بررسي تعارض نقش شغلي- خانوادگي و عوامل اجتماعي موثر بر آن رستگارخالد امير* | خانواده مطهر

بررسي تعارض نقش شغلي- خانوادگي و عوامل اجتماعي موثر بر آن رستگارخالد امير*

رستگارخالد امير*

موضوع تحقيق حاضر،بررسي تعارض نقش هاي شغلي_خانوادگي و عوامل اجتماعي مؤثر بر آن است.در اين تحقيق سعي شده است با استناد به دو رويكرد كميابي و انباشتگي نقش،به ويژه نظريه هاي مجموعه نقش مرتون،فشار نقش گود، پاداش هاي انباشت نقش سايبر و توازن نقش ماركز و با بهره گيري از برخي مدل هاي تعارض كار_خانواده كه در بحث از رابطه متقابل اين دو نهاد در حوزه مطالعات رفتار سازماني و بهره وري مطرح هستند،مدلي براي تبيين تعارض مذكور ارائه شود.اين مدل سه انديشه كلي را مطرح مي كند كه عبارتند از:دو سويه بودن ماهيت تعارض، تأثير عوامل كاري بر تعارض كار با خانواده و عوامل خانوادگي بر تعارض تجربه شده،نتايج تحقيق حاضر به طور كلي اين مدل را تأييد مي كند،ضمن آنكه مهم ترين متغيرهاي مؤثربر تعارض كار بر تعارض كار_خانواده و هريك از ابعاد آن را به تفكيك زنان و مردان مشخص مي كند.

كليد واژه: تعارض نقش،تعارض كار- خانواده،نقش هاي چندگانه

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی