بررسي تاثير مشاوره قبل از ازدواج بر آگاهي دختران | خانواده مطهر

بررسي تاثير مشاوره قبل از ازدواج بر آگاهي دختران

حاجي كاظمي افتخارالسادات*,محمدي رخشنده,حسيني فاطمه

زمينه و هدف: مشاوره بهداشتي قبل از ازدواج، يکي از مسايل مهم در تمام جوامع مي‌باشد. از همين رو در اکثر جوامع براي آن برنامه‌ريزي دقيقي انجام شده است. در برنامه مشاوره بهداشتي قبل از ازدواج، زوجين با مسايل باروري (بهداشت دستگاه تناسلي، روشهاي پيشگيري از بارداري و …) آشنا شده و اهميت آن را درک خواهند کرد. اين امر به ارتقاء سطح سلامت زوجين کمک موثري خواهد کرد. هدف اين مطالعه تعيين تاثير برنامه مشاوره قبل از ازدواج، بر آگاهي دختران بعد از شرکت در برنامه مشاوره در مراکز بهداشتي و درماني بود.
روش بررسي: اين بررسي يک مطالعه نيمه تجربي بود که ابتدا آگاهي دختران قبل از شرکت در برنامه مشاوره بهداشتي در زمينه بهداشت دستگاه تناسلي، اهميت تنظيم خانواده و اصول استفاده از قرص و کاندوم تعيين شد و پس از شرکت در برنامه مشاوره، مجددا آگاهي نمونه‌ها در زمينه‌هاي ذکر شده تعيين شد. به پاسخ‌هاي صحيح، نمره داده شد. ميانگين و انحراف معيار نمرات اخذ شده در دو مرحله محاسبه شد. تغييرات ميانگين نمرات دو مرحله با آزمون ويلکاکسون تجزيه و تحليل شد. جامعه پژوهش، کليه دختران شرکت کننده در برنامه مشاوره پيش از ازدواج بودند که از بين آنها 600 نمونه به روش نمونه‌گيري مستمر انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده‌ها، پرسشنامه بود. محيط پژوهش، مراکز بهداشتي و درماني دانشگاه علوم پزشکي ايران بود.
يافته‌ها: براساس يافته‌هاي پژوهش، ميانگين و انحراف معيار سن دختران، 94/3±82/21 سال بود که 4/47% ديپلم داشتند و 6/76% خانه‌دار بودند. تغيير ميانگين نمرات آکاهي در زمينه بهداشت دستگاه تناسلي، اصول استفاده از قرص پيشگيري از بارداري و کاندوم، بعد از شرکت در برنامه مشاوره بهداشتي، از نظر آماري معني‌دار بود(p>0.0001). اما تغيير ايجاد شده ميانگين نمرات آگاهي در زمينه اهميت استفاده از تنظيم خانواده از نظر آماري معني‌دار نبود.
نتيجه‌گيري: يافته‌هاي پژوهش بيانگر آن بود که برنامه مشاوره بهداشتي قبل از ازدواج بر آگاهي دختران در زمينه بهداشت دستگاه تناسلي و اصول استفاده از قرص و کاندوم تاثير داشته است، اما تاثيري بر آگاهي آنان در زمينه اهميت استفاده از روشهاي تنظيم خانواده نداشته است. با توجه به اهميت تنظيم خانواده، زوجين بهتر است قبل از تصميم به ازدواج در اين زمينه آموزش داده شوند و دوران تحصيلات دبيرستان براي اين آموزش مناسب مي‌باشد. پژوهشگران پيشنهاد مي‌کنند مطالعه طولي آينده‌نگر براي تعيين اثربخشي برنامه مشاوره بهداشتي قبل از ازدواج انجام شود.

كليد واژه: مشاوره بهداشتي پيش از ازدواج، آگاهي، تنظيم خانواده، وسايل پيشگيري

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی