بررسي خود – گسستگي در نوجوانان بر اساس مدل فرايند و محتواي خانواده (ساماني سيامك,صادق زاده مرضيه | خانواده مطهر

بررسي خود – گسستگي در نوجوانان بر اساس مدل فرايند و محتواي خانواده (ساماني سيامك,صادق زاده مرضيه

ساماني سيامك,صادق زاده مرضيه

هدف از اين مطالعه بررسي تاثير جنسيت، فرايندهاي خانواده و بافت اجتماعي خانواده بر خودگسستگي از ايده الها و بايسته ها بر اساس مدل نظري فرايند و محتواي خانواده است. گروه نمونه مورد مطالعه در بررسي شامل 388 دانش آموز دختر و پسر دبيرستاني از شهرهاي شيراز و کازرون با ميانگين و انحراف معيار سني 37/17 و 52/0 بود. ابزار مورد استفاده در پژوهش شامل سه مقياس خودگسستگي، مقياس انسجام خانوادگي و مقياس اعتقادات مذهبي خانواده بود. نتايج اين تحقيق نشان داد که جنسيت، انسجام با پدر و مادر، اعتقادات مذهبي خانواده و بافت اجتماعي بطور معناداري سطوح مختلف خود(خود واقعي، خود ايده آل و خود بايسته) و خود گسستگي از ايده آلها و بايسته را پيش بيني مي کنند. در مجموع نتايج اين بررسي مدل نظري فرايند و محتواي خانواده را در خصوص خودگسستگي از ايده آلها و بايسته تاييد نمود.

كليد واژه: خودگسستگي، فرايند خانواده، محتواي خانواده، بافت اجتماعي

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی