بررسي رابطه بين سوء مصرف و وابستگي به مواد مخدر با اختلال هاي رواني اعضاي خانواده، 1380 | خانواده مطهر

بررسي رابطه بين سوء مصرف و وابستگي به مواد مخدر با اختلال هاي رواني اعضاي خانواده، 1380

صولتي دهكردي سيدكمال*,عابدين زاده محمدرضا,نيك فرجام مسعود,دريس فاطمه

زمينه و هدف: يکي از آثار شوم مصرف مواد مخدر به هم ريختن بهداشت رواني جامعه و در محدوده کوچکتر آن سيستم خانواده است. هدف اصلي اين پژوهش بررسي مصرف مواد (سوء مصرف يا وابستگي) توسط يک يا بيش از يک عضو خانواده و تاثير رواني آن روي ساير اعضا خانواده است.
روش مطالعه: نوع پژوهش توصيفي – تحليلي و تعداد نمونه ها 724 نفر از بيماران ارجاعي و مراجعه کننده به مراکز مشاوره و روانشناسي کلينيک ويژه آيت اله کاشاني شهرکرد بود که طي مدت يک سال به صورت تصادفي انتخاب شدند. اين افراد پس از آنکه از طرف ساير متخصصين جهت مشاوره به مرکز ارجاع داده مي شدند، بوسيله چک ليست علائم اختلالات رواني و همچنين چک ليست سوء مصرف يا وابستگي به مواد مورد ارزيابي قرار مي گرفتند.
نتايج: از تعداد کل نمونه ها 514 نفر (71 %) زن و 210 نفر (29 %) مرد و محدوده سني نمونه ها 61-6 سال با ميانگين سني 24 سال بود. از تعداد کل مراجعين 358 نفر (49.4%) اذعان کردند که حداقل يکي از اعضاي خانواده داراي سوء مصرف يا وابسته به مواد است که اين مساله در بروز يا عود علائم بيماري آنها نقش اساسي داشته است. از اين گروه تعداد 238 نفر (66.5%) زنان و تعداد 120 نفر (32.2%) مردان وجود سوء مصرف يا وابستگي به مواد را در همسر و فرزند خود گزارش و 33.5% زنان و 27.7% مردان چنين مساله اي را در خانواده بيمار گزارش کردند. همچنين ارتباط معني داري (0.05>p) بين سو مصرف و وابستگي به مواد در همسر و فرزند و خانواده بيمار با متغيرهاي جنس، وضعيت تاهل و شغل بدست آمد.
نتيجه گيري: نتيجه مي گيريم که بين اختلالات رواني مراجعين به مرکز مشاوره و سوء مصرف و وابستگي به مواد اعضاي خانواده آنها ارتباط وجود دارد که در اين ميان افسردگي نقش بيشتري دارد به عبارت ديگر در خانواده هايي که برخي اعضا داراي سوء مصرف يا وابستگي به مواد هستند احتمال ابتلاي ساير اعضاي خانواده به افسردگي نسبت به ساير اختلالات بيشتر است.

كليد واژه: اختلال رواني، سوء مصرف مواد، خانواده، وابستگي به مواد

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی