بررسي تاثير الگوي توانمندسازي خانواده – محور بر كيفيت زندگي كودكان سن مدرسه مبتلا به تالاسمي | خانواده مطهر

بررسي تاثير الگوي توانمندسازي خانواده – محور بر كيفيت زندگي كودكان سن مدرسه مبتلا به تالاسمي

اله ياري ايراندخت,الحاني فاطمه*,كاظم نژاد انوشيروان,ايزديار مينا

هدف:
بيماري تالاسمي يكي از شايع ترين بيماري هاي ژنتيك انسان مي باشد و مانند
هر بيماري مزمن ديگر، جنبه هاي مختلف زندگي فرد مبتلا و كيفيت زندگي وي را
تحت تاثير قرار مي دهد و يكي از راه هاي ارتقا بهداشت و در نتيجه كيفيت
زندگي، توانمندسازي خانواده محور كودك بيمار و خانواده وي براي مقابله با
اثرات و عوارض بيماري و تسلط بيشتر بر بيماري و زندگي است. لذا در اين
تحقيق تاثير الگوي توانمندسازي خانواده – محور بر كيفيت زندگي كودكان سن
مدرسه مبتلا به تالاسمي و والدين آنها بررسي شده است.
روش مطالعه: اين
پژوهش يك مطالعه نيمه تجربي از نوع كاربردي است كه با انتخاب 35 كودك
مبتلا به تالاسمي (گروه آزمون) و 15 كودك مبتلا (گروه شاهد) انجام شد.
ابزارهاي پژوهش شامل پرسشنامه هاي اطلاعات دموگرافيك، كيفيت زندگي عمومي و
بعد تالاسمي كودك مي باشد كه بعد از تعيين روايي و پاياني به كار گرفته
شدند. بعد از گردآوري اطلاعات حاصل از مرحله قبل از مداخله، الگوي
توانمندسازي خانواده – محور (الگوي حاصل از يك تحقيق كيفي از نوع گراندد
تئوري) بر اساس گام هاي چهارگانه آن (تهديد درك شده، مشكل گشايي، مشاركت
آموزشي، ارزشيابي) براي كودكان نمونه پژوهش در گروه آزمون اجرا و آموزن
ثانويه 1.5ماه بعد از مداخله انجام شد.
يافته ها: آزمون كاي دو با
(P>0.05) نشان داد كه دو گروه آزمون و شاهد از نظر گزينه هاي اطلاعات
دموگرافيك (سطوح سني كودك، جنس كودك و …) همسان بود و نيز ميانگين
امتياز كيفيت زندگي كودك در بعد كلي و تالاسمي قبل از مداخله با آزمون t
مستقل (P>0.05) بين گروه آزمون و شاهد تفاوت معني داري وجود نداشت. بين
دو گروه با آزمون t مستقل اختلاف معني داري از نظر تفاضل ميانگين قبل و
بعد از مداخله نمرات كيفيت زندگي كلي و بعد تالاسمي كودك (P=0.0001)
مشاهده گرديد و نيز با انجام آزمون t زوجي قبل و بعد از مداخله در گروه
آزمون از نظر نمرات كيفيت زندگي كلي و بعد تالاسمي كودك تفاوت معني داري
(P=0.0001) مشاهده شد.
نتيجه گيري: بطور كلي نتايج پژوهش نشان مي دهد
كه اجراي الگوي توانمندسازي خانواده – محور در افزايش كيفيت زندگي كودكان
سن مدرسه مبتلا به تالاسمي موثر بوده است.

كليد واژه: كودكان سن مدرسه، تالاسمي، كيفيت زندگي، خانواده محوري، توانمندسازي

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی