بررسي تاثير مداخله خانواده محور بر الگوهاي تغذيه اي بيماران پس از سكته قلبي | خانواده مطهر

بررسي تاثير مداخله خانواده محور بر الگوهاي تغذيه اي بيماران پس از سكته قلبي

زرخواه سعيد,غفراني پور فضل اله,احمدي فضل اله*,دوست كامي‌ حسين

سابقه و هدف: ارتباط بين تغذيه و بيماري هاي عروق كرونري مسجل شده است و رژيم غذايي سالم تر مرگ و مير بعد از حمله قلبي را كمتر مي كند. به دليل تاثير خانواده بر وضعيت تغذيه اي اعضا، مشاركت خانواده در اصلاح عادات غذايي ضروري به نظر مي رسد. پژوهش حاضر با هدف تعيين ميزان تاثير مداخله خانواده محور بر الگوهاي تغذيه اي بيماران پس از سكته قلبي انجام شده است.
مواد و روش ها: اين كارآزمايي باليني از ابتداي 1383 تا پايان خرداد ماه همان سال در بيمارستان آموزشي- درماني بوعلي اردبيل انجام شد. نمونه هاي پژوهش 60 بيمار حمله قلبي در محدوده سني 31 تا 65 سال بودند كه به طور در دسترس انتخاب شدند و به صورت تخصيص تصادفي به هر گروه 30 نفر تعلق گرفت. سنجش الگوهاي تغذيه اي با استفاده از پرسشنامه و از طريق مصاحبه قبل و بعد از مداخله انجام شد. برنامه مداخله در گروه آزمون با حضور يكي از اعضاي خانواده در بيمارستان شروع شد و بعد از ترخيص در منزل تداوم يافت. پيگيري نمونه ها در اين گروه هر دو هفته يكبار به مدت 6 هفته انجام گرفت. برنامه تهيه شده شامل توصيه هاي مربوط به رژيم غذايي و نقش بيمار و خانواده در آن بود.
يافته ها: نتايج بيانگر اين بود كه ميزان اصلاح الگوهاي تغذيه اي گروه آزمون در ارتباط با «پرهيز از غذاي پرچربي» (p<0.002)، «استفاده از گوشت سفيد» (p<0.003)، «كم حجم بودن غذا در هر وعده» (p<0.032) و «مصرف روزانه ميوه و سبزي» (p<0.007) براساس آزمون آماري تي مستقل به طور معني داري از گروه شاهد بالاتر بود. اما ميزان اصلاح «استفاده از روغن مايع خوراكي» در گروه آزمون معني دار نبود.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد كه رويكرد خانواده محور تاثير قابل توجهي در اصلاح الگوهاي تغذيه اي بيماران حمله قلبي داشته است، لذا پيشنهاد مي شود با توجه به وابستگي اعضاي خانواده به همديگر در جامعه ما مداخلات مربوط به اصلاح عادات غذايي اين بيماران با مشاركت خانواده اجرا شود.

كليد واژه: سكته قلبي، مداخله خانواده محور، الگوهاي تغذيه اي

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی