بررسي تاثير وقوع بارداري هاي ناخواسته بر چگونگي دريافت مراقبت هاي دوران بارداري(بحري ‌بيناباج نسرين | خانواده مطهر

بررسي تاثير وقوع بارداري هاي ناخواسته بر چگونگي دريافت مراقبت هاي دوران بارداري(بحري ‌بيناباج نسرين

بحري بيناباج نرجس,بحري ‌بيناباج نسرين

عليرغم پيشرفتهاي روزافزون در گستردگي و ابداع متدهاي گوناگون تنظيم خانواده، متاسفانه هنوز هم بارداريهاي ناخواسته به عنوان يك تراژدي بهداشتي، سلامت رواني، جسماني و اجتماعي بسياري از خانواده ها را تهديد مي نمايد. اين معضل گسترده جهاني داراي عوارض بسيار نامطلوبي در جنبه هاي مختلف و بخصوص در دريافت مراقبتهاي پره ناتال ميباشد. لذا اين پژوهش با هدف بررسي اثر بارداريهاي ناخواسته بر چگونگي دريافت مراقبتهاي دوران بارداري طراحي و انجام شد.
روش كار: اين پژوهش تحليلي كه يك طرح دو متغيره، دو گروهي و دو مرحله اي ميباشد، بر روي 350 خانم باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي – درماني شهري و روستايي تربت جام كه به روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي انتخاب شده بودند انجام شد. جمع آوري اطلاعات توسط دو فرم پرسشنامه مشخصات فردي و پرسشنامه مشخصات باروري طي دو مرحله حين بارداري و پس از زايمان بوسيله مصاحبه با مادر و استفاده از اطلاعات پرونده بهداشتي صورت گرفت.
يافته ها: نتايج اين تحقيق نشان داد كه واحدهاي پژوهش درگروه بارداري ناخواسته بطور معني داري مراقبتهاي دوران بارداري را در سن بارداري بالاتري شروع كرده اند. همچنين وارد شدن به گروه پرخطر در بارداريهاي ناخواسته بطور معني داري بالاتر بوده و اين افراد بيشتر در طي حاملگي دچار عارضه شده اند. دو گروه از نظر دريافت ويتامينها و مكملها و نيز انجام آزمايشات دوران بارداري اختلاف آماري معني دار نداشتند، اما ميزان انجام زايمان بهداشتي درگروه بارداريهاي ناخواسته به طور معني داري كمتر از بارداريهاي برنامه ريزي شده بود.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج پژوهش حاضر در زمينه ارتباط قوي بارداري ناخواسته با بروز مشكلات و نارساييهاي مشهود در مراقبتهاي پره ناتال، پژوهشگران پيشنهاد مي نمايند كه برنامه هاي گسترده اي جهت كنترل بارداريهاي ناخواسته به مورد اجرا درآيد.

كليد واژه: بارداري ناخواسته، مراقبتهاي دوران بارداري، تنظيم خانواده

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی