داري وجود دارد.‍ ولي ارتباط معني داري بين علايم ADHD و تغيير محل زندگي يا تغيير مهدكودك و بيماري شديد يكي از اعضاي خانواده يافت نشد. همچنين طبق گزارش والدين و مربيان بين ترتيب تولد، وزن هنگام تولد، جنس و سن كودك با علايم ADHD ارتباط معني داري يافت نشد و تفاوت معني داري بين ميانگين نمره ADHD گزارش شده توسط والدين با شغل ها و تحصيلات مختلف وجود نداشت.
بحث: باتوجه به ارتباط معني دار بين بروز علايم ADHD و بروز حداقل يك رويداد تنش زا دركودكان زيرسن مدرسه، پيشنهاد مي شود تا در بررسي علايم ADHD، آسيب شناسي رواني خانواده ها نيز دقيقا ارزيابي گردد.

كليد واژه: اختلال كمبودتوجه و بيش فعالي، كودكان زيرسن مدرسه، ويژگي هاي رواني- اجتماعي خانواده

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی