بررسي تاثير برنامه مشاوره با خانواده در پيشگيري از سو رفتار با زنان سالمند | خانواده مطهر

بررسي تاثير برنامه مشاوره با خانواده در پيشگيري از سو رفتار با زنان سالمند

هروي كريموي مجيد,انوشه منيره,معماريان ربابه

اين پژوهش يک مطالعه شبه تجربي (pre-Experimental design) است که در سال 76-1375 انجام گرفته و هدف آن تعيين ميزان تاثير برنامه مشاوره با خانواده در پيشگيري از سو رفتار با زنان سالمند ساکن در شهر تهران بوده است.
در اين مطالعه نمونه گيري بر اساس مشخصات به موجب زمان تصادفي بوده و 30 سالمند و خانواده انتخاب شده اند. اطلاعات قبل و بعد از برنامه مشاوره از طريق مصاحبه و مشاوره توسط پرسشنامه، چک ليست و برنامه طراحي شده مشاوره جمع آوري شده است. يافته هاي پژوهش با توجه به فرضيات نشان داد که اکثر واحدهاي پژوهش مواردي را که در پرسشنامه تحت عنوان غفلت، سو رفتار روان شناختي و تجاوز به حقوق مطرح گرديده سو رفتار مي دانستند. آزمون آماري T وابسته (Paired Samples t-test) و ويلکاکسون (Wilcoxon) نشان داد که بين ميانگين نمرات ارتباط خانواده و سالمند، علايم رفتاري و شاخص هاي ظاهري غفلت، غفلت، سو رفتار روان شناختي و تجاوز به حقوق اختلاف معناداري وجود دارد (P<0.000)؛ يعني برنامه مشاوره با خانواده در پيشگيري از سو رفتار (غفلت، سو رفتار روان شناختي و تجاوز به حقوق) نسبت به زنان سالمند تاثير داشته و فرضيات پژوهش تاييد گرديده است. نتايج پژوهش نشان داد که بين مشکلات جسماني سالمند، سطح تحصيلات و درآمد خانواده با سو رفتار همبستگي معناداري وجود دارد، يعني با افزايش مشکلات جسماني، پايين بودن سطح تحصيلات و ميزان درآمد خانواده، ابتلا به سو رفتار در زنان سالمند افزايش مي يابد.
با توجه به نتايج فوق پيشنهاد مي گردد که برنامه طراحي شده مشاوره با خانواده به عنوان يک روش درماني براي پيشگيري از سو رفتار در زنان سالمند به کار رود.

كليد واژه: مشاوره خانواده، سو رفتار با سالمندان، پيشگيري از سو رفتار با سالمندان، غفلت، سو رفتار روان شناختي، تجاوز به حقوق

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی