بررسي اضطراب، افسردگي، پرخاشگري و بزهكاري نوجوانان 19-12 سال در خانواده هاي گسسته و پيوسته | خانواده مطهر

بررسي اضطراب، افسردگي، پرخاشگري و بزهكاري نوجوانان 19-12 سال در خانواده هاي گسسته و پيوسته

كاهني سيما,حسن آبادي محسن,سعادت جو سيدعليرضا

در اين مطالعه آينده نگر تاريخي از دانش آموزان مشغول به تحصيل (29-12) ساله در مدارس پسرانه و دخترانه شهرستان بيرجند، 80 دانش آموز از خانواده هاي گسسته و 80 نفر شاهد که داراي خانواده پيوسته بودند؛ به طور تصادفي انتخاب گرديدند. دو گروه مورد و شاهد، از نظر سن و جنس، تحصيلات و شغل پدر و مادر و منطقه محل سکونت، همسان بودند. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه و فرم مشاهده بود. براي تجزيه و تحليل اطلاعات از آزمون t – student استفاده گرديد. نتايج نشان دهنده اين مطلب است که رفتارهاي نابهنجار در نزد نوجوانان دختر و پسر، متفاوت است؛ به طوري که ميزان افسردگي و اضطراب در دختران خانواده هاي گسسته، بيشتر از پسران و ميزان پرخاشگري و بزهکاري در پسران خانواده هاي گسسته، بيشتر از دختران مي باشد. نتايج فوق در مطالعات مختلف قبلي نيز مورد تاييد قرار گرفته است و نشان دهنده تنش زا بودن طلاق به خصوص در کودکان و نوجوانان مي باشد. متفاوت بودن رفتارهاي نابهنجار در پسران و دختران، ممکن است؛ به علت تفاوتهاي مزاجي، انعطاف پذيري و مکانيسمهاي تطابقي متفاوت افراد باشد.

كليد واژه: گسسته، پيوسته، پرخاشگري، بزهكاري، بيرجند

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی